E-közmű által megkövetelt adatszolgáltatás: 2013. november 1. napjától

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.01.12. 11:25

Közzétéve: 2013.11.08. 22:18


Régi hiányosságot pótolt, bizonytalanságot szüntetett meg a Kormány az elektronikus közműnyilvántartásról szóló (e-közmű) 324/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet elfogadásával. A közművek egységes nyilvántartását korábban az önkormányzatok és jogelődjei végezték, mely szervezeteknek nem volt eszközük sem a beruházók, sem a szolgáltatók felé a közművek adatainak megfelelő határidőben történő átadásának kikényszerítésére. Az új Kormányrendelet a nyilvántartást állami szervezethez, a kényszerítő eszközt közigazgatási hatóságok hatáskörébe telepíti. A közművek adatait nyilvántartó tájékoztató rendszer használata 2014. január 1. napjától a felhasználók számára ingyenes lesz.


Magyar Közlöny:
2013. évi 142. szám
Új jogszabály:
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Hatályos:
2013. november 1.

1. Mi a célja a közműnyilvántartásnak?

A közműnyilvántartás célja, hogy a felhasználó a közművek adatait (mit szállít, milyen kapacitású, hol helyezkedik el, méretét, anyagát, stb.) megismerhesse. A felhasználók köre magába foglalja a lakosság, a tervezők, a közigazgatási szervek, a bíróság, a gazdálkodó szervezetek, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek sokaságát [324/2012. (VIII. 29.) Korm. rend. 2. § 7. pont]. Az önkormányzatoknak a település üzemeltetéséért felelős hivatala – mint a lakosság alapellátását koordináló szervezet – tehát szintén a felhasználók körébe tartoznak. Következésképpen a közműnyilvántartás alapvető célja, ennél fogva szemlélete változatlanul az információszolgáltatás.

2. Mi a célja az elektronikus közműnyilvántartásnak (e-közmű)?

Az e-közműcélja, hogy a felhasználók (az építésügyben résztvevők) bárhonnan és bármikor pontos adatot kaphassanak egy helyrajzi számmal meghatározott földrészlet (telek, közterület, stb.) alatt vagy felett elhelyezkedő közművezetékről, vagy annak műtárgyáról (aknájáról). Például a kiásott munkaárok széléről a felelős műszaki vezető a laptopján keresztül megtudhatja, hogy a megkezdett építést akadályozó, a dokumentációban nem szereplő, de a munkaárkot keresztező vezeték mit szállít, kinek a tulajdona, mely szervezet üzemelteti, melyik hatóság engedélyével, továbbá ezek elérhetőségét. Az adatok ismeretében azonnal tud intézkedni, ha a munkaárkot kiásó gép vétlenül elszakította a vezetéket, a vezeték lezárása, kikapcsolása és helyreállítása végett. Az e-közmű célja tehát a teljes-körű és pontos adatszolgáltatáson túl a távolság és az idő legyőzése az emberek érdekében.
 
3. Mi az e-közmű feladata?

A 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Közműr.) az előző 2. pontban kifejtetteken túl az e-közmű feladatául állapítja meg az állami adóhatóság tájékoztatását kizárólag az adóbevallást követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez [324/2012. (VIII. 29.) Korm. rend. 3. § c) pont].  

4. Mely állami szervezet üzemelteti az e-közműt?

Az állam az építésügyért mindenkor felelős miniszter útján gondoskodik az e-közmű üzemeltetését, fenntartását kizárólagos joggal végző Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. által [324/2012. (VIII. 29.) Korm. rend. 4. § (1), (2) bek.]. A szervezet címe: 1507 Budapest, Pf. 2. Az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekre az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu e-mail címről kaphatunk választ.

5. Adatszolgáltatás az e-közmű részére

Az e-közmű által nyilvántartott adatokat egyfelől a közművezetéket üzemeltető, másfelől a térképi adatbázist szolgáltató szerv szolgáltatja. Az adatszolgáltatás kötelező szabályait (határidők, folyamatosság, naprakészség, stb.) a meglévő és az újonnan létesített közművek tekintetében eltérően állapítja meg a Közműr. 5. § (3) és (4) bekezdése. Az adatok megjelenítési követelményeit a Közműr. 2, 3, és 4. melléklete tartalmazza.

Fontos, hogy az újonnan létesült közművezeték csak a Közműr. 5. melléklete szerinti műszaki követelmények alapján, a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséggel rendelkező személy által elvégzett geodéziai bemérést követően kerülhet be a szakági nyilvántartásba. Az adatszolgáltatás 15 napos határideje az elkészült közművezeték jogerős üzemeltetési engedélyének közlésétől számítandó. Ebből következik, hogy közmű vezetékre használatbavételi (üzemeltetési), illetve fennmaradási engedély csak akkor adható, ha a megépített közmű nyíltárkos bemérése, ellenőrzése, minősítése, nyilvántartásba vétele megtörtént, és az erről szóló igazolást a kérelmező (üzemeltető) csatolja kérelméhez [324/2012. (VIII. 29.) Korm. rend. 6. § (2) – (6) bek.].

A térképi adatbázist szolgáltató szerv az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait, felhasználási szerződés alapján a Közműr. 7. melléklete szerint biztosítja az e-közmű részére, WMS szolgáltatás keretében [324/2012. (VIII. 29.) Korm. rend. 8. §].

6. A felhasználó hogyan kap adatokat az e-közműből?

Az e-közműből adatokat díjmentesen, de csak ügyfélkapus regisztráción keresztül kaphat a fogyasztó. A közérdekű adatok nyilvánosak, személyes adatot nem tartalmaznak. Az e-közmű teszt változata a világhálón már elérhető. Megtalálható rajta bármely település közműszolgáltatójának elérhetősége, továbbá Sopron és környéke vízi közműveinek nyomvonalai. Az adatok nyilvánosan elérhető hatósági nyilvántartásokból származnak. 
Az e-közmű a közművek következő adatait tartalmazza:
a) nyomvonala,
b) elhelyezkedésének módja,
c) a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója,
d) szakági típusa,
e) által szállított közeg, valamint a szállítás módja [324/2012. (VIII. 29.) Korm. rend. 9. § (1) és (2) bek.].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt