Az e-napló vezetésének módosuló szabályai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 14:47

Közzétéve: 2013.10.14. 14:47


Az elektronikus építési napló vezetésének szabályaiban is történt módosítás a Kormány 2013. szeptemberi döntése értelmében. A
336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet az e-napló tartalmának és vezetésének egyes szabályait kiegészítette, módosította. Azok, akik 2013. szeptembere előtt tájékozódtak az e-napló szabályairól, vagy vettek részt ezzel kapcsolatos előadásokon, azoknak fontos megismerniük, hogy a ténylegesen alkalmazásra kerülő szabályokban milyen változások történtek.


Magyar Közlöny:
2013. évi 153. szám
Érintett jogszabály:
322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet; 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Módosította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. október 1., 2013. október 2.

1. Az e-napló vezetésének módosított szabályai

Jelen tájékoztatóban a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel és a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelettel megállapított e-napló vezetési szabályok közül csak azokra térünk ki, amelyeket a Kormány 2013. szeptemberi döntése alapján már nem lehet alkalmazni.

A 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 2013. október 2-i hatállyal emelte be a Kivitelezési kódexbe az elektronikus építési napló kötelező mellékleteinek felsorolását. A felsorolás részben eltér a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésében rögzített, de hatályon kívül helyezett részletektől [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § bb) pont; 109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 2. § (9) bek.; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (5) bek.].

Az e-építési napló mellékletei:
a) készenléti tárhely,
b) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt, a kivitelezési, valamint egyéb rajzi dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló, továbbá
c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 25. § (11) bek.].

Az e-főnapló és e-alnapló mellékletei:
a) az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló,
b) a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó teljesítésigazolási napló, valamint
c) az építési-bontási hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, továbbá az a)-b) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (5) bek.].

A 2013. október 1-jei jogszabályszövegből kimaradt az a kötelezés, hogy az e-napló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás mellékletét az építtetői fedezetkezelő nyitja meg [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § bb) pont; 109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 2. § (9) bek.; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (6) bek.].

2. Bejegyzések határideje

Az e-napló készenlétének lezárásáig - a naplóvezetésre kötelezetten túl - bejegyzést tehet
a) az e-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó, továbbá - ha az erre irányuló feladat meghatározást az írásbeli szerződésük tartalmazza - a beruházáslebonyolító vagy a tervezői művezető,
b) az e-alnaplóba és mellékleteibe a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, továbbá a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője,
c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti hatóság,
d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor,
e) az e-főnapló és az e-alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői fedezetkezelő,
f) az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (1) bek.].

A Kivitelezési kódex új 27/B. §-a kimondja, hogy a fentiekben felsorolt bejegyzésre jogosultak - feladatkörüknek megfelelően - az e-építési napló lezárásáig tehetnek bejegyzést [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27/B. §]. Az e-napló készenlétének lezárása egy tágabb időkeretet jelent, mint a vállalkozó kivitelező általi lezárás, ezért kérdés, hogy a bejegyzésre jogosultak a két jogszabályi időpont közül melyiket alkalmazhatják majd.

3. Az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok kiegészítése

A 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 10. §-a 2013. október 1-i hatállyal kiegészítette a Kivitelezési kódexben az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó szabályokat.

Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint a naplórészt naponta kellett volna vezetni, és a naplórész "napi jelentés" rovatának adatait akkor is minden nap ki kellett volna tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § ba) pont; 109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 2. § (8) bek.]. Az új szabályok előírják, hogy az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges. A munkaszüneti napra történő utalást - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. A naprakész állapot így a munkaszüneti napokon nem valósulhat meg, de ez az ellentmondás a gyakorlatban szerintem nem fog problémát okozni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (4a) bek.].

Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (4a) bek.]. Ez praktikusan azt jelentheti, hogy lennie kell – lehetőség szerint – internet hozzáféréssel rendelkező számítógépnek, laptopnak a munkaterületen.

Igazából nem új rendelkezés, csak a korábbi jogosultság rögzítését jelenti az a szakasz, amely szerint az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (4b) bek.].

4. A napi hőmérséklet rögzítésének változásai

A papír alapon vezetett építési napló napi jelentésében a külső hőmérsékletet naponta háromszor (7, 13 és 21 órakor) kell rögzíteni, illetve, ha a munka jellege megkívánja, a legalacsonyabb hőmérsékletet is be kell írni. Az e-naplóban a külső hőmérsékletet változatlanul naponta, de csak minimálisan két alkalommal kell rögzíteni, ráadásul a beírt hőmérséklet időpontja sincs már előírva. A legalacsonyabb hőmérsékletre vonatkozó szabály is megmaradt [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. melléklet II. 1. b) pont].

Az építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során naponta keletkező építési-bontási hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja, elszállításának ténye, helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény neve, címe, KÜJ, KTJ száma (idecsatolandók az átvételt igazoló számlák is) is rögzítésre kerül. 2013. október 1-jétől az EWC kód meghatározására történő utalásban a hatályos, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletet tüntetik fel (a korábbi, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 2013. szeptember 4-én hatályát veszítette) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. melléklet II. 1. f) pont].

5. Mikor vezetheti a felelős műszaki vezető az e-naplót?

A vállalkozó kivitelező felelős a saját építési naplója vezetéséért. A felelős műszaki vezető csak akkor vezetheti az e-naplót, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott, és az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó kivitelező elektronikus építési naplójában kell rögzítette [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont, 12. § (5) bek.]. Ha az e-naplónak nem képezi mellékletét a kivitelező és a felelős műszaki vezetőjének megállapodása, az e-naplót a felelős műszaki vezető nem vezetheti, tehát a szóbeli megállapodás, és az e-naplóhoz történő csatolás nélkül az írásbeli megállapodás sem elegendő ahhoz, hogy a kivitelező mentesüljön a napló vezetésének kötelezettsége alól.

6. Az e-alnapló vezetésének átvállalása

A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26. § (3) bek.].

A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki. Nem lehet átadni az alábbiak kitöltését:
a) teljesítésigazolási napló,
b) elektronikus alvállalkozói nyilvántartás,
c) gyűjtőnapló.

A 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet még rögzítette azt is, hogy a napló vezetésének átvállalása esetén a naplóvezetést átadó az e-alnaplója vezetését lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszót generál és ad át a napló vezetését átvállaló számára. Ez a rendelkezés a 2013. október 1-jei jogszabályszövegből már kimaradt [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § bb) pont; 109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 2. § (9) bek.; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26. § (4) bek.].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt