01. TEMATIKÁK, KÖVETELMÉNYEK

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.03.25. 14:46

Közzétéve: 2008.08.18. 13:15


Kedves Hallgató!


Az alábbi tájékoztatóban megismerheti  a PPKE Deák Ferenc Továbbképző Intézet Ingatlanforgalmi szakjogász képzés Építésügyi igazgatás tantárgy tematikáját, és a félév teljesítésének feltételeit.

Jó tanulást kívánok!

dr. Jámbor Attila


Oktatás célja: A kurzus célja, hogy az építésügyi igazgatás, mint az ingatlan fejlesztéshez szorosan kapcsolódó, a jog és a műszaki ismeretek határmezsgyéjén elhelyezkedő speciális szakterület hatályos joganyagát a hallgatók megismerhessék..

Tantárgy tartalma:  

Építésügyi jogszabályok. Állami és önkormányzati építésügyi feladatok
Építési törvény, Kivitelezési kódex, Eljárási kódex, OTÉK és egyéb építésügyi jogszabályok. Az állam építésügyi feladatai. Önkormányzat építésügyi feladatai (jogalkotói, államigazgatási, önkormányzati hatósági)

Ábtv. és Méptv.
Állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.). A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.)

HÉSZ és az OTÉK fogalmak, kapcsolódó rendelkezései
OTÉK fogalmak. Az adott ingatlanra vonatkozó építésügyi követelmények megismerésének lehetőségei (e-epites.hu, e-kozmu, magyarorszag.hu)

Kiemelt beruházások
Méptv. kihirdetését követő 8. napon (2023.12.30-án) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (Ngtv.) hatályát vesztette. A kiemelt beruházásokra vonatkozó rendelkezések így már a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben (Méptv.) találhatóak meg.

Építmény létesítési feltételek
Építési engedély nélkül végezhető tevékenységek. Lakóépület egyszerű bejelentés. Ellenőrzött bejelentés

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
Építési engedélyezési eljárások típusai, eljárási szabályok. Hatósági szolgáltatás. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma. Hatósági bizonyítványok. Rendeltetésmódosítási engedély

Településkép-védelmi jogintézmények
Épületek rendeltetésének megváltoztatása. Rendeltetés-módosítás. Településképi követelmények. Településképi vélemény. Településképi bejelentés és kötelezés szabályai.

Az építési folyamat résztvevői
A vállalkozó kivitelező, alvállalkozó kivitelező fogalma. Kivitelezők regisztrációs kötelezettsége. Kivitelezési jogosultság feltételei. A kivitelező feladata, felelőssége. Bejelentési kötelezettségek. Az építtető és a beruházás-lebonyolító feladata, felelőssége. A műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető feladata, felelőssége

Szabálytalan építési tevékenységek és szankciók
Szabálytalan építési, bontási tevékenységek. Fennmaradási engedélyezési eljárás. Építésügyi hatósági szankciók rendszere. Az építésfelügyelet feladata, szankciói. Építésügyi bírság. Építésfelügyeleti bírság

Jogorvoslat a hatósági és településkép-védelmi eljárásokban
A tényállás tisztázása és annak eszközei a közigazgatási hatósági eljárásban. A hatósági ellenőrzés. A közigazgatási hatóság döntései. Az Ákr. jogorvoslati rendszere. Közigazgatási per.

Irodalom:
az Építésijog.hu oldalon található kijelölt anyagok. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.
- Boros Anita - Darák Péter: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai - A könyv elérhető az alábbi cikkben található linkre kattintva:

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

Az Építésijog.hu egyes anyagai csak előfizetéssel érhetők el, azonban a hallgatók díj fizetésére nem kötelesek: a kurzus időtartama alatt a hallgatók ingyenesen elérhetik az Építésijog.hu teljes tartalmát. Az ingyenes hozzáféréshez szükséges felhasználó nevet és jelszót a Neptun felületre feltölött e-mail címeken minden hallgató egyedileg kapja meg  2024. április 15. napjáig. Az Építésijog.hu oldal használata természetesen nem kötelező.

Fontosabb jogszabályok:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.);
- a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv)
- az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.)
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
- a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (Szankció törvény)
- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Településképi törvény);
- a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (Településrendezési kódex)
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (régi Településrendezési kódex);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex);
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex);
- az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet;
- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakmagyakorlási kódex)

Számonkérés és értékelés:
- Követelmények: írásbeli vizsga (internet használat biztosítása mellett);
- Félévi jegy kiszámítása: írásbeli vizsga 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe + szorgalmi feladat elkészítésének pontszáma
- Az a Hallgató nem köteles vizsgázni (és megajánlott jegyet kap), aki az órai munka és/vagy a szorgalmi feladat alapján eléri az elégséges szintet

Értékelés:

Pontszám

Érdemjegy

0 – 28

1

29 -35

2

36 - 40

3

41 – 45

4

46 -

5

 


VIZSGA KÉRDÉSEK MINTA

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt