A szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére vonatkozó új előírások (2022.04.01.)

Szerző:  Dr. Barta Judit

Utolsó frissítés: 2022.03.26. 08:54

Közzétéve: 2022.03.19. 11:59

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet. A módosítások 2022. április 1. napján lépnek hatályba. A jogszabály több mint 22 címszónál, a főszöveg pedig 16 helyen változik érdemben, e mellett 20-nál több, apróbb változtatás történik, és megújul az 1. számú melléklet. A cikksorozat 1. részében a szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére vonatkozó új szabályokat mutatjuk be.


Magyar Közlöny: 2021. évi 235. szám
Érintett jogszabály: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
Hatályos: 2022. április 1.

 

A módosítás indokai


A módosító rendelethez fűzött indokolás szerint, a Szakmagyakorlási kódex adja a jogszabályi keretet a mérnökök és építészek szakmagyakorlási tevékenységéhez, emiatt alapvető fontosságú jogszabály. A Szakmagyakorlási kódex előírásai kihatnak az építőipari ágazatra is, mert a terveket készítő építészeti-műszaki tervezők és a tervek megvalósulását figyelemmel kísérő, vagy azt szakmailag irányító műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, szakértő szakemberek szakmagyakorlásának alapjait szabályozza.

A Szakmagyakorlási kódex hatályba lépése óta már majdnem tíz év telt el, emiatt időszerűvé vált annak aktualizálása, az alkalmazás során az építész és mérnöki kamaráknál összegyűjtött sokrétű tapasztalatok jogszabályba történő beépítése, továbbá az alkalmazás során felmerült hiányosságok, pontatlanságok megszüntetése, mert ezek gátolják az egységes joggyakorlat kialakulását, bizonytalanságokat okoznak a kamarai és a szakmagyakorlói oldalon.

 

A képesítési követelményt érintő változások


A szakmagyakorlási jogosultsági kérelmek elbírálása során a titkárok feladata a képesítési követelmények teljesülésének vizsgálata.

A Szakmagyakorlási kódex 1. számú melléklete az adott jogosultságnál határozza meg az ahhoz tartozó minimális képesítési követelményeket (pl. közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti építmények tervezési részszakterület, képesítési követelmény: okleveles közlekedés-építőmérnök, közlekedés-építőmérnök).

Amennyiben a szakképzettséget igazoló oklevél nem a Szakmagyakorlási kódexben megjelölt elnevezést tartalmazza, azaz nem állapítható meg egyértelműen a képesítés, akkor vizsgálni kell annak megfelelőségét.

A módosítás előtt kialakult gyakorlat szerint, ekkor a végzettség szakterületéről az igazolt szakképzettség és a teljesített kreditszámok figyelembevételével a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által működtetett szakértői testület nyilvánít szakértőként véleményt. Ezt a gyakorlatot a jogszabály átemeli. A szakvéleményt a jogosultság megállapításakor a területi és másodfokon az országos kamara is figyelembe veszi [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 8. § (1) bek.].

A módosítás rendezi a szakértői testület összetételét, kötelezően tagja az adott szak szerint érintett, az országos kamarák által felkért felsőoktatási intézmény képviselője [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 8. § (2) bek.].

A jogszabály az országos kamarai szabályzatokra bízza, hogy meghatározza tudományterület szerinti bontásban a szükséges ismeretköröket, vagy tantárgyakat, és az ahhoz rendelt minimum kreditértékeket. Lényeges változás, hogy lehetővé vált bizonyos szakirányú továbbképzések beszámítása is [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 9. § (1) bek.].

Az illetékes miniszter az országos kamarák adatközlése alapján évente közzéteszi a szakképzettségek szakirányúsága szempontjából már megvizsgált és elfogadásra került oklevelek megnevezését, kibocsátásának dátumát, a képzést folytató felsőoktatási intézmény megnevezését, illetve a befogadott szakirányú továbbképzéseket [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 8. § (5) bek.].

 

A szakmai gyakorlati időt érintő változások


Változnak a szakmai gyakorlati idő kezdő időpontjával és annak teljesítésével kapcsolatos szabályok, elsősorban pontosítás, kiegészítés formájában.

Már régóta problémát okozott a szakmai gyakorlat kezdetének számítása azon kérelmezők estében, akik a záróvizsgát sikeresen letették, az oklevelet azonban valamiért nem kapták meg (pl. nyelvvizsga hiányában), és a szakirányú szakmagyakorlási tevékenységet időközben elkezdték. A Szakmagyakorlási kódex 2022. április 1. napjától hatályos módosítása ezt a kérdést megoldja azzal, hogy a szakirányú szakmai gyakorlat már a záróvizsga letételétől számítható [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 9. § (1) bek.]. További változás, ha a jogosultság mesterfokozatú szakképzettséggel és alapképzésben szerzett szakképzettséggel egyaránt megszerezhető, a mesterfokozatú szakképzettséggel benyújtott kérelem esetén a szakmai gyakorlati időként az alapképzés megszerzését követő szakmai gyakorlati idő is figyelembe vehető, legfeljebb az előírt gyakorlati idő harmadának megfelelő terjedelemben.

A szakmai gyakorlat igazolásának módja, ennek egységes meghatározása és számonkérése is kiemelkedő fontosságú. A szakterületi specialitások miatt részletes, gyakran szakterületenként részben eltérő, egyes esetekben speciális szabályokra van szükség, amely jogszabályi szinten nem kezelhető és nincs is rá szükség. A módosítás ezért az országos kamarák számára biztosítja, hogy a szakmai gyakorlat igazolására vonatkozó részletszabályokat, a kapcsolódó esetleges formanyomtatványokat, kamarai szabályzatban határozzák meg [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 12. § (2) bek.].

 

Az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szakmai gyakorlati idejének összetétele


Változott az építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz szükséges nyolc év szakmai gyakorlati idő megkívánt összetétele. A Szakmagyakorlási kódex új előírása szerint, az építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz a nyolc év szakmai gyakorlati időbe
a) építészeti-műszaki tervezési,
b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,
c) építési műszaki ellenőri,
d) felelős műszaki vezetői,
e) beruházáslebonyolítói,
f) építésügyi igazgatási,
g) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési
tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének építészeti-műszaki tervezési tevékenységeknek kell lennie [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 9. § (7) bek.].

 

A cégek szakmagyakorlási feltételeit érintő módosítás


A Szakmagyakorlási kódex alapján cégnek minősül a gazdasági társaság, a költségvetési szerv, az egyéni vállalkozó és az egyéni cég is [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 2. § 2. pont]

A 2022. április 1. napjától hatályos módosítás megszünteti a korábbi, szakmánként eltérő, nehezen követhető, differenciált szabályozást, egységesen határozza meg, hogy cég milyen feltételek fennállása esetén folytathat szakmagyakorlási tevékenységet. Az építési műszaki ellenőr esetében korábban a vezető tisztségviselő jogosultsága nem volt elegendő, személyesen közreműködő tagnak vagy munkavállalónak a jogosultsága volt az elvárás.

A Szakmagyakorlási kódex szerint, cég akkor kezdheti meg és folytathatja a Szakmagyakorlási kódex által meghatározott szakmagyakorlási tevékenységet, ha erre vonatkozó szándékát az érintett szakmai kamarának bejelenti, továbbá vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik az adott területen szakmagyakorlási jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 6. § (2) bek.].

A cég kamarai bejelentését követően, a területi kamara titkára nyilvántartási jelölést (C-területi kamara kódja és nyilvántartási szám) ad ki. A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója jogosultságának terjedelmével [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 6. § (2) bek.; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 6. § (7) bek.].
 

Példa: ha cég vezető tisztségviselője nem szakmagyakorló, de a cég heti 20 órában foglalkoztatott alkalmazottja É és ME-É aktív szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezik, a cég szakmagyakorlási tevékenysége is erre a két jogosultságra terjed ki.


Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 6. § (3) bek.].

 

Az energetikai tanúsítói szakmagyakorlási jogosultságot érintő változások


Az energetikai tanúsítói tevékenység továbbra is olyan szolgáltatásnak minősül, amely bejelentés mellett gyakorolható. Itt apróbb változások történtek. A továbbiakban a Szakmagyakorlási kódex új, 1. számú mellékletének VII. pontja tartalmazza az előírt gyakorlati időt, ami 1 év maradt [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1. számú mellékletének VII. pont].

Változott viszont a bejelentéséhez benyújtandó dokumentumok köre. Az energetikai tanúsítói szakmagyakorlási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell egyebek mellett:
a) a szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, ha a szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolat a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,
b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevélmelléklet másolatát, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy a területi kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri,
c) a szakmai gyakorlat igazolását (figyelemmel arra is, hogy az érintett országos kamara szabályzata tartalmaz-e idevágó rendelkezést),
d) a jogosultsági vizsga eredményes letételének az igazolását,
e) a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés tartalmának hitelességéről (ezzel a jogszabályban előírt feltételek és az iratmásolatok hitelességét is igazolja) [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 7. § (2) bek.].
 

A Szakmagyakorlási kódex (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) 2022 áprilisától hatályba lépő módosításról szóló cikksorozat


A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet által beiktatott változásokat tartalmazó, négy részből álló cikksorozat további részei:

- 2. rész: A szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó új előírások

- 3. rész: A továbbképzési és vizsgarendszert érintő változások

- 4. rész: Megújul a Szakmagyakorlási kódex 1. számú melléklete
 

A SZAKMAGYAKORLÁSI KÓDEX VÁLTOZÁSAI MELLETT SZÁMTALAN MÁS ÉPÍTÉSI JOGI JOGSZABÁLY IS MÓDOSULT 2022-BEN. HAT GYAKORLATI SZAKEMBER ELŐADÁSA ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ SEGÍTI A VÁLTOZÁSOK GYORS ÉS LÉNYEGRETÖRŐ MEGISMERÉSÉT AZ ALÁBBI ONLINE ÉS SZEMÉLYESEN IS KÖVETHETŐ RENDEZVÉNYEN:  

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt