Új felelősségbiztosítás kötési kötelezettség 2024. január 1. napjától

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2024.01.11. 19:56

Közzétéve: 2024.01.11. 19:53

Egészen 2023 december végéig arra készültek a hulladéktermelő vagy hulladékgazdálkodó szervezetek, hogy 2024. január 1. napjával, a 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 6-9. §-ai kötelezővé teszi környezetvédelmi felelősségbiztosítás megkötését. A jogalkotó azonban 2023 december 29. napján, még a hatálybalépést megelőzően változtatott a környezetvédelmi felelősségbiztosítás szabályain. A 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet helyett a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza ezt a kérdést.


Magyar Közlöny: 2023. évi 194. szám
Új jogszabály: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet
Nem lépett hatályba: 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
Hatályos: 2024. január 1.
 

A környezetvédelmi felelősségbiztosítást előíró jogszabály: a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet


A Magyar Közlönyben 2023. december 29. napján jelent meg a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet, amely az eredetileg elfogadott kormányrendelet helyett rendelkezik a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól, kiemelten a 6-10. §-ban, illetve a 2. számú mellékletben.

A Kormány döntése értelmében a 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet nem is lépett hatályba [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 14. §].

Főbb új rendelkezések a 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez képest:
- hulladékgazdálkodók esetében az új engedély, vagy a meglévő engedély módosításának érvényességi napja a biztosítás szükségessége,
- a hulladéktermelők telephelyeik számától függetlenül egy biztosítási szerződést kötelezettek kötni. 

Fontos változtatás a korábbi rendelethez képest, hogy hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetében több telephely, avagy engedély esetén összevont biztosítási összegű biztosítás köthető, mely a biztosított minden tevékenységére fedezetet nyújt, a limit az egyes telephelyekre számítottak közül a két legmagasabb együttes összege. Ilyen fedezet esetén a kötvényen az összes telephely és tevékenység feltüntetésre kell, hogy kerüljön.

 

A hulladéktermelő gazdálkodó szervezetnek kell biztosítás kötnie


A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján környezetvédelmi biztosítást kell kötnie annak a gazdálkodó szervezetnek:
 

 

Kötelezett gazdálkodó szervezet

Biztosítási összeg

a)

amelynek tevékenysége során kormányrendeletben meghatározott mennyiségű hulladék képződik: ha bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége
- veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
- nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy
- nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot
meghaladja [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 8. §; 2012. évi CLXXXV. tv. 71. § (1) bek. a) pont].

10 millió forint [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 8. § (1) bek.]

b)

amely a Ht. szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez - ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét [2012. évi CLXXXV. tv. 71. § (1) bek. b) pont]

A 2. mellékletben szereplő képlet szerinti összeg [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 9. § (1) bek.]

 

c)

amely az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoz, kivisz vagy átszállít [2012. évi CLXXXV. tv. 71. § (1) bek. c) pont].

A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében foglalt költségek fedezésére elegendő összeg.
 

 

Ha a gazdálkodó szervezet az a) és b) pontja alapján is környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett, a környezetvédelmi biztosítását csak a b) pontja alapján kell megkötnie [2012. évi CLXXXV. tv. 71. § (2) bek.].


 

Mely tevékenységek érintettek, mely cégeknek kötelező a felelősségbiztosítási fedezet?


Kötelező a felelősségbiztosítás az alábbi tevékenységek esetében:
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése
- Nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése
- Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása (a hulladéklerakók kivételével)
-     Veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése
- Veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése
- Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (a hulladéklerakók kivételével) [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 2. melléklet 2. pont].

Fontos hangsúlyozni, hogy a biztosításkötési kötelezettség nem csak a veszélyes hulladékok feldolgozásával foglalkozó vállalkozásokat terheli. Minden vállalkozás érintett, mely a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott tevékenységek valamelyikét végzi.

 

Mire kell kiterjednie a felelősségbiztosításnak?


A környezetvédelmi biztosítás olyan biztosítási termék, amely a szerződő fél hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben okozott, előre nem látható környezeti károk elhárításának finanszírozására szolgál [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 6. §].

A kormányrendelet konkrét, összegszerű felelősségbiztosítási limitet határoz meg, 10 millió forint minimum összegben [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 8. §]. A felelősségbiztosítási limit összege a kormányrendeletben meghatározott veszélyességi szorzóknak megfelelően emelkedhet.

 

Milyen biztosító társasággal lehet szerződést kötni?


Csak olyan biztosító társasággal köthető biztosítási szerződés, melynek a székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely államában vagy az Egyesült Királyságban van, és a biztosító székhelye szerinti állam pénzügyi közvetítő rendszerek felügyeletét ellátó hatósága a biztosítónak e tevékenység végzését engedélyezte. Olyan biztosító által nyújtott környezetvédelmi biztosítás, amelynek székhelye nem az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vagy az Egyesült Királyságban van, kizárólag akkor fogadható el, ha azért az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vagy az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező biztosító helytáll [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 7. § (1) bek.].

Magyarországon, 2023. december 1. napjával három biztosító társaság jelent meg a kormányrendeletnek megfelelő felelősségbiztosítási termékkel.

 

Mely időponttól kell a felelősségbiztosítással rendelkezni?


A biztosítási szerződésben a kockázatviselés a tevékenység vagy üzemeltetés megkezdésének időpontjára kell essen. Tehát, amint a kormányrendelettel érintett tevékenység megkezdődik, a biztosítási szerződésnek is életbe kell lépnie. Ha a környezetvédelmi biztosítás e rendelet szerinti feltételekkel történő megkötésekor a tevékenység vagy üzemeltetés már folyamatban van, a kockázatviselési időpontnak az új engedély vagy a meglévő engedély módosítása érvényességének kezdőnapja minősül [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 7. § (3)-(4) bek.].

Azon vállalkozások, melyek több engedély alapján, több hulladékgazdálkodási tevékenységet is végeznek, engedélyenként külön-külön biztosítással kell rendelkezzenek.

Az érintett cég telephelyeinek számától függetlenül egy környezetvédelmi biztosítást köteles kötni, valamennyi telephelyére nézve [681/2023. (XII. 29.) Korm. rend. 8. § (3) bek.].
 

 

Hogyan köthető meg a kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás?


Lényeges, hogy amennyiben egy érintett vállalkozás már rendelkezik környezetvédelmi felelősségbiztosítással, nem jelenti, hogy automatikusan megfelel a kormányrendelet rendelkezéseinek. Már élő felelősségbiztosítási szerződés esetén, minden esetben biztosítási szakemberrel vagy a meglévő szerződés biztosítójával történő egyeztetés szükséges.

Az alábbi kérdőív kitöltésével segítséget kaphatnak a megfelelő biztosítási fedezet kiválasztásához. Ide kattintva megtudhatja, Önnek melyik felelősségbiztosításra van szüksége!


Az Euro-Sales Kft. tapasztalt szakemberei segítenek mind a szerződés megkötése, mind annak aktualizálása során.

 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt