01.1. A szerződésszegés általános szabályok szerinti jogkövetkezményei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.26. 14:33

Közzétéve: 2014.09.26. 14:33


A Ptk-ban található szerződésszegési esetek részletesen meghatározzák, hogy milyen jogkövetkezményeket alkalmazhat a jogosult. Vannak azonban olyan jogkövetkezmények, amelyek valamennyi szerződésszegési esetben alkalmazhatók, ezeket hívják a szerződésszegés általános szabályai szerinti jogkövetkezményeknek.

a) Teljesítés követeléséhez való jog
Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére [2013. évi V. tv. 6:138. §].

b) Visszatartási jog
Szerződésszegés esetén a jogosult a saját esedékes szolgáltatása arányos részének teljesítését a kötelezett teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatarthatja.

A teljesítés visszatartására jogosult fél elállhat a szerződéstől, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, jogosult azt felmondani, ha megfelelő határidőt szabott, és ez alatt a másik fél a szerződésszegést nem szüntette meg, vagy a teljesítésre megfelelő biztosítékot nem nyújtott.

Annak a félnek a jogaira és kötelezettségeire, aki a teljesítés visszatartására jogosult, egyebekben a megbízás nélküli ügyvitel szabályai irányadók [2013. évi V. tv. 6:139. §].

c) Elállás, felmondás
ca) Az elállási, felmondási jog érvényesítése
Ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt (ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik):
- elállhat a szerződéstől, vagy
- felmondhatja azt, ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani [2013. évi V. tv. 6:140. § (1) bek.].

Fontos új elem, hogy a jogosult jognyilatkozata érvényességéhez köteles megjelölni az elállás vagy a felmondás okát, ha ez a jog több okból megilleti. A jogosult a megjelölt elállási vagy felmondási okról másikra térhet át [2013. évi V. tv. 6:140. § (2) bek.].

cb) Elszámolási kötelezettség
A kötelezett nem követelheti az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeni megtérítését, ha a jogosult bizonyítja, hogy a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni olyan okból nem tudja, amelyért a kötelezett felelős. Ha a jogosult a szolgáltatás ellenértékét megfizette, kérheti annak visszatérítését akkor is, ha ő a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni nem tudja, és bizonyítja, hogy ennek oka olyan körülményre vezethető vissza, amelyért a kötelezett felelős [2013. évi V. tv. 6:140. § (3) bek.].

d) Kártérítés
A kártérítés szabályait lásd: 05. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt