Követelések érvényesítése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.02.03. 20:33

Közzétéve: 2008.08.08. 15:50

Peren kívüli eljárás


az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény


a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet


a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény


a fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól szóló 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet


a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet


fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről szóló 26/2010. (V. 11.) IRM rendelet


Bírósági eljárás


a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)


a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény


a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény


a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény


a bíróság érdekkörében felmerült, elhárítható ok következtében keletkezett költségek viseléséről szóló 12/2002. (VI. 24.) IM rendelet


a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet


a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet


a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet


a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet


a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet


a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet


a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény


a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény


a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet


a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet


az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet


a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet


a postáról szóló 2003. évi CI. törvény


Bírósági végrehajtás

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
(Vht.)


a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet


a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet


a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet


a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet


a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról szóló 13/1994. (IX. 8.) IM rendelet


a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet


az ingatlan becsértékének bíróság általi megállapítására irányuló végrehajtási kifogás előterjesztésével együtt letétbe helyezendő szakértői díj előlegének összegéről szóló 39/2012. (VIII. 27.) KIM rendelet


a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet


a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet


a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény


a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet


a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet


az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény


Felszámolás, csődeljárás


a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(Cstv.)


a csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet


a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet


a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet


a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet


a felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet


a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól szóló 39/2009. (IX. 3.) IRM rendelet


a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet


a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet


az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet


a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól szóló 359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet


a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet


a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet


egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról szóló 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet


Közjegyzők, ügyvédek

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény


a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról


a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet


a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet


a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet


az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény


a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló 19/2014. (III. 13.) KIM rendelet


a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény


a fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól szóló 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet


a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet


fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről szóló 26/2010. (V. 11.) IRM rendelet


a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet


a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól szóló 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet


a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény


a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet


a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról szóló 2010. évi XVII. törvény

a gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény


az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény


a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolvány-ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról szóló 54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet


az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványáról szóló 13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet


a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet


a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet


Közvetítők, jogi segítők

a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény


a közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet


a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény


a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet


a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 12.) IM rendelet


a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet


Bizalmi vagyonkezelők

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény

a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes szabályairól szóló 87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt