Az e-napló bevezetésével kapcsolatos 2013. szeptemberi módosítások

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 14:46

Közzétéve: 2013.10.14. 14:45

Az elektronikus építési napló 2013. október 1-jei bevezetését még pár nappal az új rendszer bevezetése előtt is több jogszabályváltozás előzte meg. A Kormány a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletben érintette az építési szerződést, az építtető és a vállalkozó kivitelezők e-naplóval kapcsolatos kötelezettségét, és a hatóságok jogosultságait is. Ez a jogszabály rögzítette egyebek mellett az e-építési napló készenlétbe helyezésének részletes rendelkezéseit is.


Magyar Közlöny:
2013. évi 153. szám
Érintett jogszabály:
322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Módosította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. szeptember 21., 2013. október 1., 2013. október 2.

1. Az építési szerződésben nem kell szerepeltetni az e-naplóra vonatkozó adatokat

Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. július 1-jétől az építési szerződésnek tartalmaznia kellett volna az elektronikus építési napló használatát lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszót a teljesítésre kötelezett részére és mellékletként az építési szerződés elektronikus építési naplóban rögzítendő részletes adatait kinyomtatva. Mivel az e-napló bevezetésére csak október 1-jétől került sor, ezért egy 2013. április jogszabálymódosítás ezt a szerződés tartalmára vonatkozó kötelezettséget ezen dátumhoz igazítva kitolta [109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 6. § (1) bek.].

A 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet még a rendelkezés hatályba lépése előtt eltörölte az építési szerződés ezen tartalmi elemeit, ezért a belépési jelszó és az e-napló adatait külön nem kell a szerződésbe beleírni. A döntést valószínűleg az indokolta, hogy a belépési jelszó nem feltétlenül áll rendelkezésre a szerződés aláírása során, illetve az e-naplóban szerepeltetendő adatok megegyeznek a felek adataival, így egy felesleges oldallal bővülnének az építési szerződések [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § a) pont; 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 57. § (3) bek., 110. § (3) bek.; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. §].

2. Nem az építtető feladata a fővállalkozó rögzítése az e-naplóban

A 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 63. §-a szerint az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése során az építtető feladata lett volna az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó fővállalkozói szerződés adatainak elektronikus építési naplóban történő rögzítése és a fővállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszó generálása. A Kormány legfrissebb döntése alapján ez mégsem lett az építtető feladatat. A módosításnak talán az lehet az oka, hogy az építésügyi jogszabályok konzekvensen a vállalkozó kivitelező feladatává teszik az építési napló megnyitását, vezetését, és ettől való eltérést a fővállalkozói szerződések esetében sem indokol semmi [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § a) pont; 322/2012. (XI. 16.) Korm. rend. 63. §, 110. § (3) bek.; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 7. § (2) bek.].

Mivel minden vállalkozó kivitelezőnek saját magának kell vezetnie a saját építési naplóját, ezért nem a megrendelő vállalkozó kivitelező feladata lett az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó alvállalkozói szerződés adatainak az elektronikus építési naplóban történő rögzítése és az alvállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszó generálása és átadása sem [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § a) pont; 322/2012. (XI. 16.) Korm. rend. 68. § (1) bek., 110. § (3) bek.; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek.].

A megrendelő vállalkozó kivitelező felelős az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó alvállalkozói szerződés adatainak az elektronikus építési naplóban történő rögzítéséért és az alvállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszó generálásáért és átadásáért [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. m) pont]. Az e-naplóhoz kapcsolódóan a megrendelő vállalkozó kivitelezőkre vonatkozó ezen új kötelezettséget a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdés állapította meg 2013. október 1-jei hatállyal, de a papír alapon vezetett építési naplók esetében értelemszerűen nem alkalmazható.

3. Az e-napló készenlétbe helyezése

Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (LLTK) helyezi készenlétbe az elektronikus építési naplót, és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. Az építtető kezdeményezheti az LLTK Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint az e-építési naplóhoz történő hozzáférést.

Az építtető feladata, hogy az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezze [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24/B. § (1) bek.].

A sajátos építményfajták tekintetében az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését az építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi a sajátos építményfajták szerinti miniszter által kijelölt rendszer üzemeltetőnél [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24/B. § (2) bek.].

A 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet kihirdetéséig nem az LLTK, hanem az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok voltak kijelölve az e-napló készenlétbe helyezésére. A109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatóság az építési vagy bontási engedély kiadásával, továbbá az építésfelügyeleti hatóság tudomásulvételi eljárása esetén a tudomásulvétellel egyidejűleg készenlétbe helyezte volna az elektronikus építési naplót, és ahhoz az építtető számára egyszer használatos belépési jelszó megadásával biztosított volna hozzáférést.

Az építésfelügyeleti hatóság az építtető e-napló alkalmazás használatára irányuló kérelmére készenlétbe helyezte volna a kérelemben megjelölt építési vagy bontási tevékenységhez tartozó e-naplót és egyszer használatos belépési jelszót biztosított volna az építtető számára
a) a 2013. október 1-je előtt engedélyezett vagy tudomásul vett építési vagy bontási tevékenység esetén - az építésügyi hatósági készenlétbe helyezés és egyszer használatos belépési jelszó hiányában -, vagy
b) a Kbt. hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez vagy bontás tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetén [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § bb) pont; 109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 2. § (9) bek.].

4. Hogyan szüntethetik meg a hatóságok az e-napló készenlétét?

2013. október 2-án hatályba lépő új kötelezettsége az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnak, hogy megszünteti az e-napló készenlétét, ha
a) e-főnaplót nem nyitották meg és az építési vagy bontási engedély hatálya lejárt,
b) bontás tudomásulvétele esetén egy év eltelt,
c) közbeszerzés hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez vagy bontás tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetén a kérelemben megadott építési szerződésben szereplő határidő lejárt.

Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság e-építési napló készenlétbe helyezésének megszüntetéséről és az e-építési napló lezárásáról is dönt, ha az e-főnapló megnyitására sor került, és
a) az építtető az elkészült építményre jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel rendelkezik – kivéve, ha a használatbavételi engedély rendelkezik hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről –, vagy a használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált, vagy
b) közbeszerzés hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez vagy bontás tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetén az e-naplóban megadott építési szerződéses határidő lejárt, és annak meghosszabbítására nem került sor [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 25. § (4) bek.].

Ha a használatbavételi engedély rendelkezik hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről, akkor az építésügyi hatóság csak e tevékenységek befejezését követően szünteti meg az e-napló készenlétét [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 25. § (5) bek.]. Erre az esetre a jogszabály az építésügyi hatóság hatáskörét rögzítette, minden más esetben az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság részére is telepítettek az e-napló készenlétbe helyezésének megszüntetésével kapcsolatos kötelezettséget, ezért kérdéses, hogy ténylegesen melyik hatóság fog eljárni.

A hatóságok részére speciális intézkedési határidőt egyébként nem tartalmaz a jogszabály. A Ket. általános ügyintézési határidőre vonatkozó szabályait kell alkalmazni [2004. évi CXL. tv. 33. § (1) bek.].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt