04. A tulajdoni lap

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.06.11. 11:49

Közzétéve: 2008.09.09. 18:43

A tulajdoni lap az ingatlanok "alapdokumentuma", ennek pontos ismerete nélkül semmilyen ingatlant nem szabad megvennünk. Kérdés, hogy milyen információkat találhatunk a tulajdoni lapon? Az alábbiakból megtudhatjuk azt is, hogy mennyibe kerül a tulajdoni lap másolat, és hol szerezhető be.

04. A tulajdoni lap

A tulajdoni lap az ingatlanok "alapdokumentuma", ennek pontos ismerete nélkül semmilyen ingatlant nem szabad megvennünk. Kérdés, hogy milyen információkat találhatunk a tulajdoni lapon? Az alábbiakból megtudhatjuk azt is, hogy mennyibe kerül a tulajdoni lap másolat, és hol szerezhető be.

1.
Mi az a tulajdoni lap?


Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni. A tulajdoni lap ezeket az adatokat számítógépen kezelve tartalmazza (papíralapon csak a tulajdoni lap hiteles vagy nem hiteles másolatát kaphatjuk meg). Az ingatlan-nyilvántartásban minden ingatlant külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani.

Egyes ingatlanok sajátos nyilvántartási szempontjaira figyelemmel (főként a társasházaknál, szövetkezeti házaknál) a tulajdoni lap - egymással összetartozó - tulajdoni törzslapként és tulajdoni különlapként vezetendők [1997. évi CXLI. tv. 19. §, 24. §].

A tulajdoni lap három részből áll, amelyeket római számokkal jelölnek. A részek korábbi elnevezései jól jellemzik azok tartalmát: tulajdoni lap, birtok lap, teher lap.

A tulajdoni lap I. része az ingatlan következő adatait tartalmazza:
- a művelési ág és a művelés alól kivett terület elnevezése, alrészlet jele,
- a minőségi osztály, kataszteri tisztajövedelem,
- az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.),
- utalás az ingatlan mindenkori tulajdonosát megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jogra,
- az ingatlan jogi jellege,
- a település neve, ahol az ingatlan fekszik,
- az ingatlan helyrajzi száma, fekvésének (belterület, külterület) megjelölése és területnagysága,
- a zártkert megjelölés a termőföldről szóló törvény hatálybalépése előtt zártkertinek minősülő ingatlanok esetében
- belterületen – és amennyiben rendelkezésre áll – külterületen lévő ingatlannál az utca (tér, körút stb.) neve és a házszám (helyrajzi szám),
- ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adat,
- bejegyzés sorszáma,
- bejegyző határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,
- törlő határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,
- törölt bejegyzésre való utalás,
- kiegészítő szöveges bejegyzés.

A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, illetve annak jogosultjait, és az ingatlanra, valamint a jogosultakra vonatkozó tényeket tartalmazza:
- a bejegyzés sorszáma,
- a tulajdonost megillető tulajdoni hányad,
- a tulajdonszerzés jogcíme,
- tulajdonosi jogállás,
- a tulajdonos természetes személy természetes személyazonosító adatai, lakcíme, kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezés ténye; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak megnevezése, székhelye (telephelye),
- állami tulajdonban álló ingatlan esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet megnevezése vagy személy neve,
- a vagyonkezelő megnevezése, székhelye (telephelye), és a vagyonkezelői jogállás, a vagyonkezelő kezelésében lévő hányad vagy terület,
- bejegyző határozat száma, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,
- törlő határozat száma, és a törlés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontja,
- törölt bejegyzésre való utalás,
- kiegészítő szöveges bejegyzés.

A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó összes olyan jogot és tényt, amelyet az I. és II. részben nem rögzítenek [109/1999. (XII. 29.) FVM rend. 4. §].

Fontossága miatt ismételten kiemeljük, hogy a tulajdoni lap száma megegyezik az ingatlan helyrajzi számával. Az ingatlanok helyrajzi számozásának megállapítására vonatkozó szabályokat egyébként külön miniszteri rendelet állapítja meg.

A tulajdoni lap részeit bemutató MINTA innen tölthető le.

Forrás: http://www.foldhivatal.hu/content/view/72/118/#tullap

2.
A tulajdoni lap másolat


A tulajdoni lap másolat típusai:
- hiteles,
- e-hiteles (elektronikusan hitelesített),
- nem hiteles

A hiteles tulajdoni lap másolat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat, feljegyzett tényeket, illetve az ingatlan adatait hitelesen tanúsítja (ezt követelik meg a hatósági eljárásokban és a hitelügyintézéseknél is).

Az ingatlanügyi hatóságtól 2010-től már nem kérhető nem hiteles tulajdoni lap másolat, amely ugyan nem közhiteles, de tökéletesen megfelel, ha csak tájékozódásra vagy az adatok pontos megismerésére van szükségünk.

A tulajdoni lapról az alábbi hiteles és nem hiteles másolatok adhatók ki:
- teljes másolat: valamennyi bejegyzést tartalmazza szó szerint,
- szemle: kizárólag a fennálló bejegyzések lényeges adatait tartalmazza.

A tulajdoni lapról másolatot meghatározott formában lehet kiadni. Ha a hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatása elektronikus dokumentumként történik, akkor erre a hitelesítési záradékban utalni kell (a kinyomtatott e-hiteles tulajdoni lap már nem hiteles). A hiteles másolatot a hosszú távú érvényesítés feltételeit biztosító minősített elektronikus aláírással látja el a kibocsátó.

2.1. Hol szerezhetünk be tulajdoni lap másolatot?

Amint már említettük a hiteles tulajdoni lap másolatot a földhivatalok (hivatalos elnevezés: „x” kormányhivatal földhivatali főosztály „y” járási hivatal földhivatali osztálya) adják ki, az ország egész területén lévő ingatlanokról. A másolatot 2006-tól csak írásbeli kérelem benyújtását követően kapjuk kézhez. A másolat kiadása iránti kérelem nyomtatványának mintáját a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, de bármelyik földhivatalban beszerezhető (a foldhivatal.hu oldalról ide kattintva letölthető). A kérelemben szereplő adatokat a járási hivatal a személyazonosság, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi, ezért ha személyesen kérjük a tulajdoni lapot, mindig vigyük magunkkal a személyi igazolványunkat (vezetői engedélyünket, útlevelünket).

A közjegyzők 2006. március 1-jétől a tulajdoni lap tartalmáról tanúsítványt állíthatnak ki, amely a hiteles tulajdonilap-másolattal azonos hatályú, vagyis a közjegyzőknél is kérhetünk olyan tulajdonilap-másolatot, amelyet a hatósági eljárásokban vagy a banki ügyintézés során elfogadnak.

2006. január 1-jétől az okmányirodákban is hozzájuthatunk a hiteles és a nem hiteles tulajdoni lap másolatához. Az ügyfélkapun keresztül - a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) történt regisztrációt és az okmányirodában való bejelentkezést követően - akár elektronikus dokumentumként vagy papír alapon postai úton is megkaphatjuk a másolatot.

Az e-hiteles és a nem hiteles tulajdon lap másolatot a TAKARNER rendszer használatára jogosultak, vagy az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezők szerezhetik be. A magyarorszag.hu oldalon keresztül, Ügyfélkapu hozzáférés mellett akár otthonról is letölthető tulajdoni lap, akkor is, ha nem vagyunk a TakarNet előfizetői. A Földhivatal Online rendszerben a díj bankkártyás kifizetése mellett bárki le tud kérni e-hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lap másolatot.

2.2. Mennyibe kerül a tulajdoni lap másolat?

A tulajdoni lapért nem illetéket, hanem igazgatási szolgáltatási díjat - , valamint elektronikus adatszolgáltatás esetén ezenfelül hálózathasználati díjat - kell fizetni, amely kizárólag az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a kormányhivatalnak a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet mellékletében meghatározott számlájára történő átutalással teljesíthető. A díj átutalási megbízással történő megfizetése esetén a hiteles másolat iránti kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.
A tulajdoni lapról kiállított másolat díja
- hiteles másolat: 6250 forint
- elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles másolat (e-hiteles másolat): 3600 forint,
- nem hiteles másolat: 1000 forint [1996. évi LXXXV. tv. 28.§; 176/2009. (XII. 28.) FVM rend. melléklet].

Ha a földhivatali eljárásban nem fizetjük meg a tulajdoni lap másolatának díját - hiánypótlási felhívás ellenére sem - a hiteles vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat iránti kérelmet nem fogja teljesíteni a földhivatal [1996. évi LXXXV. tv. 32/E. § (14) bek.].

2.3. A hiteles tulajdoni lap másolat biztonsági elemei

Fontos kérdés, hogy melyek egy hiteles tulajdoni lap másolat biztonsági elemei? Ha a másik szerződő fél adja át számunkra a hiteles tulajdoni lap másolatot, érdemes megvizsgálnunk, hogy a másolaton szerepelnek-e az alábbi biztonsági elemek (vagyis valódi-e a másolat).

a) Biztonsági papír
A hiteles tulajdoni lap másolat minden oldalát A/4 (210x297mm) méretű, speciális alapanyagú, pozícionált vízjellel ellátott papírra nyomtatják a járási hivatalok. A vízjel egyik eleme a földügy logó, amelynek elhelyezése - álló lapformátum esetén - középen és alul található. A függőleges irányú vízjel, amely a TULAJDONI LAP feliratot tartalmazza, sormintaként funkcionál. A sormintában a TULAJDONI LAP felirat teljes egészében legalább egyszer megjelenik. A biztonsági papír ezenkívül tartalmaz UV fényben látható elemeket, valamint felülete vegyvédelemmel is ellátott.

b) Biztonsági pecsétcímke
Az aláírás mellé az ügyintéző egy biztonsági pecsétcímkét ragaszt, amely egy sorszámot is tartalmaz.

A pecsétcímke egy öntapadós, háromdimenziós hologram címke, mérete 22x22 mm. A pecsétcímke nélkül a hiteles tulajdoni lapmásolat nem tekinthető hitelesnek még akkor sem, ha szerepel rajta az aláírás és a kiadó földhivatal bélyegzője is.

c) Átpántoló címke
Több oldalból álló tulajdoni lap másolat esetén a lapok összetűzését követően az ún. átpántoló címkével fogják össze a lapokat úgy, hogy a címke az összetűző kapcsot is letakarja. Az átpántoló címke speciális grafikával és nyomattal rendelkezik. A négyzet alakú címke mérete 50x50 mm.

A tulajdoni lap biztonsági elemeinek elhelyezését itt megtekintheti.

Forrás: www.takarnet.hu/biztonsag/flash/flash_frameset.html

A nyomtatást követően a tulajdoni lap másolat lapjait összetűzik, majd az átpántoló címkével a tűzést leragasztják. Ezután a szokásos módon a járási hivatal hagyományos pecsétje és az ügyintéző aláírása, végül a biztonsági pecsétcímke kerül a tulajdoni lap másolatra.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt