10.2. Az építési napló vezetésének szabályai (papír alapú)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 13:05

Közzétéve: 2013.10.14. 12:53

A 2013. szeptember 30-áig megnyitott építési naplókra még a papír alapú vezetési kötelezettséget kell alkalmazni. A Kormány a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletben döntött az e-napló vezetésére kötelezettek körének szűkítéséről, és egy bizonyos beruházási kör tekintetében a 2013. október 1-jét követően változatlanul a papír alapú építési napló maradt a szabály. Jelen leírás a papír alapú építési napló vezetésének szabályait mutatja be a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.) rendelkezései alapján, a 2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezések alapján.


1. Mikor és kinek kell megnyitni az építési naplót?

Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg kell meg nyitni az építési naplót, és abban a munkaterület átadás-átvételét - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 5. § (5) bek.]. Az építési napló megnyitása a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező feladata. Fontos tudni, hogy a vállalkozó és az alvállalkozó kivitelező csak olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet, amely során az építési naplót az építési területen megnyitották [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. b) pont, 12. § (1) bek. bd) pont].

Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőnek is alá kell írnia [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (7) bek.].

2. Mit tartalmaz az építési napló?

Az építési napló egyik jelentősége, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (4) bek.].

Az építtető (az építtető megbízása alapján a műszaki ellenőr) a vállalkozó kivitelezőnek vagy a felelős műszaki vezetőjének az építőipari kivitelezési tevékenység végzésével kapcsolatban az építési naplóban is adhat utasítást. Az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplóban a vállalkozó kivitelező, illetve annak felelős műszaki vezetője adhat utasítást az építési-szerelési munkával kapcsolatosan [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26. §].

Az építési napló vezetésének részletes szabályait és a napló kötelezően alkalmazandó mintáját a Kivitelezési kódex és annak 2. számú melléklete tartalmazza. Az építési napló részei:
a) címoldal,
b) sorszámozott és azonosító jellel ellátott nyilvántartási rész lapok,
c) folyamatosan számozott naplórész (a naplórész a Kivitelezési kódex 2. melléklet szerinti napi jelentésből és eseti bejegyzésekből áll)
d) összesítő lap[1] [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (1) bek., (7) bek.].

3. A nyilvántartási rész

Az építési napló nyilvántartási rész lapjait az építési napló megnyitásakor kell kitölteni és a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe sorszám és azonosító jel szerint nyilvántartásba venni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell felvezetni és a nyilvántartási részhez csatolni. A nyilvántartási rész lapjait annak kitöltésekor dátummal kell ellátni, valamint az építtetőnek és a vállalkozó kivitelezőnek - ha az építési naplót az alvállalkozó kivitelező vezeti a vállalkozó kivitelezőnek és az alvállalkozó kivitelezőnek - alá kell írnia [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (3) bek.].

Az építési napló alvállalkozókról vezetett nyilvántartási része tartalmazza a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező szerződéses kötelezettsége teljesítésében részt vevő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység rövid meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját, a fizetési határidőt, az adatok helyességének igazolásaként az alvállalkozó cégszerű aláírását. A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező a vele szerződött alvállalkozó kivitelezők nyilvántartását - azok tevékenysége megkezdésétől - köteles vezetni, melyből egy példányt a vállalkozó kivitelező a kivitelezési tevékenységéért ellenszolgáltatási kötelezettséget vállaló szerződő félnek köteles átadni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (9) bek.].

4. A naplórész

A naplórészt naponta, naprakész állapotban kell vezetni. A naplórész „napi jelentés” rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni. Ha egy építmény kivitelezése során több egymást követő naplórész megnyitására van szükség, mert a naplórész betelt, a naplórész köteteket folytatólagosan római számmal kell sorszámozni, és minden naplórész oldalon a sorszámozás előtt a kötet sorszámát is fel kell tüntetni. A betelt naplórész kötet lezárásának, valamint az új kötet megnyitásának dátumát a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe be kell jegyezni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (5)-(6) bek.].

A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos bejegyzésnek ne legyen helye. Az ábrák mellett üresen maradt részeket át kell húzni. A bejegyzéseket az aláírás után naponta vízszintes vonallal le kell zárni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 4. §, 2. sz. melléklet].

A vállalkozó kivitelező feladata az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. c) pont].

Az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén elektronikus adathordozón az építési napló részét képezi az építési napló lezárásakor az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített alvállalkozó kivitelezők adatai is [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (3) bek.].

5. Az összesítő lap

Az összesítő lap az alábbi adatokat tartalmazza [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. számú melléklet]:
1. Építtető adatai
a) neve (elnevezése):
b) címe (település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):
2. Építési helyszín adatai
a) címe (település, utca, házszám):
b) helyrajzi száma:
c) építési vagy bontási engedély ügy- és iratazonosítója:
3. Fővállalkozó kivitelező(k) adatai: tevékenysége kezdete (dátum) vége (dátum)
a) neve (elnevezése):
b) nyilvántartási száma :
4. Felelős műszaki vezető(k) adatai: tevékenysége kezdete (dátum) vége (dátum)
a) neve (elnevezése):
b) névjegyzéki száma
5. Építési műszaki ellenőr, vagy beruházási tanácsadó adatai (ha tevékenységét jogszabály kötelezően előírja, vagy az építtető önként megbízza): tevékenysége kezdete (dátum)   vége (dátum)
a) neve (elnevezése):
b) névjegyzéki száma:
6. Építési munkaterület átadás-átvételének dátuma (ai):

Az összesítő lap az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően készül. Az összesítő lap a fővállalkozó kivitelező(k) vagy annak felelős műszaki vezetője(ik) nyilatkozatát tartalmazza az építési naplóban tett alábbi bejegyzésekről:
a) az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az 1. melléklet szerinti kivitelezési (megvalósulási) dokumentációnak megfelelően,
b) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték-e,
c) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
d) a jogerős építési engedélytől és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint az 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól eltértek-e, az eltérés felsorolásával és szükségességének ismertetésével,
e) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított-e,
f) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították-e,
g) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. számú melléklet; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 14. §].

6. Mik a mellékletek?

Az építési napló mellékletei:
a) a jogerős építésügyi hatósági (műemlék esetén örökségvédelmi hatósági) engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció,
b) az ellenőrző hatóságok által készített okiratok,
c) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
d) a felmérési napló,
e) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező által vezetett vagy vezettetett egyéb naplók,
f) a tervezői művezető által átadott tervrajzok,
g) a megfelelőség igazolások nyilvántartása,
h) a kivitelezéssel kapcsolatos mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit[2], üzembehelyezési vizsgálati tanúsítványokat, egyéb jegyzőkönyvek, tervrajzok, számítások és okiratok,
i) az alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő - vele szerződéses viszonyban álló - további alvállalkozó kivitelező jogszabály szerinti adatai [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26. § (6) bek.].

Az építési napló mellékleteiről az építési napló nyilvántartási részében sorszámozott jegyzéket kell vezetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (4) bek.].

7. Alvállalkozói adatok feltüntetése

Az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő minden vállalkozó kivitelező építési naplója a közreműködő alvállalkozókról tartalmazza

a) a vállalkozó kivitelező által szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésében közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező (9) bekezdés szerinti adatait (építési napló nyilvántartási rész), és
b) a vállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő, vele szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó kivitelező alvállalkozói nyilvántartási részben feltüntetendő adatait (építési napló melléklete) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (9)-(10) bek.].

8. Kötelező nyilatkozatok az építési naplóban

A pótmunkával kapcsolatos nyilatkozatokat a felek a Kivitelezési kódex alapján kötelesek az építési naplóban megtenni. Az építési naplóban köteles haladéktalanul közölni

a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a pótmunka műszaki szükségességét,

b) az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a pótmunka igényét [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. § (7) bek.].

Az építtető szintén az építési naplóban köteles a fővállalkozó kivitelezőt azonnal értesítenie arról, ha az építési szerződésben meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre álló fedezete olyan mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő szerződés szerinti vállalkozói díj teljesítésére [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 7. § (2) bek. j) pont].

A felelős műszaki vezető feladata, hogy a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. h) pont]. A felelős műszaki vezető az építési naplóban köteles rögzíteni, ha a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett egy másik építési termék kiválasztására kerül sor, illetve a természetes építőanyagokra és a bontott építési termékekre vonatkozó döntését is [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. p) pont, (4) bek.].

A műszaki ellenőr az általa tapasztalt hibákat, hiányosságokat, eltéréseket az építési naplóban köteles feltüntetni, illetve ugyanitt dokumentálja az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének körülményeit [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 16. § (3) bek. e), k) pont].

9. Ki vezeti az építési naplót?

A vállalkozó kivitelező feladata, hogy az építési naplót vezesse. A fővállalkozó kivitelező vezetheti az alvállalkozó kivitelező építési naplóját is, ha a felek erre irányuló megállapodást kötöttek egymással [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (4) bek. c) pont].

A kivitelező az építési napló vezetésével a felelős műszaki vezetőjét is megbízhatja, azonban az erre irányuló megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban rögzíteni kell [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (5) bek.].

Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 25. § (2) bek.].

10. Kit illetnek meg az egyes példányok?

Az építési napló első példánya a fővállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya az építtetőt illeti meg.

Ha az alvállalkozó kivitelező vezeti az építési naplót, az építési napló első példánya az alvállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezőt illeti meg (a naplópéldány átvételét a naplóban el kell ismerni) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 25. § (2)-(3) bek.].

11. Ki ellenőrzi a bejegyzéseket?

A vállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót az építtető, építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy beruházáslebonyolító ellenőrzi [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 7. § (2) bek. j) pont, 16. § (3) bek. d) pont]. Az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót a vállalkozó kivitelező ellenőrzi. Ha erre a kivitelezőtől megbízást kap, a felelős műszaki vezető is végez ellenőrzést [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont].

12. Milyen időközönként kötelező ellenőrizni az építési naplót?

Az építési napló ellenőrzésének határidejében a felek szabadon állapodhatnak meg, azzal, hogy ezt csak az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt és legalább 10 naponként kell megtenni, illetve az építési naplóban az észrevételeket rögzíteni.

A fővállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót az építtető, építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy a beruházáslebonyolító, míg az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező ellenőrzi [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (5) bek.].

Építési műszaki ellenőr alkalmazása esetében az építési napló ellenőrzése ennek a szakembernek az egyik alapvető feladatát képezi, és az általa tapasztalt hibákat, hiányosságokat, eltéréseket az építési naplóban tünteti fel, illetve ebben dokumentálja a műszaki ellenőri feladatok elvégzését is [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 16. § (3) bek. e), k) pont].

13. Ki írhat és ki tekinthet be az építési naplóba?

A jogszabály tételesen felsorolja azokat a személyeket, akik az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehetnek, ők az alábbiak:
a) az építtető, a beruházáslebonyolító,
b) az építési műszaki ellenőr, a tervezői művezető,
c) a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, illetve alvállalkozó kivitelező,
d) a felelős műszaki vezető, és
e) jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság, valamint az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más államigazgatási szerv,
f) a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26. § (1) bek.].

A bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és a bejegyzések tudomásulvételét aláírásával igazolja [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26. § (4) bek.]. Fontos, hogy az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon később észrevehetetlenül ne lehessen változtatni vagy a bejegyzést eltávolítani [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (2) bek.].

Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet:
a) az építésügyi (létesítési, műemlék esetén az örökségvédelmi) hatóság, és
b) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított más államigazgatási szerv,
c) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi, munkaügyi felügyelőség,
d) az építés helye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és ennek területi szervei,
e) az építtetői fedezetkezelő [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26. § (5) bek.].

14. Utasítási jog gyakorlása az építési naplóban

Az építtető, illetve az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr a fővállalkozó kivitelezőnek vagy a felelős műszaki vezetőjének az építőipari kivitelezési tevékenység végzésével kapcsolatban az építési naplóban utasítást adhat [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26. § (2) bek.].

Az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplóban a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, illetve annak felelős műszaki vezetője adhat utasítást az építési-szerelési munkával kapcsolatosan [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26. § (3) bek.].

15. Hol kell lennie az építési naplónak?

Az építési naplót az építőipari kivitelezés ideje alatt az építési munkahelyen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni. Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 25. § (4) bek.].

16. Mit lehet tenni akkor, ha nincs meg az építési napló?

Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, akkor erről jegyzőkönyvet kell felvenni és a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 25. § (5) bek.]. A jogszabály ennek felelősét nem jelöli meg, azonban valószínűsíthetően ez szintén a kivitelező feladata.

17. Mi az a felmérési napló?

Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a kivitelező a felmérési naplót köteles vezetni, ha az építtetővel kötött szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 28. § (1) bek.]. A felmérési napló az elvégzett munkák mennyiségének idomonkénti, szükség esetén vázrajzzal szemléltetett rögzítésére szolgál, a költségvetési tételre, az idomtervre és a méretkimutatásra, illetve a naplóbejegyzésre történő hivatkozás feltüntetésével. A felmérési napló kötelező tartalmi elemeit a Kivitelezési kódex 3. számú mellékletében találhatjuk meg [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. számú melléklet a) pont].

A felmérési napló az elvégzett munkák mennyiségének idomonkénti, szükség esetén vázrajzzal szemléltetett rögzítésére szolgál, a költségvetési tételre, az idomtervre és a méretkimutatásra, illetve a naplóbejegyzésre történő hivatkozás feltüntetésével. Ebben a dokumentumban az egyes tételek mennyiségének pontos kiszámításához szükséges idomrajzokat, metszeteket, méreteket áttekinthetően kell berajzolni, és az ábrákat követően kell a naplóban a részletes számításokat elvégezni és az elvégzett mennyiségeket kimutatni. A felmérési naplót a felmérésekkel párhuzamosan kell vezetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 28. §, 3. számú melléklet].

A fentiektől eltérően nem kötelező felmérési naplót vezetni, ha
a) az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel vagy az építési napló bejegyzéseiből megfelelően megállapítható,
b) a felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével helyettesíthető, vagy
c) a felmérési adatokat a szintezési jegyzőkönyv, a keresztszelvényrajzok és a tömegszámítások tartalmazzák [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 28. § (2) bek.].

18. Mit történik az építési naplóval a munka befejezése után?

Az építési napló lezárására az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően kerül sor. Az építtetőnek a munkák befejezésekor is alá kell írnia az építési naplót [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (7) bek.].

Az építtető a kivitelezés befejezését követően az építési naplót köteles megőrizni, illetve ha nem azonos az építtető az ingatlan tulajdonosával, az építmény használatbavételi engedélyét (tudomásulvételét) követően abba - az építmény jókarbantartási munkálatainak elvégzéséhez - az építmény tulajdonosának betekintést kell biztosítania [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (6) bek.].

A jogszabály előírása alapján a kivitelezőnek a munka befejezését követően 10 évig meg kell őriznie az építési naplót és mellékleteit [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (7) bek.].[1] 2013.április 19-étől az építési naplónak egy összesítő lapot is kell tartalmaznia, amely a fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetőjének jogszabály által meghatározott nyilatkozatait rögzíti. A 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) bekezdés 13. pontja szerint a „lapokból, és folyamatosan számozott naplórészből áll” szövegrészt cserélne le, azonban a jogszabályban „lapokból és folyamatosan számozott naplórészből áll” található. Érdekesség, hogy a lecserélendő szövegbe bekerült egy vessző, ezért a Nemzeti Jogszabálytár nem is tudta átvezetni a változást a jogszabály hatályos szövegébe

[2] A 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § p) pontja 2013. január 1-jétől tételes felsorolja, hogy milyen jegyzőkönyvek képezik kötelezően az építési napló mellékletét. Korábban ilyen kiemelést nem tartalmazott a jogszabály, pusztán „egyéb jegyzőkönyvek” csatolásáról szólt.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt