Több időt kaptak az önkormányzatok a településképi rendeletek megalkotására

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.02.07. 17:24

Közzétéve: 2017.09.20. 22:33

A Kormány módosító javaslatot nyújtott be az Országgyűléshez, amely alapján a településképi rendeletek megalkotására vonatkozó határidőt meghosszabbítják 2017. december 31-ig. A törvényjavaslat megvitatására kivételes eljárásban került sor, ezért a jogszabály a szeptember 25-i Magyar Közlönyben már meg is jelent. Mivel a településképi rendeletek alapja a településképi arculati kézikönyv, a kitolt határidőnek köszönhetően ezek elkészítésére is kicsivel több idő jut. A reklámhordozók tekintetében azonban nem változik a jogszabályi határidő, az önkormányzatoknak október 1-jéig meg kell alkotniuk - akár a településképi rendelettől különállóan, annak elfogadásáig átmenteileg - a helyi reklámrendeletet.


Magyar Közlöny: 2017. évi 156. szám
Módosító jogszabály: 2017. évi CV. törvény
Érintett jogszabály: 2016. évi LXXIV. törvény, 2016. évi CLXXIV. törvény
Hatályos: 2017. szeptember 29.

1.
Kitolódik a településképi rendelet elkészítésére megállapított határidő

A 2017. augusztus végén megrendezésre került főépítészi konferencián elhangzott Füleky Zsolt helyettes államtitkár úrtól, hogy a Kormány szándéka a minőségi településkép alakítás, így nem cél az arculati kézikönyvek és a településképi rendeletek elkapkodása, ennek érdekében módosítani fogják a megalkotásukra előírt határidőt. Az ígértnek megfelelően a Kormány szeptember 11-én benyújtotta az Országgyűléshez a Településképi törvény módosításáról szóló, T/17312. számú törvényjavaslatát. A javaslat részletes vitájának lefolytatására kivételes eljárás során került sor, ezért arról az Országgyűlés már dönthetett is. A honatyák 2017. szeptember 19. napján elfogadták a törvényjavaslatot (az összegző módosító javaslat innen letölthető). Az Országgyűlés elnöke 2017. szeptember 22. napján, a köztársasági elnök 2017. szeptember 25. napján írta alá a törvényt, amely aznap már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A módosítás fő szándéka a településképi rendeletek megalkotását sürgető igen rövid határidő meghosszabbítása: az év elején megállapított október 1-i határidő helyett ismét 2017. december 31-ig kell megalkotni a településképi rendeleteket (a korábbi határidő-módosításról szóló tájékoztatót lásd itt). Mivel a rendelet alapja az arculati kézikönyv, ezért a korábban megállapított szűk határidő alatt még előzetesen az arculati kézikönyveket is el kellett (volna) készíteni, a módosított határidőnek köszönhetően azonban kicsivel több idő marad ezek csiszolására is. A módosított határidőhöz igazítva a helyi építési szabályzatok (HÉSZ) településképi előírásait, a helyi örökségvédelemre vonatkozó követelményeket, a reklámhordozókra és a településképi eljárásokra vonatkorzó rendelkezéseket is 2017. december 31-ig lehet alkalmazni [2017. évi CV. tv. 6. §, 8.§; 2016. évi LXXIV. tv. 14. § (2) bek., 16. § (2) bek.].


2.
A helyi reklámrendeletet 2017. október 1-ig kell megalkotni

A módosítás a főépítészeknek ugyan ad egy lélegzetvételnyi időt a településképi követelmények és a helyi örökségvédelem átgondolására, azonban a Kormány nem tett engedményt a reklámhordozókkal szemben. A reklámok elhelyezésére, reklámhordozókra vonatkozó követelményeket, tiltásokat, illetve az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályait - a Településképi törvénnyel és a reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (Reklám-elhelyezési rendelet) és a Településrendezési kódexszel (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) összhangban - továbbra is 2017. október 1-ig kell megalkotni a települési önkormányzatoknak. Vagyis a helyi reklámrendeletek megalkotására vonatkozó jogszabályi határidő nem változott.

Az eredeti elképzelés alapján a településképi rendelet tartalmazta volna minden esetben a reklámokra vonatkozó követelményeket is, de a törvénymódosításnak köszönhetően a településképi rendelet kihirdetése három hónappal még csúszhat. Mivel a reklámokra mindenképpen kell jogszabályt alkotni, a reklámokra vonatkozó településképi bejelentést önálló rendeletben is lehet szabályozni, ha még nincs településképi rendelet. A törvény éppen ezért különválasztotta a felhatalmazó rendelkezések között a településképi rendeletben meghatározható bejelentést, és a reklámokra meghatározható bejelentést, és beiktatta a reklámokra vonatkozó követelményeket külön tartalmazó helyi jogszabály megalkotására szóló felhatalmazást [2017. évi CV. tv. 3. §; 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (5) bek.].

Az önkormányzatok a településképi rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatják a helyi reklámrendeletet, annak elkészítését követően a reklámokra vonatkozó előírások is bekerülnek a településképi rendeletbe. Amennyiben nem készül el 2017. december 31-ig a településképi rendelet, akkor az átmeneti időre – a településképi rendelet elfogadásáig – megalkotott helyi reklámrendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait 2018. december 31-ig még lehet alkalmazni [2017. évi CV. tv. 4. §; 2016. évi LXXIV. tv. 14. § (2b) bek. b) pont; 2016. évi LXXIV. tv. 3. § (1) bek. d) pont].

A 2017. január 18-án már kihelyezett, de a Településképi törvény, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak nem megfelelő reklámok, reklámhordozók tekintetében a határidő maradt: ezek (illetve a reklámozásra vonatkozóan korábban a helyi önkormányzattal megkötött szerződések) 2020. december 31-ig maradhatnak fenn [2017. évi CV. tv. 6. § és 15/B. §; 2016. évi LXXIV. tv. 16. § (2) bek.; 2016. évi LXXIV. tv. 15. § (3) bek.].

A Településképi törvény 2016. decemberi módosítása 2017. október 1. napjától előírta volna, hogy az állam, a helyi önkormányzat, költségvetési szerv és e szervezetek együtt, vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kizárólag olyan reklámhordozón helyezhetnek vagy helyeztethetnek el reklámot, amely megfelel a Településképi törvénynek és a végrehajtási rendeleteinek. A 2017. évi CV. törvény alapján alapján – a kellő felkészülési idő biztosítása érdekében - ez a határidő is módosul 2018. február 15-re [2017. évi CV. tv. 7. §; 2016. évi CLXXIV. tv. 8. § (2) bek., 5. §; 2016. évi LXXIV. tv. 18. §].

3.
A polgármester köteles eljárni a jogszabálysértő reklámhordozókkal szemben


A polgármesterek részére törvényben a reklámhordozókkal kapcsolatban rögzített hatáskör nem újdonság. Eddig is jelen volt ez a Településképi törvényben, és lényegében ugyanígy is volt megfogalmazva, de egy lényeges változás található a szövegben: a korábban „eljárást folytathat le” helyet „folytat le” szerepel, ami kötelezettséget jelent [2017. évi CV. tv. 2. §; 2016. évi LXXIV. tv. 10. § (1) bek.].

A Településrendezési kódex (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 2017. május 28. napjától hatályos előírása szerint a polgármester - a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint - településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében
a) a Reklám-elhelyezési rendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények vagy
b) - különös településképi követelmények meghatározásának hiányában - a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények
érvényesítése érdekében [314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 26/B. § (1a) bek.].

A Településképi törvényben is átvezetésre kerül a polgármester eljárási kötelezettsége. Véleményem szerint a Településrendezési kódex módosítására is szükség lesz, mivel a polgármester eljárásának szabályait a településképi rendeletből vezeti le, ami viszont az átmeneti időben nem mindenhol lesz.

Előfordulhat ugyanis olyan időállapot (pld. 2018. januárjában), hogy településképi rendelet nincs (így a településképi bejelentési eljárás nincs még szabályozva, a korábbi rendelet meg már nem használható), de (feltételezve hogy mindenki betartja a törvényi határidőt) 2017. október 1-ig a reklámokra vonatkozóan a rendeletek már elkészültek. A helyi reklámrendeletben viszont csak a reklámokra vonatkozó településképi bejelentés szabályai vannak meghatározva, így csak a reklámokra kell/lehet településképi bejelentést tenni.

4.
Az új határidő sem veszélyezteti a helyi építészeti értékvédelmet

A helyi építészeti értékvédelem tekintetében nincs a korábbihoz hasonló, sürgető nyomás az önkormányzatokon a módosított határidő betartására sem. Mivel a Településképi törvény jelenlegi szövege szerint a helyi építési szabályzatok településképi előírásai, valamint az építészeti értékek helyi védelméről és a településképi eljárásokról szóló helyi rendeletek 2017. szeptember 31-ig alkalmazhatóak, a településkép védelmének biztosítása érdekében mindenképp szükséges lett volna eddig a határidőig elkészíteni a településképi rendeleteket. Mivel - ahogy Füleky Zsolt is elmondta a főépítészi konferencián - a Kormánynak nem szándéka az, hogy az elkapkodva készített vagy az időhiány miatt el sem készült településképi rendeletek miatt veszélybe kerüljön a település épített környezete és helyi értékeinek védelme, ezért a módosítások megírásakor átmeneti időt is hagytak a helyi építészeti értékvédelemre vonatkozó rendeletek alkalmazhatóságára.

Amennyiben nem készül el a településképi rendelet 2017. december 31-ig, a helyi építészeti értékvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, helyi rendeleteket 2018. december 31-ig lehet alkalmazni [2017. évi CV. tv. 4. §; 2016. évi LXXIV. tv. 14. § (2b) bek. a) pont].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt