03.2. Hibás teljesítés. A termékszavatosság

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.17. 16:08

Közzétéve: 2014.04.23. 15:09

A termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. Fontos tudni, hogy mi minősül a termék hibájának, és hogy ki a gyártó. Az új Ptk. (2013. évi V. tv.) Indokolása is utal rá, hogy az új Ptk. lényegi változtatások nélküli ültette át a 2014. március 15-étől hatályon kívül helyezett termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény rendelkezéseit a szerződésen kívül okozott kártérítés szabályai közé. A termékfelelősség mellett létezik, egy új jogintézmény: a termékszavatosság. A termékszavatosság a fogyasztónak minősülő személyek részére biztosít egy korábban nem létező kijavításra vagy kicserélésre irányuló igényérvényesítési lehetőséget.

1.
Hibás termék


A termék akkor minősül hibásnak, ha
a) nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy
b) nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal [2013. évi V. tv. 6:168. § (1) bek.].

Fontos, hogy csak vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog esetében érvényesíthető a termékszavatosság [2013. évi V. tv. 6:168. § (1) bek.].

2.
Ki érvényesíthet termékszavatosságot?


Termékszavatossági jogokat a terméket vásárló fogyasztó érvényesíthet. A Ptk. ezen túlmenően kimondja, hogy a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos is érvényesítheti a termékszavatossági jogokat a gyártóval szemben [2013. évi V. tv. 6:168. § (1) bek., 6:170. §].

3.
Termékszavatossági igény


A fogyasztó azt követelheti a gyártótól, hogy
a) a termék hibáját javítsa ki, vagy
b) - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki [2013. évi V. tv. 6:168. § (1) bek.].

Látható, hogy az általános kellékszavatossági igények közül csak az elsődleges igények érvényesíthetők, így például az árleszállítás, elállás nem.

4.
A gyártó a kötelezett


Gyártó
- a végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint
- aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel,
- importtermék esetén a terméket gazdasági tevékenysége keretében az Európai Gazdasági Térség területére behozó személy is (de ez a szabály nem érinti az importálónak a gyártóval szemben érvényesíthető visszkereseti igényét).

Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. Ezt a szabályt importtermék esetén akkor is megfelelően alkalmazni kell, ha a termék gyártója feltüntetésre került, de az importálója nem állapítható meg. A forgalmazó ezen a nyilatkozatát a károsult írásbeli felhívásától számított harminc napon belül teheti meg [2013. évi V. tv. 6:553. §].

A fenti gyártó fogalmat a termékfelelősség kapcsán rögzíti a Ptk. (lásd: Ptk. 6:550-6:559. §) azonban valószínűleg – más fogalom hiányában – a termékszavatosság érvényesítése során is alkalmazható lesz. A termékszavatosság tekintetében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is [2013. évi V. tv. 6:168. § (2) bek.].

5.
Igényérvényesítési határidő

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár, tehát akkor sem lehet ezzel a joggal élni 2 év után, ha a hiba korábban nem derült ki [2013. évi V. tv. 6:169. § (2) bek.].

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős [2013. évi V. tv. 6:169. § (1) bek.].

6.
Hogyan mentesül a gyártó a felelősség alól?


A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta [2013. évi V. tv. 6:168. § (3) bek.].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt