JOGI ISMERETEK - SGYMMEN2301XA - Tematika

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.05.08. 17:00

Közzétéve: 2019.01.25. 11:47

 

 

 

 

 


Jogi ismeretek
SGYMMEN2301XA

NAPPALI

 

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(https://epitesijog.hu/magyarazatok)

1.
 

Jogalkotók és jogforrások. Az Európai Unió jogalkotó szervei, jogszabályai. A jogszabályok alkalmazása Az Alkotmánybíróság építésügyi döntései
A jogforrás, jogszabály, jogalkotó fogalma. A jogalkotói jogkör gyakorlói. A jogszabályok rendszere és a jogforrási hierarchia. Az Európai Unió jogalkotó szervei, jogszabályai. A jogszabályok megismerésének lehetőségei. A jogalkotás rendje, jogforrások, érvényesség, hatályosság. Magyarország Alaptörvénye. Alkotmányos jogok és kötelezettségek. Az Alkotmánybíróság szervezete, feladatai, hatásköre. Építésügyi alkotmánybírósági határozatok.

Jogszabályok, jogalkotók (az almenü címe):
- 01. A jogszabály és a jogforrás
 (a kijelölt cikk címe)
- 02.1. A Jogalkotó szervek
- 07. Hogyan alkalmazzuk a jogszabályokat?
- 04.2. Az Alaptörvény
- 06. Az Alkotmánybíróság

2.
 

A közigazgatási rendszer. Közigazgatási hatósági eljárás I.
A közigazgatás rendszere. Az önkormányzati rendszer. A települési önkormányzatok szervezete és feladatai. A kormányhivatalok feladata- és hatásköre. Az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) hatálya. Eljárási alapelvek. Joghatóság, hatáskör és illetékesség. Az eljárás megindítása, a kérelem tartalma.
 

Közigazgatási eljárás:
- 01. A közigazgatás rendszere
- 01.1. Az önkormányzati rendszer
- 01.3. A közigazgatási eljárási törvény
- 02. Az ügyfél és a jogutódlás
- 03. A közigazgatási eljárás alapelvei
- 04. Joghatóság, hatáskör és illetékesség. A közigazgatási eljárás szakaszai
- 05. A közigazgatási eljárás megindítása
- 06. Az elsőfokú eljárás fontosabb szabályai

3.
 

Közigazgatási hatósági eljárás II.
A tényállás tisztázása és annak eszközei a közigazgatási hatósági eljárásban. A hatósági ellenőrzés. Határidők az alapeljárásban. A közigazgatási hatóság döntései. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A tényállás tisztázása és annak eszközei a közigazgatási hatósági eljárásban. Az eljárási költség fogalma és viselése. Az Ákr. jogorvoslati rendszere.

Közigazgatási eljárás:
- 06.7. Az eljárás költségei. Költségmentesség
- 07. Bizonyítás a hatósági eljárásokban
- 09. A hatóság döntései
- 10. A közigazgatási jogorvoslati rendszer
Építésügyi engedélyezés:
21. Hatósági bizonyítványok szabályai

4.
 

Ingatlan-nyilvántartás. Építésügyi igazgatás
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei, a nyilvántartásba bejegyezhető jogok és tények. Ingatlan-nyilvántartási eljárás. Az okiratok kötelező kellékei. A földhivatalok. A tulajdoni lap. Az építésügyi igazgatás fogalma, funkciói, eszközrendszere. Az építésügyi jogszabályok rendszere. Az állam, a helyi önkormányzat és a jegyző építésügyi feladatai. Építésfelügyelet

Ingatlan-nyilvántartási eljárás
- 02.1. Az ingatlan-nyilvántartás és a földhivatalok
- 03. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
- 04. A tulajdoni lap
- 05. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításának szabályai
- 07. A földhivatali bejegyzéshez szükséges okiratok
Építésügyi engedélyezés:
- 0.2.1.1. Az állam építésügyi feladatai
- 01. Az építésügyi igazgatás jogszabályai
- 02. Az építésügyi szervezetrendszer
- 02.4. Építésügyi hatóságok
- 17. Az építésfelügyeleti ellenőrzés
 

5.
 

Építési munkák hatósági engedélyezése. Építési tevékenységhez kapcsolódó szankciók rendszere
Engedélyköteles építési munkák. Építési engedélyek típusai. Az építésügyi hatósági eljárás a gyakorlatban. Településképi követelmények. Építésügyi hatósági kötelezés. Építésügyi bírság. Településképi kötelezés

Építésügyi engedélyezés:
- 04.2.2.3. Lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentése (2017-01-01, 2017-04-27)
- 04.1. Az Eljárási kódex(ek)
- 04.2.3.1. Az építtető és az ÉTDR. Engedély iránti kérelem
- 04.2.7. Az építésügyi engedélyezési eljárások közös szabályai
- 05. Építési engedélyezési eljárás
- 05.2. Mihez nem szükséges építési engedély?
- 06. Használatbavételi engedélyezési eljárás
- 07. Bontási engedélyezési eljárás
- 14. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke
- 15. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek
- 15.2. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek jogkövetkezményei
- 15.6. Az építésügyi bírság
- 16. Fennmaradási engedélyezési eljárás

6.
 

A polgári jog rendszere, alapelvei. Tulajdonjog
A polgári jog a jogrendszerben. A polgári jog és a Ptk. rendszere. A polgári jog alapelvei. A joggal való visszaélés tilalma. Jogképesség, cselekvőképesség. A tulajdonos jogai és kötelezettségei. A tulajdonjog megszerzése és megszűnése. A közös tulajdon. A társasház. A tulajdonjog korlátai

Tulajdonjog szabályai:
- 01.2. A polgári jog rendszere, alapelvei (Ptk., 2013. évi V. törvény)
- 02. Tulajdonszerzési jogcímek
- 09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei
- 09.2. A tulajdonos jogai
- 09.3. A tulajdonos kötelezettségei. Kárveszélyviselés, szükséghelyzetben okozott kár tűrése, egyéb kötelezettségek
- 12. A tulajdon korlátai
- 13. Szomszédjogok
- 14. Túlépítés
- 17. A haszonélvezeti jog és a használat joga
- 07. Ráépítés, beépítés, hozzáépítés
Ingatlan-nyilvántartás:
- 01. Közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet

7.
 

Szerződési típusok. A szerződés létrejötte. Cégek alapítása, működtetése. Képviselet
A szerződés fogalma, alanyai és tárgya. Szerződéses szabadság elve. Általános szerződési feltételek. Fogyasztói szerződés. Tipikus polgári jogi szerződésfajták. Előszerződés. Szerződés tartalmának értelmezése. Szerződéskötési nyilatkozatok. A szerződés alakja. Érvényesség és hatályosság. Gazdasági társaságok típusai. Cégek alapításának, működtetésének szabályai. Cégbírósági eljárás. Képviselet a szerződéskötésnél.

Szerződési alapismeretek:
- 01. A szerződés fogalma és tartalma
- 02. Szerződésfajták
- 01.1. Milyen szerződésekre kell az új Ptk-t alkalmazni?
- 01.3. Az általános szerződési feltételek és a fogyasztói szerződés
- 01.4. A szerződés és a jogszabály viszonya
- 04. Hogyan jöhet létre a szerződés?
- 04.2. Milyen alakban jöhet létre a szerződés?
- 04.3. Lényeges szerződési feltételek. A felek együttműködési kötelezettsége
05. Képviselet a szerződéskötésnél

8.
 

A szerződés érvénytelensége. Szerződés megerősítése és biztosítása
Szerződések csoportosítása a kikényszeríthetőségük alapján. Megtámadhatóság és semmisség. Érvénytelenségi okok. Szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményei. Szerződés megerősítése és biztosítása (foglaló, óvadék, kötbér, stb.). Kötelező jótállás esetei

Szerződési alapismeretek:
- 06.2. A szerződés érvénytelensége az új Ptk-ban
- 07. Megtámadhatósági okok
- 08. Semmisségi okok
Szerződési biztosítékok:
- 01. A szerződéses biztosítékok jelentősége
- 02. Foglaló
- 03. Kötbér
- 05. Garancia
- 06. Jogvesztés kikötése
- 07. Óvadék
- 08. Kezesség

9.
 

A szerződés teljesítése. A szerződés módosítása és megszüntetése
Szerződés teljesítésének helye és ideje. Szerződés teljesítésének módja. Szerződés módosítása. Engedményezés és tartozásátvállalás. Szerződés kétoldalú megszüntetése. Szerződés egyoldalú megszüntetése. Elévülés

Szerződési alapismeretek:
10. Hol, mikor és hogyan kell teljesíteni a szerződést?
11. Hogyan lehet módosítani a szerződést?
12. Engedményezés, tartozásátvállalás és tartozáselismerés
13. A szerződés megszűnése és megszüntetése
14. Elévülés

10.
 

Szerződésszegés. Követelések érvényesítése
Szerződésszegés általános szabályai. Késedelem. Hibás teljesítés és szavatosság. A teljesítés lehetetlenülése. Kártérítés. Bírósági eljárás (peres és nem peres eljárások). Bírósági végrehajtás. Felszámolási és csődeljárás, végelszámolás. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Szerződésszegés esetei:
- 01. Mi az a szerződésszegés?
- 02. Kötelezett késedelme
- 03. Jogosult késedelme
- 04. Hibás teljesítés (szavatosság)
- 03.1. Hibás teljesítés. A kellékszavatosság
- 03.2. Hibás teljesítés. A termékszavatosság
- 03.3. Hibás teljesítés. A jótállás
- 03.3.1. Mi a különbség a jótállás és a szavatosság között?
- 03.3.2. Mi a hasonlóság a jótállás és a szavatosság között?
- 03.4. Hibás teljesítés. A jogszavatosság
- 04. A teljesítés lehetetlenné válása és a teljesítés megtagadása

Szerződési alapismeretek:
- 05. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai
- 07. A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai

Követelések érvényesítése:
- 05. Követelések érvényesítése I.
- 01.Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a lánctartozás megakadályozásáért

11.
 

Megbízási és vállalkozási szerződés. Kivitelezési szerződés. Tervezési szerződés
Megbízási szerződés. Megbízás nélküli ügyvitel. Vállalkozási szerződés tartalma. Vállalkozási szerződés teljesítése és megszegése. Kivitelezési szerződés (építési szerződés). Fővállalkozási szerződés és generál-kivitelezési szerződés. Tervezési szerződés. Felelő műszaki vezetői szerződés. Építési műszaki ellenőri szerződés

Szerződési alapismeretek:
15. Megbízási szerződés
16. Vállalkozási szerződés

Építkezési útmutató:
- 03. Kivitelezési szerződés (2014.03.15-ig: Építési szerződés)
- 05.3. A tervezési szerződés
- 09.1. Építési műszaki ellenőr feladatai és felelőssége
- 08.2. A felelős műszaki vezető feladatai és felelőssége

12.
 

Zárthelyi dolgozat
 

 

13.

Pótzárthelyi dolgozat
 

 


A TANTÁRGYLEÍRÁS IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt