Aránytalanul alacsony árajánlat új fogalma

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.06.02. 19:22

Közzétéve: 2013.06.02. 19:22

Magyar Közlöny: 2013. évi 61. szám
Érintett jogszabály:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. július 1.

A közbeszerzési eljárásokban 2013. július 1-jétől új szabályok alapján kell vizsgálni a minimális rezsióradíjat.


1. Aránytalanul alacsony árajánlat fogalma a Kivitelezési kódexben

A Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) határozza meg az építőipari rezsióradíj fogalmát: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § h) pont].

A Kivitelezési kódex 2013. július 1-jei szabálya alapján aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter (jelenleg a belügyminiszter) rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. Az építési szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során a belügyminiszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. § (6) bek.]. A minimális rezsióradíj kötelező alkalmazására a közbeszerzési eljárásokban találhatunk előírást.

2. A minimális rezsióradíj vizsgálata a közbeszerzési eljárásokban

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) szerinti azon közbeszerzések részletes szabályait, amelyek tárgya építési beruházás, vagy építési koncesszió a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2013. július 1-jétől már tartalmazza az ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálatának szabályait. Aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél [306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 8/A. § (1) bek.].

Amennyiben az ajánlattevő aránytalanul alacsony árajánlatot tett, az ajánlatkérő köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes - az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező - költségeket milyen összeggel és módon vette figyelembe. Az ajánlattevő az indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, szintén írásban értesíteni [306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 8/A. § (2) bek.; 2011. évi CVIII. tv. 69. § (1) bek.].

Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékét, és amennyiben az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj annál alacsonyabb, különös figyelemmel vizsgálja, hogy a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető-e az ajánlattevő rezsióradíja [306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 8/A. § (2) bek.; 2011. évi CVIII. tv. 69. § (1) bek.].

A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől [2011. évi CVIII. tv. 69. § (6) bek.].

Az aránytalanul alacsony ár fogalmának meghatározásának azért is van jelentősége, mert az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást [2011. évi CVIII. tv. 69. § (5) bek.].

A 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelettel megállapított 8/A. §-ában foglalt új szabályokat a 2013. július 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell csak alkalmazni [306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 18. § (3) bek.].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt