A Ludovika beruházásához kapcsolódó egyes vízjogi engedélyekhez nem kell az ingatlan tulajdonosainak a hozzájárulása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.12.20. 20:27

Közzétéve: 2013.12.20. 20:27

A kormány 2013. május 11. napjától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára kormánymegbízottat jelölt ki. A kiemelt üggyé nyilvánításról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 2013. december 5-étől ismét módosult. A 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet kiegészítette a kormányablakok létrehozásáról szóló jogszabályt is.


Magyar Közlöny: 2013. évi 201. szám
Érintett jogszabály:
126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet, 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
Módosította: 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. december 5.

1. A Ludovika beruházásra vonatkozó rendelet módosítása

1.1. Egyszerűsített vízjogi engedélyezési eljárás

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemhez – a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet alapján – mellékelni kell egyebek mellett – a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának esetét kivéve – az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolását, vízilétesítmény megvalósítása esetén a létesítmény tulajdonjogát is érintő a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodást [18/1996. (VI. 13.) KHVM rend. 2. § (1) bek. i) pont].

A kormány döntése értelmében a Budapest VIII. kerület 36030. helyrajzi számú ingatlan Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelésében lévő területén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint engedélyes (építtető) jogosult a vízjogi engedély (ideértve különösen a vízjogi létesítési, fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyeket) iránti kérelmet az illetékes hatósághoz önállóan benyújtani. Az engedély iránti kérelemhez az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak és bármely egyéb jogosultjának a hozzájárulását nem kell csatolni, illetve beszerezni, továbbá az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, illetve bármely egyéb jogosultjának hozzájárulása a vízjogi engedély kiadásához nem szükséges [126/2012. (VI. 26.) Korm. rend. 3. § (5) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházás során, a megjelölt egy darab ingatlan kapcsán az egyetemnek nem kell beszereznie az ingatlan tulajdonosainak hozzájárulását a vízjogi engedély beszerzéséhez.

A kormányrendeletben foglalt döntés egyébként a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján született, amely szerint a kormány felhatalmazást kapott arra, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlására, valamint az egyéb eljárási költségnek minősülő laboratóriumi vizsgálati költségek, illetve egyéb műszeres vizsgálatok költségeinek, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértékére és fizetésének részletes szabályaira vonatkozó szabályokat alkossa meg [1995. évi LVII. tv. 45. § (7) bek. e) pont].

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával kapcsolatos legutóbbi módosításról itt olvashat.

1.2. Bővült az építésügyi hatóság hatásköre

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala jár el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem beruházása kapcsán. A kiemelt üggyé történő nyilvánításról szóló rendeletben a hatóság hatásköre az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások során általános építmények, műemléki védelem alatt álló építmények, építményen belül, építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők, (beleértve a mozgójárdát is) esetében állt fenn. A 2013. december 5-étől hatályos rendelkezések alapján a kiemelt építésügyi hatóság jár el fás szárú növények kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás, valamint a kapcsolódó területek felszíni rendezése során is [126/2012. (VI. 26.) Korm. rend. 1. sz. melléklet C.2. mező].

Annyiban pontosították a kiemelt építésügyi hatóság hatáskörét, hogy a felvonók, mozgólépcsők esetében csak akkor jár el Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a felvonók, mozgólépcsők létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges [126/2012. (VI. 26.) Korm. rend. 1. sz. melléklet C.2. mező]. A kiemelt építésügyi hatóság hatáskörének bővítésére vonatkozó új előírásokat a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell [126/2012. (VI. 26.) Korm. rend. 5/A. §].

A rendelet pontosítása egyértelművé teszi, hogy környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások mellett a vízjogi hatósági engedélyezési eljárásokban is a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el [126/2012. (VI. 26.) Korm. rend. 1. sz. melléklet C.3. mező].

2. A kormányablakok létrehozásáról szóló rendelet kiegészítése

Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendeletet pontosították. A kormányablakok kialakításával összefüggő, a rendelet 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyek meghatározása során kimaradtak az építésfelügyeleti hatósági ügyek. A 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet alapján – egyébként értelemszerűen – az általános építésügyi hatósági eljárások mellett az építésfelügyeleti hatósági eljárások során is a kijelölt építésügyi hatóságok járnak el [132/2013. (V. 9.) Korm. rend. 1. sz. melléklet; 464/2013. (XII. 4.) Korm. rend. 5. §].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt