EZT OLVASTA MÁR?
×
2023.03.06. 10:18

02.1.1. Az állam építésügyi feladatai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.04.23. 17:48

Közzétéve: 2013.06.01. 21:31

Az építésügyi hatóságok és az önkormányzatok feladatait az állam és az illetékes miniszter határozza meg. 2014. június 6. napjától a belügyminisztertől a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez került az építésügy.

1.
Az állam feladatai

Az építésügy központi irányítása, összehangolása és ellenőrzése az állam feladata.


Az építésügy fogalma kiterjed az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan:
a) a településfejlesztésre és a települések területének rendezésére (a továbbiakban: településrendezés),
b) a településfejlesztés tervezése és a településrendezés tervezésére (a továbbiakban: településtervezés),
c) az épületek, műtárgyak (a továbbiakban együtt: építmények), valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési előírásainak kialakítására,
d) az építmények építészeti-műszaki tervezésére (a továbbiakban: építészeti-műszaki tervezés),
e) az építmények kivitelezésére,
f) az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minőségi követelményeinek kialakítására,
g) az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, valamint az építészeti örökség védelmére,
h) a települések zöldfelületeivel kapcsolatos munkákra,
az ezekkel kapcsolatos:
– kutatásra, műszaki fejlesztésre és ezek eredményének alkalmazására,
feladatokra, hatáskörökre és hatósági jogkörökre, továbbá
–szabályok megállapítására, alkalmazásuk ellenőrzésére és érvényre juttatására [1997. évi LXXVIII. tv. 1. § (1) bek.].

2.
Kormány

A Kormány építésüggyel kapcsolatos feladatait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet határozza meg.

A Kormány központi feladatainak ellátása körében gondoskodik:
– az épített környezet rendezett alakítását és védelmét biztosító - a nemzetközi előírásokkal összhangban álló - jogszabályok megállapításáról, továbbá azok folyamatos korszerűsítéséről,
– az állami főépítészi, építésügyi és építésfelügyeleti hatósági intézményrendszer működtetéséről,
– a nemzetközi egyezményekből adódó állami feladatok ellátásáról,
– az országos kutatási, műszaki fejlesztési programok kialakításáról és érvényre juttatásáról [1997. évi LXXVIII. tv. 4. § (3) bek.].

A magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék együttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében a Kormány rendeletben megállapíthatja a beépítés szabályait [1997. évi LXXVIII. tv. 4. § (3a) bek.].

A Kormány az építésügy központi irányítását, összehangolását – ideértve a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében az összehangoló feladatokat is – az építésügyért felelős miniszter útján gyakorolja. Az építésügyért felelős miniszter 2014. június 6. napjától - a belügyminiszter helyett - a Miniszterelnökséget vezető miniszter [152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 4. § 10. pont; 1997. évi LXXVIII. tv. 4. § (4) bek.].

3.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az utóbbi években számtalan tárcához tartozott az építésügy. 2004. október 29-étől 2006. júniusáig a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, majd 2008. májusáig az önkormányzati és területfejlesztési miniszter látta el az építésüggyel kapcsolatos feladatokat. 2008. májusától 2010. május 25-éig a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter volt az építésügy felelőse, és ezt követően vette át a területet a belügyminiszter. A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján az építésügyért felelős miniszter 2014. június 6. napjától – a belügyminiszter helyett – a Miniszterelnökséget vezető miniszter lett [152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 4. § 10. pont; 1997. évi LXXVIII. tv. 4. § (3) bek.].

Az Étv. alapján a miniszter a központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatkörében:
– a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében összehangolja az érintett közigazgatási szervek tevékenységét,
– összehangolja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét,
– ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok, valamint az egyéb építésügyi igazgatási feladatot ellátó szervezet építésügyi igazgatási feladatainak szakmai irányítását,
– ennek keretében rendszeresen gondoskodik e szervezetek szakmai munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének helyszíni ellenőrzéséről,
– ellátja az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY), valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (a továbbiakban: Dokumentációs Központ) szakmai irányítását és felügyeletét,
– elősegíti – a kulturális örökség védelméért felelős miniszter bevonásával – az építészeti kultúra megőrzését, fejlesztését és védelmét, ennek keretében országos kutatási, műszaki fejlesztési, valamint oktatási-nevelési programokat dolgoztat ki és működtet,
– részt vesz az építésügyet érintő felsőoktatási, szakirányú továbbképzési, oktatási képzési és szakképzési célok meghatározásában, azok tartalmának és képesítési követelményeinek kidolgozásában, továbbá kezdeményezési, véleményezési és egyetértési jogot gyakorol az erre vonatkozó jogszabályok előkészítésében,
– a műemlékek és a sajátos építményfajtákért felelős miniszterek és önálló szabályozó szervek, valamint az építésügy területén érintett szakmai kamarák és az érintett felsőfokú oktatási és szakképzéssel foglalkozó intézmények javaslata alapján koordinálja, összefogja és irányítja az építésüggyel kapcsolatos szakmák gyakorlására vonatkozó szabályozás kialakítását,
– ellátja a területi építész és mérnöki kamarák által vezetett, építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási jogosultságokhoz kapcsolódó eljárások és nyilvántartások, valamint a vállalkozó építőipari kivitelezői nyilvántartás szakmai felügyeletét,
– érvényre juttatja az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárásokat a képzési követelményekben az alap-, közép- és felsőfokú, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatási, képzési intézményeknél és a társadalom más érintett szervezeteinél,
– elősegíti - a természetvédelméért felelős miniszter bevonásával - a települési zöldfelületek megőrzését, fejlesztését és védelmét.
– A miniszter az Étv. szerinti feladatainak ellátása, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás megvalósítása érdekében az építésügyi szakmai érdek-képviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek részvételével közreműködő, építésügyi konzultatív, javaslattevő és véleményező testületet működtet [1997. évi LXXVIII. tv. 5. § (1) bek.].

A miniszter a feladatainak ellátása, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás megvalósítása érdekében az építésügyi szakmai érdek-képviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek részvételével közreműködő, építésügyi konzultatív, javaslattevő és véleményező testületet működtet. A sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében illetékes miniszterek együttműködnek a miniszterrel az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében [1997. évi LXXVIII. tv. 5. § (3) bek.].

4.
Nemzetgazdasági miniszter

A Kormány építésgazdaságért, lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, valamint a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős tagja a nemzetgazdasági miniszter [152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 90. §].

A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége keretében
a) előkészíti a lakásügyre, a társasházakra, a lakásszövetkezetre, a lakásokra és az állami lakáscélú támogatásokra vonatkozó jogszabályokat,
b) végrehajtja a Kormány általános politikájában meghatározott lakáspolitikai feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket,
c) ellátja az építőipar és az építőanyag ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat [152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 95. §].

A belügyminiszter 2014. június 6-a előtt a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével készítette elő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályokat, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére ilyen egyeztetési kötelezettséget már nem ír elő a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (212/2010. (VII. 1.) Korm. rend. 39. § (3) bek.).

5.
A belügyminiszter


Az építésügyért, településfejlesztésért és településrendezésért, valamint a régészeti örökség és műemléki érték védelméért való felelősség már nem a belügyminiszterhez kapcsolódik, azonban vannak olyan területek, amelyek érintik az építésügyet, és 2014. június 6-át követően változatlanul a belügyminiszter felelősségi körébe tartoznak. Ilyen terület például
a) a területrendezés,
b) a településüzemeltetés (a kéményseprő közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályok előkészítése),
c) az e-közigazgatás (ez korábban a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozott),
d) az élet és vagyonbiztonság védelme,
e) a katasztrófák elleni védekezés (például a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokra vonatkozó jogszabályok előkészítése),
e) a vízgazdálkodás (például a vízügyi sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályok előkészítése),
f) a vízügyi igazgatási szervek irányítása [152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 21. §, 30. § (1) bek. c) pont, 44. §].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt