10.1. Az építési napló. Az elektronikus építési napló bevezetése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.07.23. 17:20

Közzétéve: 2008.09.09. 18:41

A 2009. október 1-jét követően megnyitott építési naplók vezetésére a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) vonatkozik. Attól függően, hogy mikor kezdődött a beruházás, a papíralapú vezetés vagy az elektronikus vezetés előírásai alkalmazandók. Az utóbbi években többször is változott annak a meghatározása, hogy milyen építési tevékenységre kötelező építési naplót vezetni.

 

1. Milyen esetekben kell építési naplót vezetni?


Korábban építési naplót kellett vezetni minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint 2014. március 15-ig a Közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. §][1].

Építési engedélyhez nem kötött tevékenység esetében 2014. március 15. napjától akkor sem volt kötelező építési napló vezetése, ha a beruházás finanszírozása közbeszerzési eljárás keretében biztosított[2]. A Kbt. hatálya alá tartozó építési munkáknál, a továbbiakban sem tiltja az önkéntes építési napló vezetést (akár papír alapon is!), ha azt a kivitelező/megrendelő indokoltnak látja, vagy a kivitelezési szerződésben ez rögzítésre kerül
 

A 2016. június 14. napján hatályos előírások szerint azon építési tevékenységek esetében kell építési naplót vezetni, amelyek esetében a Kivitelezési kódex kötelezően előírja a kivitelezési dokumentáció készítését.

 

A fentiek alapján építési naplót kell vezetni:
a) a Kivitelezési kódex 22. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben – lásd: Mikor kötelező a kivitelezési dokumentáció?
b) az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében

Az építési napló vezetési kötelezettség a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódik, ezért független attól, hogy az építési naplót papír alapon vagy elektronikusan kell vezetni.
 

2. Az építési napló fogalma


Építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (2) bek.].
 

3. Az elektronikus építési napló (e-építési napló) fogalma


A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján rend lett a korábbi megnevezés káoszban: az elektronikus építési napló mindenütt megkapta az e-építési napló nevet. Ezt következetesen végigvezették a Kivitelezési kódexben (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)[3].

Elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § o) pont]. Az e-építési napló a www.e-epites.hu oldalon, az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) rendszerén keresztül elérhető internetes felület.

Az e-építési napló: olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a OÉNY-ba kerülését [313/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 2. § 3. b) pont].

Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, – a sajátos építményfajták kivételével – az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú e-építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (3) bek.]. Az atomenergia-felügyeleti szerv építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörébe tartozó, sajátos építménynek nem minősülő építmények esetében az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú e-építési naplót kötelesek használni[4] [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (5) bek.].

A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket – az építési napló vezetési kötelezettség teljesítésének formájára vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – a miniszter által rendelkezésre bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős miniszter, az elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és szükség szerint továbbfejlesztett elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (4) bek.].

Az elektronikus építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az elektronikus építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a kivitelezési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24/A. § (1) bek.].
 

3. Az elektronikus építési napló bevezetése


Az elektronikus építési napló bevezetésére az eredeti tervek szerint minden építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építési tevékenység esetében sor került volna 2013. január 1-jétől, majd még 2012-ben 2013. július 1-jére módosult ez a dátum. A Kormány egy 2013. áprilisi jogszabálymódosításban a bevezetést 2013. október 1-jére tolta ki [109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 6. § (1) bek.]. Az építésügy valamennyi szereplője tehát számíthatott arra, hogy ugyan néhány hónappal később, de nem kerülheti el az e-építési napló használatát.

A Kormány a Magyar Közlöny 153. számában kihirdetett, a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletben döntött az e-építési napló vezetésére kötelezettek körének szűkítéséről.
 

4. Az e-építési napló vezetésére kötelesek köre


A 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet módosításának megfelelően az alábbi táblázat tartalmazza az elektronikus építési naplóval érintett kivitelezések körét és a bevezetés határidejét - a szerző jogszabályértelmezése alapján:
 

 

Építési tevékenységgel érintett építmény

E-építési napló vezetési kötelezettség kezdő időpontja

1.

Általános építmények (EU támogatása nélküli beruházás)

2013. október 1.

2.

Általános építmények (EU támogatású beruházás)

2014. január 1.

3.

Közlekedési építmények
Víziközmű építmények
Vízgazdálkodási építmények

2014. július 1.

4.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták (jelenlegi jogszabályi elnevezés: Mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták)

2014. július 1.

5.

Honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények

2014. október 1.

6.

Atomenergia alkalmazására szolgáló építmények

2016. október 1.

7.

A 3. és 4. pontban fel nem sorolt sajátos építményfajták (akkor is, ha esetleg EU támogatású a beruházás) - például: bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos építmények

2013. október 1.

8.

Elektronikus hírközlési építmények

2014. október 1. (2015. március 1.)

9.

Közlekedési építmények

2015. január 1.


A 7. pontban felsorolt beruházások egyértelműen nincsenek feltüntetve a jogszabályban, azonban véleményem szerint a sajátos építményfajták fogalmának, és a 3-6. pontban található felsorolásnak az összevetéséből az a következtetés vonható le, hogy a 3-6. pontban nem szereplő sajátos építményfajták vonatkozásában nincs halasztás az e-építési napló vezetésére.

A Kormány 2014. április 2. napjától hatályos döntése értelmében – a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények mellett – az elektronikus hírközlési építmények tekintetében is csak 2014. október 1-jét követően megkezdett építési tevékenységek esetében szükséges elektronikus építési naplót vezetni [100/2014. (III. 25.) Korm. rend. 6. §; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 42. § (7) bek.]. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 7/2014. (X. 21.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési építmények tekintetében 2015. március 1. napjáig elhalasztotta az elektronikus építési napló kötelező alkalmazását [14/2013. (IX. 25.) NMHH rend. 27. § (5) bek.; 7/2014. (X. 21.) NMHH rend. 2. §].

A közlekedési építményeket érintő beruházásokon eredetileg 2014. július 1. napját követően kellett volna elektronikus építési naplót vezetni, ezt a határidőt egy 2014. június 30-án kihirdetett kormányrendelet tolta ki 2015. január 1. napjára  - lásd: Közlekedési építmények tekintetében csak 2015. január 1. napjától kell elektronikus építési naplót vezetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 42. § (7) bek. e) pont; 160/2014. (VI. 30.) Korm. rend. 1-2. §].

Az e-építési naplót a táblázatban feltüntetett időpontot követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni. Azon építmények esetében, amelyeknél – vagy az építmény fajtája, vagy a kivitelezés megkezdésének dátuma miatt – nincs e-építési napló vezetési kötelezettség, az építési naplót papír alapon, a Kivitelezési kódex 2. melléklet szerinti tartalommal és formában, a 2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezések szerint kell vezetni [109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 42. § (4), (6)-(7) bek.].
 

5. Az építési napló vezetésének szabályai


Fontos tudni, hogy a 2008. január 1. és 2009. október 1. között megnyitott építési napló vezetésére még a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletet kell (kellett) alkalmazni, egészen az építmény használatbavételéig. Az alábbiakban a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.) szabályait mutatjuk be.

Azon építési naplók esetében, amelyeket papír alapon kell vezetni, a 2013. október 1-jei és október 2-ai hatállyal életbe lépő változások sem alkalmazhatók! [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 42. § (6) bek.].

Az építési napló vezetésének szabályai attól függnek, hogy papír alapon vagy elektronikusan kell vezetni. A vezetési módhoz kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket az alábbi leírásokban találhatja meg:

10.2. Az építési napló vezetésének szabályai (papír alapú)

10.3.1. Az elektronikus építési napló (e-napló) készenlétbe helyezése

10.3.2. Az elektronikus építési napló (e-napló) vezetésének szabályai
 [1] A bejelentési eljárásokat 2013. január 1-jétől felváltották a tudomásulvételi eljárások, így például a bontási bejelentési eljárás helyett már bontás tudomásulvétele iránti kérelem előterjesztése mellett lehet bontási tevékenységet végezni. Ennek megfelelően változott az építési napló megnyitásához kötött építési tevékenységek meghatározása is (lásd: a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § o) pontja). A 2013. január 1-jét megelőzően megkezdett és bejelentési eljáráshoz kötött tevékenységek esetében álláspontom szerint szankcionálható, ha a kivitelező nem vezetett építési naplót.

[2] A 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § e) pontja alapján 2014. március 15. hatállyal csak az építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről kell építési napló vezetni, a Kbt. hatálya alá tartozó és nem építési engedély köteles, vagy nem tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákról a továbbiakban nem kötelező.

[3] 2017. január 1. napja előtt a Kivitelezési kódex háromféle különféle elnevezéssel illette az elektronikus építési naplót (elektronikus építési napló, e-építési napló, építési napló), és – valószínűleg a többszöri, de egyidőben hatályba lépő változások miatt – a jogszabály szövegében volt következetes az elnevezés használata.

[4] A rendelkezést a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § d) pontja módosította.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt