02. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásának szabályai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.10.27. 09:01

Közzétéve: 2013.07.16. 23:15

A vállalkozók, tervezők részére fontos tudnivalót jelent, hogy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv milyen szabályok alapján és mennyiért készíti el a szakvéleményét.


1.
Ki kérheti a TSzSz közreműködését?


A TSzSz a törvényben meghatározott kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó megbízására adhat szakértői véleményt [2013. évi XXXIV. tv. 1. § (1) bek.]. A jogszabály ugyan külön említi az alvállalkozót, de természetesen az alvállalkozó is kivitelezőnek minősül, ugyanúgy mint a fővállalkozó.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy az építésügyi jogszabályok nem pontosan ezeket a fogalmakat használják. Az építésügyi jogszabályok által használt kivitelezői fogalmakat az Építésijog.hu Fogalomtárában megismerheti.

2.
Mennyibe kerül a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakértői véleménye?


A TSzSz a szakértői véleményt a kérelmező által megjelölt vitatott nettó érték 1%-a, de legkevesebb 60.000,- Ft szakértői díj ellenében készíti el. A fizetendő díj maximális összege 450.000,- Ft lehet. A szakértői díj egyébként a TSzSz-t illeti, mely a szakértői tanács tagjai között a következők szerint oszlik meg: elnök 40%, tagok 30-30% [236/2013. (VI. 30.) Korm. rend. 9. § (1)-(2) bek.].

A szakértői díjat a kérelmező a kérelem beadásakor köteles megfizeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára [236/2013. (VI. 30.) Korm. rend. 9. § (3) bek.].

3.
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?


A szakértői vélemény iránti kérelem tartalmát a 2013. évi XXXIV. törvény és a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet, és a TSzSz ügyrendje határozza meg. A kérelem nyomtatványát a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza [236/2013. (VI. 30.) Korm. rend. 1. melléklet].

Ha a fél kérelme nem felel meg a jogszabályi előírásokban, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a megbízást visszautasítja, amelynek tényéről - a visszautasítás okának megjelölésével - értesíti az eljárást kezdeményező felet [2013. évi XXXIV. tv. 2. § (2) bek.].

Ha csak hiányos a kérelem, akkor a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a kérelem beérkezését követő naptól számított 5 napon belül tájékoztatja a hiányokról és azok pótlásának lehetőségéről, határidejéről [2013. évi XXXIV. tv. 2. § (3) bek.].

4.
Mennyi időn belül készül el a szakértői vélemény?


Ha a félnek a szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó megbízás elfogadása iránti kérelme megfelel a jogszabályi feltételeknek, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a megbízást elfogadja és erről értesíti az eljárást kezdeményező felet [2013. évi XXXIV. tv. 2. § (1) bek.].

Az eljárás úgy kezdődik, hogy kijelölik az ügyben eljáró szakértői tanácsot. A szakértői tanács három tagból áll, és közülük a szakértői tanács elnökét a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője jelöli ki a vizsgálandó építészeti-műszaki tervezési, illetve az építőipari kivitelezési munka szakterületének megfelelő szakismerettel rendelkező tagok közül [2013. évi XXXIV. tv. 4. § (2) bek.].

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv nevében a szakvéleményt és annak kivonatát - saját szakmai felelőssége mellett - a szakértői tanács adja [2013. évi XXXIV. tv. 4. § (1) bek.]. A szakvélemény - hiánypótlás esetén azok pótlásának - a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez való beérkezését követő naptól számított 30 napon belül készíti el. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője - ha az ügy különös bonyolultsága indokolja - a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja; a meghosszabbításról legkésőbb a határidő lejártakor értesíti azt, akinek a szakértői véleményt meg kell küldenie [2013. évi XXXIV. tv. 6. § (4) bek.].

Érdemes tudni, hogy amennyiben a szakértői tanács tagjai a tagmegbízás szerinti eljárás végső határidejét túllépik, a szakértői díj mértéke a késedelemmel érintett időszakban munkanaponként az eredeti díj 10%-ával csökken. Hét munkanapos késedelem esetén a szakértői tanács tagjainak javadalmazása legfeljebb az eredeti díj összegének 30%-a lehet. A késedelem miatt csökkentett szakértői díj fennmaradó része a kérelmezőnek visszajár [236/2013. (VI. 30.) Korm. rend. 9. § (4)-(6) bek.].

5.
A helyszíni szemle a rendőrség bevonásával is elvégezhető


A szakértői tanács a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot - az építési, kivitelezési szerződés vizsgálata esetén - a kivitelezés helyszínén végzi el; a szakértői vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A szakértői tanács tagja a szakértői vizsgálat keretében jogosult a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlanba belépni. A szakértői vizsgálaton a szerződő felek és a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlan birtokosa jelen lehetnek. A kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlan birtokosa a szakértői vizsgálat elvégzése érdekében köteles biztosítani
a) a szakértői tanácsnak és a félnek a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlanba történő belépést,
b) a szakértői tanácsnak a szakértői vizsgálat elvégzését [2013. évi XXXIV. tv. 6. § (2)-(3) bek.].

A szakértői vizsgálat megkezdésekor a szakértői tanács tagja a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlan birtokosát tájékoztatja a szakértői vizsgálat céljáról, várható időtartamáról, menetéről, valamint a helyszín biztosításával kapcsolatos kötelezettségeiről [2013. évi XXXIV. tv. 6. § (4) bek.].

Ha a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlan birtokosa nem biztosítja a vizsgálat lefolytatását, ennek tényét a szakértői tanács a jegyzőkönyvben rögzíti és a fél kérelmére kezdeményezi a helyszíni vizsgálatnak a rendőrség közreműködése mellett történő megtartását. A rendőrség ilyen esetben - a rá irányadó jogszabályi előírások szerint - megteszi a helyszíni vizsgálat biztonságos és eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket [2013. évi XXXIV. tv. 6. § (5) bek.].

6.
Az eltakart munkarészekkel kapcsolatos szakértői eljárás


A gyakorlati életben igen nagy nehézséget szokott okozni a beépített és eltakart munkarészekkel kapcsolatos bizonyítás. A TSzSz eljárásában ha építési, kivitelezési szerződés alapján keletkező vita tárgya a kivitelező vagy alvállalkozó által már eltakart anyag beépítése, vagy munka elvégzése és
a) a beépítésről történő, a megrendelőnek szóló és a megrendelő által átvett értesítés rendelkezésre áll, és
b) a megrendelő részéről a rendelkezésre álló határidőn belül minőségi, vagy egyéb kifogás nem merült fel,
az eljáró szakértői tanács a beépített, eltakart anyagot, munkát úgy tekinti, mint 100%-ban elvégzett anyagbeépítést, munkát.

Ennek a jogszabályi rendelkezésnek óriási jelentősége van, mert a fenti feltételek teljesülése esetében nem szakértői vizsgálat, hanem a jogszabályi rendelkezés állapítja meg a munka mennyiségét.

Az építkezések többségében az eltakart munkákkal kapcsolatos értesítések nem, vagy nem dokumentált módon történnek meg. Ha a megrendelő által átvett értesítés nem áll rendelkezésre, az ellenőrzéséhez szükséges bontás és az azt követő visszaépítés költségeinek viseléséről a bíróság dönt majd a szakértői vélemény alapján, de a költségeket a minőségi kifogással élő félnek kell megelőlegeznie [2013. évi XXXIV. tv. 7. § (2)-(3) bek.].

7.
Mit tartalmaz a szakértői vélemény?


A szakértői tanács a szakértői véleményt természetesen írásban terjeszti elő; a szakértői véleményt a szakértői tanács tagjai aláírásukkal látják el. A szakértői tanács felterjesztésére a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője a szakértői véleményt ellenjegyzi, és ellátja a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv bélyegzőjével, továbbá a rendelkezésre bocsátott iratokkal együtt megküldi a szerződő felek részére [2013. évi XXXIV. tv. 8. § (1)-(2) bek.].

A szakvélemény - a külön jogszabályban a szakértői vélemény tartalmára vonatkozó előírások szerint - a következő kérdések tárgyában készül:
a) a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalkozót (alvállalkozót) terhelő tervezési és kivitelezési munkák leírása,
b) a teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és kivitelezési munkák mennyiségének és minőségének meghatározása,
c) a teljes bizonyossággal megállapíthatóan el nem végzett tervezési és kivitelezési munkák meghatározása, és
d) a megállapíthatóan elvégzett és el nem végzett munkáknak a szerződés szerinti költségvetési tételek, vagy az átalánydíj arányos részének alapulvételével meghatározott értéke [2013. évi XXXIV. tv. 6. § (2) bek.].

A szakértői vélemény részét képezi a fél által csatolt szerződés másolata is [2013. évi XXXIV. tv. 6. § (3) bek.].

A TSzSz vezetőjével 2014. novemberében készített riportot itt elolvashatja: A tartozások egy részét a TSZSZ puszta említésének hatására kifizetik


Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt