A Szakmagyakorlási rendelet tartalma, hatályba lépése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 16:02

Közzétéve: 2013.08.13. 20:58

A Magyar Közlöny 119. számában hirdették ki az építésügy szereplői által nagy izgalommal várt új szakmagyakorlási rendeletet. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet mindenkit érint, aki a tervezés vagy kivitelezés során részt vesz az építmények létrehozásában.


Magyar Közlöny:
2013. évi 119. szám
Érintett jogszabály:
103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. augusztus 1., 2014. január 1., 2014. július 1.

1. A Szakmagyakorlási rendelet célja

A Belügyminisztérium tájékoztatás szerint az „előterjesztés célja az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységek (településtervező, a településrendezési szakértő, az építészeti-műszaki tervező, az építésügyi műszaki szakértő, a beruházáslebonyolító, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, az energetikai tanúsító) kódex-jellegű szabályozásának megalkotásával a szakmagyakorlók és eljáró hatóságok adminisztrációs terheinek csökkentése, a szakmagyakorlási tevékenység folytatása feltételeinek könnyítése, a jogbiztonság és a fizetési morál megerősítése, valamint az építési minőség színvonalának biztosítása, a jogkövető magatartás ösztönzése, a fokozatosság elve alapján a szabálytalanság jogkövetkezményeinek megállapítása.” Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a Szakmagyakorlási rendelet) a jogalkotói célnak megfelelően egy jogszabályban fogja tartalmazni az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységek végzésének feltételeit.

2. A Szakmagyakorlási rendelet 2014. január 1-jétől hatályos tartalma

2.1. A Szakmagyakorlási rendelet tartalma

A Szakmagyakorlási rendelet jelentős része csak 2014. január 1-jétől lép hatályba. A Szakmagyakorlási rendelet tartalmát a rendelet hatálya pontosan meghatározza. A Szakmagyakorlási rendelet hatálya kiterjed
a) a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenységre (a továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység), a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra,
b) a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra,
c) a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra,
d) az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára,
e) az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira,
f) a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1. §].

2.2. A szakmagyakorlási tevékenységek

Az új szabályok három csoportra fogják osztani a jelenlegi ún. szakmagyakorlási tevékenységeket:
a) Engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenység: településrendezési tervezési, építészeti-műszaki tervezési, településrendezési szakértői, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység a névjegyzéket vezető szerv engedélyével folytatható [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 3. § (1) bek.].
b) Bejelentéshez kötött szakmagyakorlási tevékenység: aki energetikai tanúsítói tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 4. §].
c) Engedély vagy bejelentés nélkül végezhető tevékenység: a beruházáslebonyolítói tevékenység 2014. január 1-jét követően bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül folytatható [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 47. § (11) bek.].

A szakmagyakorlási tevékenységek 2014. január 1-jétől: a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenység.

Azon szakmagyakorlási jogosultságok tekintetében, amelyeket a Szakmagyakorlási rendelet 1. és 2. melléklet nem tartalmaz - kivéve az építésügyi igazgatási szakértői és a geodéziai tervezési szakterületet, amelyeket 2014. július 1-jét követően engedély nélkül lehet folytatni - az Szakmagyakorlási rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül (vagyis 2013. szeptember 1-jéig) a területi kamara titkára köteles a jogosultság megszűnéséről a szakmagyakorlót írásban értesíteni [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 47. § (6)-(8) bek.].

A szakmagyakorlási tevékenységekre vonatkozó részletes előírásokat az Építésijog.hu oldalon közzé fogjuk tenni. Az Artifex Kiadó Kft. által szervezett, 2013. október 2-án tartandó konferencián is jelentős szerep jut majd a szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges feltételek és az egyes szereplők feladatkörét, felelősségét meghatározó Szakmagyakorlási rendeletnek. A konferencia részleteiről itt tájékozódhat.


2.3. Eltűnik a beruházáslebonyolító?

Látható, hogy már a szakmagyakorlási tevékenységek felsorolásából is kimaradt a beruházáslebonyolító. A jogszabály tervezete alapján a beruházáslebonyolítói tevékenység bejelentéshez kötött lett volna, de a kihirdetett szövegben már bejelentést sem kell tenni. A változások legnagyobb vesztesei kétségtelenül a beruházáslebonyolítók lesznek, mivel az ő feladataikat lényegében a tervezők és a műszaki ellenőrök is átvehetik.

A Szakmagyakorlási rendelet tervezetének olvasása során a beruházáslebonyolítók még úgy érezhették, hogy a tevékenységük fokozottan meg fog jelenni az építkezéseken, mivel a jogalkotó a megbízásukra vonatkozó kötelező eseteket kívánt meghatározni. A Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) új 8/A. §-a alapján a beruházáslebonyolító közreműködése kötelező lett volna
a) az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet által támogatott és FIDIC illetve Tanácsadó Mérnök közreműködését előíró építési beruházás megvalósításában,
b) olyan építési beruházásnál, ahol a fővállalkozóval szerződéses viszonyban álló alvállalkozó(k) a teljesítésbe további alvállalkozó(ka)t von be és az építési engedélyköteles – szerződés szerinti – építőipari kivitelezési munkák – az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti – számított építményértéke meghaladja a 100 millió forintot.

2014. január 1-jét követően a beruházáslebonyolítók a Kivitelezési kódexben sem jelennek már meg, se a feladatuk, se a felelősségük nem lesz jogszabályi szinten meghatározva. Valószínűsíthető, hogy – ellentétes folyamatok bekövetkezése hiányában – rövid időn belül maga az elnevezés is eltűnik majd az építésügyi jogszabályokból.

2.4. Hatályát vesztő jogszabályok

Az egységes, kódex jellegű jogszabály kialakítása érdekében a jogalkotó nem a korábbi jogszabályokat módosította, ezért a jelenleg is hatályos alábbi jogszabályok 2014. január 1-jén hatályát veszítik:
a) az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,
b) a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,
c) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 55. § c)-e) pont].

3. A Szakmagyakorlási rendelet 2014. július 1-jétől hatályos tartalma

A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezési eljárása és bejelentése tekintetében 2014. július 1-jétől kerül bevezetésre az elektronikus eljárás. Az ÉTDR rendszeren keresztül történő eljárás szabályait is csak ettől az időponttól találhatjuk meg a Szakmagyakorlási rendeletben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 24. § (2)-(6) bek., 25. §].

4. A Szakmagyakorlási rendelet 2013. augusztus 1-jétől hatályos tartalma

A Szakmagyakorlási rendelet 2013. augusztus 1-jétől hatályos szövege általában csak egyéb jogszabályok módosítását rögzíti, nem is feltétlenül a szakmagyakorlási tevékenységekhez kapcsolódóan. A Szakmagyakorlási rendelet már hatályos rendelkezései az alábbi területeket érinti:
a) Cég által végezhető szakmagyakorlási tevékenységek végzésének feltétele
b) A tervező feladatainak és összeférhetetlenségi szabályainak pontosítása
c) Tervezési szerződés tartalma és új kötelező melléklete. Tervezési díj
d) Duna-parti építési szabályzat bevezetésének részletszabályai. Az OTÉK és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
e) Energetikai tanúsítvány elkészítésének változó szabályai
f) Engedélyezési eljárás szabályainak pontosítása. A hatósági bizonyítvány kiállításának új szabályai

A kapcsolódó leírásokat az Építésijog.hu Figyelő rovatában megtalálhatják.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt