Továbbra is elektronikusan folytathatóak le a településképi és településrendezési eljárások

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.03.01. 11:57

Közzétéve: 2021.01.09. 13:31

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány miatt 2020 novemberében ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. Tekintettel arra, hogy a tavaszi veszélyhelyzet idején életbe léptetett, az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok 2020. december 31-én hatályukat vesztették, az újabb járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig szükségessé vált azokról ismételten rendelkezni. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a településképi és településrendezési eljárások személyes jelenlétet nem igénylő lefolytatásának lehetőségeiről gondoskodik a veszélyhelyzet 2021. évi fennállásnak idejére.


Magyar Közlöny: 2020. évi 267. szám
Módosító jogszabály: 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Hatályos: 2020. december 3.

 

A településképi véleményezési és bejelentési eljárásokat kizárólag elektronikus úton lehet kezdeményezni

A Kormány a 2020. tavaszi veszélyhelyzetben bevezetett kötelező elektronikus ügyintézést a 2020. évi LVIII.  törvénnyel a veszélyhelyzet megszűnése után is, 2020. december 31-ig lehetővé – illetve egyes esetekben kötelezővé – tette. Az építésügyben egyébként már megszokott elektronikus ügyintézés a településképi és településrendezési eljárásokban korábban viszonylag újdonságnak számított, de az eltelt közel egy év alatt sok helyen mára már gördülékenyen működő gyakorlattá vált.

A tavaszi veszélyhelyzetben hozott ügyintézési szabályoktól némileg eltérően az új rendelkezések szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt bizonyos eljárásoknál kötelező, míg egyes eljárások esetében választható az elektronikus ügyintézés, az egyeztetések elektronikus úton történő kezdeményezése vagy lefolytatása.

Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Településrendezési kódex) foglalt szabályokat a veszélyhelyzet ideje alatt az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ezek alapján kötelező jelleggel csak a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárások esetében kötelező a kérelmet elektronikus úton benyújtani, vagyis kizárólag ezen útvonalat választhatja az ügyfél a kérelem és mellékletei előterjesztésére [546/2020. (XII. 2.) Korm. rend. 2. § (1) bek. d)–e) pont; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 26. §; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 26/B. §].
 

Az egyeztetések esetében lehetőség van az elektronikus útvonal választására


Míg a településképi véleményezési és bejelentési eljárásoknál az elektronikus útvonal kötelező, addig az egyeztetést igénylő folyamatok esetében csak a lehetőség adott, vagyis szabadon eldönthető, hogy az egyeztetést a megszokott személyes módon, vagy elektronikus útvonalon kívánják lebonyolítani. Ilyen tipikusan egyeztetést igénylő településképi eljárás a szakmai konzultáció és szakmai tájékoztatás, mely esetekben a tavaszi rendelkezésektől eltérően már nem kötelező, csak lehetséges az elektronikus útvonal alkalmazása.

A szakmai tájékoztatás mellett a településrendezési eszközök megalkotásának, módosításának során is szükséges az egyes eljárási szakaszokban személyes jelenlétet igénylő egyeztetés, tárgyalás vagy lakossági fórum megtartása. Ezek esetében szintén lefolytatható az egyeztetés elektronikus úton is a partnerségi egyeztetés személyes jelenlétet előíró szabályaitól eltérően, illetve a lakossági fórumok is megtarthatóak elektronikus úton. Ebben az esetben azonban a javaslatok észrevételek kizárólag elektronikus úton tehetőek meg az elektronikus közzétételtől vagy videókonferenciától számított 15 napon belül [546/2020. (XII. 2.) Korm. rend. 2. § (1) bek. b)–c) pont; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 29. §; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 29/A. §].

A településrendezési eszközök készítése, módosítása esetén, a településrendezési eszközök záró szakmai véleményezése során, illetve a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető tárgyalás szintén megtartható elektronikus úton is [546/2020. (XII. 2.) Korm. rend. 2. § (1) bek. f) pont; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. §; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 42. §].
 

Mi minősül elektronikus útnak?


A tavaszi veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezéseihez hasonlóan a Korm. rendelet is rögzíti, hogy az egyes eljárások során mi minősül elektronikus útvonalnak. A szakmai konzultáció, partnerségi egyeztetés és lakossági fórum esetében elektronikus útvonalnak minősül a helyi önkormányzat honlapján közzé tett részletes szakmai tájékoztató, a videókonferencia, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató is.

A településrendezési eszközök készítésének, módosításának eljárásában a záró szakmai véleményezés során vagy a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető tárgyalás esetében az elektronikus útvonal az érintettek részvételével tartott videókonferencia [546/2020. (XII. 2.) Korm. rend. 2. § (2) bek.].

A tájékoztató, konzultáció és egyeztetés megtartására szolgáló elektronikus felületek mellett azonban arra a Korm. rendelet továbbra sem tér ki, hogy a településképi bejelentési - mint önkormányzati hatósági –, és a településképi véleményezési eljárás során, a kérelem elbírálása után született döntés vagy állásfoglalás milyen úton közölhető az ügyféllel. Véleményünk szerint továbbra is egyértelműnek tekinthető, hogy az elektronikus úton indított eljárásokban a kapcsolattartás módját az ügyfél az eljárás megindításának módjával deklarálja, ha e kérelemben ellenkező módon kifejezetten nem rendelkezik. Az elektronikus ügyintézés kizárólag akkor tekinthető hivatalosnak, ha hitelesített elektronikus felületen keresztül történik, tehát az e-mail útján benyújtott kérelem nem tekinthető hivatalosan elektronikus úton benyújtott kérelemnek, sem az erre adott válasz nem tekinthető hivatalosnak! Ilyen hitelesített elektronikus felület a hivatali kapu, illetve az ÉTDR rendszer, mely tekintettel arra, hogy szintén azonosítható ügyfélkapus regisztrációt követően használható, véleményünk szerint alkalmas az elektronikus ügyintézés lebonyolítására.

A kormányrendelet a tervtanácsi állásfoglalás kezdeményezésére és a tervtanácsi ülések lebonyolítására vonatkozó eltérő gyakorlatra lehetőséget adó rendelkezést nem tartalmaz. A településképi eljárásokhoz sok településen a településképi rendeletek rendelkezései alapján ugyanis a tervtanácsok előzetes állásfoglalását kellene kikérni, amely ülések lebonyolítása általános esetben személyes jelenlétet igényelne. Vélhetően a jogalkotó ezen esetekre azért nem tér ki külön, mivel az online oktatáshoz is használt rendszerek egyre nagyobb térhódítása révén a tervtanácsi ülések alternatív módon, online felületeken, videókonferenciával történő megtartása ma már széles körben alkalmazható külön rendelkezés nélkül is

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt