Az adatszolgáltatástól a nyilvánosságig – településtervek az E-TÉR felületen

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.08. 17:11

Közzétéve: 2021.07.30. 15:34

Az Étv. 2021. július 1. napján hatályba lépett módosításával a településrendezésben is bevezetésre került az E-TÉR felület, vagyis az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer. AZ E-TÉR – az ÉTDR-hez hasonlóan – a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett, elektronikus ügyintézésre alkalmas digitális egyeztető felület. Ide kerülnek feltöltésre azok az adatállományok, dokumentumok, melyek a településtervek elkészítéséhez vagy módosításához szükségesek, vagyis a jövőben közvetlenül innen kérhető meg egyszerűen és digitálisan, szerkeszthető formában a szükséges adatszolgáltatás.


Magyar Közlöny: 2021. évi 134. szám
Új jogszabály: 419/2021.(VII. 15.) Korm. rendelet
Hatályos: 2021. július 16., 2022. január 1.
 

Az adatszolgáltatáshoz a tervező közvetlenül hozzáférhet


A településterv, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának folyamata a jövőben azzal kezdődik, hogy az arra vonatkozó szándékot – a Településrendezési kódexben meghatározott tartalmú képviselő-testületi döntés meghozatala után – a polgármester az E-TÉR felületen a megfelelő folyamat elindításával jelzi az egyeztetés eljárást megelőzően. Ez tulajdonképpen megfeleltethető a korábbi gyakorlatban alkalmazott előzetes tájékoztatásnak és adatkérésnek. Az E-TÉR felületen kezdeményezett adatszolgáltatás során a Településrendezési kódexben meghatározott szervek, az ott meghatározott adatok vonatkozásában a digitális felületen biztosítják az adatszolgáltatást, melyhez a terv elkészítésével megbízott felelős tervező is hozzáférést kap, így várhatóan közvetlenebb és gyorsabb lesz a terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatás [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 59-61. §]. A felület ITT ELÉRHETŐ.

Az új Településrendezési kódex eljárásokra vonatkozó rendelkezéseit megismerve észrevehető, hogy a korábbi gyakorlat szerinti előzetes tájékoztatási szakasz kivezetésre kerül a településtervek megalkotásának folyamatából, az egyeztetési eljárás az adatszolgáltatás után rögtön a véleményezési szakasszal indul és a záró szakasszal fejeződik be. A folyamat tehát az adatszolgáltatásból és az egyeztetési eljárásból áll, melynek során véleményezési és záró szakaszt kell lefolytatni.

 

Két szakaszból áll az egyeztetési eljárás


Az egyeztetési eljárás során a településterv, kézikönyv és településképi rendelet tervezetének véleményezésére szintén az E-TÉR felületen, digitálisan van lehetőség. Az egyeztetési eljárásban a Településrendezési kódexben meghatározott államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervek, valamint a partnerek, vagyis a lakosság, civil- és gazdálkodó szervek, vallási közösségek vesznek részt. Az egyeztetési eljárás kezdeményezése akkor válik érvényessé, vagyis a véleményezési szakasz akkor kezdődik meg, amikor a polgármester a tervezetet – az ÉTDR-ből már jól ismert - PDF/A formátumban hiánytalanul feltölti az egyeztető felületre [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 62. §].

Az általános egyeztetési eljárásban a véleményezés általános szabályai hasonlóak a korábbi rendszerben megszokottakhoz, azzal a különbséggel, hogy az teljes egészében a digitális egyeztető felületen bonyolítható le. Új terv készítése esetén a véleményezőknek 30 nap, módosítás esetén 15 nap áll rendelkezésükre írásos véleményük feltöltésére, mely vélemény 6 hónapig érvényes [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 66. §].

Az általános egyeztetési eljárásban a záró szakasz kezdeményezéséhez, a véleményezési szakaszhoz hasonlóan, a polgármester az E-TÉR felületre feltölti PDF/A formátumban a véleményezés során beérkezett vélemények alapján véglegesített tervezetet. Az állami főépítész a záró szakmai véleményét vagy 20 napon belül kiadja, vagy 10 napon belül egyeztetést kezdeményez, illetve szükség esetén hiánypótlást ír ki.

Lényeges új szabály, hogy hiánypótlás kiírása vagy egyeztető tárgyalás megtartása esetén a tervezőnek 10 napja van arra, hogy a felhívásban foglaltaknak, vagy az egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően módosítsa a dokumentumokat és azokat feltöltse az egyeztető felületre. A megfelelő hiánypótlás hiányában az állami főépítész vélemény kiadása nélkül lezárja a szakaszt és az egyeztetési folyamatot elölről kell kezdeni. A záró szakmai vélemény 6 hónapig érvényes, így fontos odafigyelni, hogy ezen időszak alatt döntés szülessen a tervezet elfogadásáról is [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 67. §].

A Főváros településrendezési kétszintűsége okán gyakran előfordul, hogy a kerületi önkormányzatok terveinek elkészítése vagy módosítása a fővárosi tervek előzetes módosítását igényli. Ez nem volt ismeretlen folyamat az elmúlt években sem, de a régi Településrendezési kódexben a fővárosi településrendezési tervek előzetes módosításának igénylése nem volt egzakt szabályokhoz és határidőkhöz kötve. Az új Településrendezési kódexben meghatározásra kerültek a fővárosi önkormányzatok esetében, a fővárosi rendezési terv módosítását szükségessé tevő településtervek készítése során, a fővárosi rendezési terv módosításának kezdeményezésére és lefolytatására vonatkozó szabályok is [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 71. §].

 

Megküldés helyett fel kell tölteni az elfogadott dokumentumokat


A településrendezést és településfejlesztést szolgáló dokumentumok egyeztetésén és véleményezésén túl az elfogadással nem ér véget a digitális felület alkalmazása. Míg korábban a településrendezési eszközök elfogadása után azokat 15 napon belül meg kellett küldeni a régi Településrendezési kódexben meghatározott szerveknek, a jövőben a megküldéssel nem kell majd bajlódni, azokat az illetékes szervek az E-TÉR felületen keresztül tudják majd elérni. Ehhez azonban a településrendezési tervek, fejlesztési terv, a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadása után rövid időn belül gondoskodni kell az E-TÉR felületre történő feltöltésükről is. A normatív határozattal elfogadott fejlesztési tervet és kézikönyvet közzétételük napján, a rendelettel elfogadott rendezési tervet és településképi rendeletet pedig legkésőbb hatályba lépésük napján kell feltölteni a digitális felületre [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 72. §].

 

Nem kötelező a helyi partnerségi egyeztetés


Az új rendszerben a településtervek egyeztetésének és véleményezésének alapvető általános szabályai a véleményezésre jogosult szervek tekintetében nem sokban térnek el a korábbi gyakorlatban megszokottól. A partnerek – vagyis a lakosság, civil- és gazdálkodó szervek, vallási közösségek – véleményezési lehetőségeire vonatkozó szabályokban azonban már lényegesebb változásokat tapasztalhatunk. Míg az eddig megszokott szabályok és eljárások során minden esetben jelentős szerepet kapott a helyi partnerségi egyeztetés, a jövőben ezt akkor lesz kötelező lefolytatni, ha az önkormányzat a partnerségi rendeletében azt előírja. Ebben az esetben, a partnerségi rendeletben, a korábbi szabályoknak megfelelően rendelkezni kell a helyi partnerek köréről, tájékoztatásuk módjáról és a vélemények megadásának módjáról és határidejéről, melyekhez a Településrendezési kódex már nem ad keretszabályokat. Így a jövőben az önkormányzat dönthet arról, hogy egyes tervek készítése vagy módosítása esetén alkalmazza-e a helyi partnerségi egyeztetést, arról milyen formában ad tájékoztatást– helyi újság, honlap, lakossági fórum, és a vélemények beküldésére mennyi határidőt ad. Amennyiben helyi partnerségi egyeztetésre sor kerül, úgy az ott beérkezett véleményeket, észrevételeket is fel kell tölteni az E-TÉR egyeztető felületére, és az egyeztetési eljárás csak a helyi partnerségi egyeztetés lezárását követően kezdhető meg.

Fontos megjegyezni, hogy a helyi partnerségi eljárás az új rendszerben elválik az E-TÉR felületen lefolytatandó partnerségi eljárástól, tehát az nem történhet meg, hogy a helyi lakosság, érdekképviseleti szervek, civil szervek ne tudjanak véleményt nyilvánítani. A lényegi különbség, hogy a helyi partnerségi egyeztetés és véleményezés a helyben szokásos módon, hagyományosnak mondható eszközökkel és felületeken folytatható le, és annak az eredménye kerül csak feltöltésre az E-TÉR felültre, vagyis azok a partnerek, lakók is véleményt tudnak nyilvánítani, akik nem rendelkeznek a megfelelő digitális eszközökkel vagy hozzáféréssel az E-TÉR felülethez. Ennek szükségességéről és részleteiről azonban a jövőben, teljes mértékben az önkormányzat dönthet [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 75. §].

Az E-TÉR felületen közvetlenül is lehetősége van a partnereknek véleményt nyilvánítani az adott eljárási szakasz szabályai szerint, ez alól nem mentesít a helyi partnerségi egyeztetés lefolytatása sem. A Településrendezési kódex azonban részletes szabályokat állapít meg az E-TÉR felületre feltölthető vélemények és kifogások tartalmára vonatkozóan, hasonlatosan a korábbi években az építésügyi hatósági eljárásoknál alkalmazott fellebbezésre vonatkozó szabályokhoz. A partner véleményét, javaslatát csak a közösségi érdekre vagy jogos magánérdekre vonatkozóan teheti meg, véleménye kizárólag a tervezet tartalmára terjedhet ki, és azzal közvetlen összefüggésben kell lennie, kifogását pedig indokolással kell alátámasztania. A véleménynek tartalmaznia kell a konkrét tényre, elemre vonatkozó véleményt, javaslatot és annak indoklását. Az a partner, aki határidőben nem tölti fel véleményét az egyeztető felültre, vagy az nem felel meg a tartalmi követelményeknek, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 65. §].

 

2022. januárjától alkalmazhatóak az új eljárási szabályok


Az Étv. 2021. július 1. napján hatályba lépett módosítása nyomán az IDE kattintva elérhető cikkünkben már írtunk arról, hogy az új szabályoknak megfelelő településterveket legkésőbb 2027. július 1-ig kell megalkotni.
 

Az új Településrendezési kódex eljárásokra vonatkozó szabályait tartalmazó VII-IX. fejezeteit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


2021. december 31-ig megkezdett régi és új típusú dokumentumok készítését és módosítását még a régi Településrendezési kódex (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) VI. fejezetének eljárási rendelkezései alapján kell lefolytatni. 2022. január 1. napjával a régi Településrendezési kódex V. és VI. fejezete hatályát veszti, ettől a naptól kezdve már csak az új eljárási szabályok szerint indítható a településrendezésben használt dokumentumok készítésének és módosításának eljárása, továbbá az V. fejezet hiányában az új Településrendezési kódex tartalmi követelményei alapján készíthető majd el 2022. januárjától a kézikönyv és a településképi rendelet.

A 2022. január 1. napjával kezdődően az új Településrendezési kódex tartalmi követelményeinek megfelelő, új típusú településtervek térképi munkarészeit már shape-formátumban, az E-TÉR felületre feltölthető módon, térinformatikai rendszerben kell elkészíteni.

A régi Településrendezési kódex tartalmi követelményei alapján készített településrendezési eszközöket az Étv. alapján 2027. július 1. napjáig lehet alkalmazni, eddig a határidőig azonban el kell fogadni az új típusú településterveket az új Településrendezési kódex előírásainak megfelelően. Értelemszerűen tehát, hogy a régi településrendezési kódex 2027. július 1. napjával veszíti majd hatályát [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 78-79. §].

 

Lásd még:

- Elfogadták az új „Településrendezési kódexet”

- Megszűnik a településszerkezeti terv

- A településképi bejelentés és a településképi vélemény új szabályi 2021. júliusától

- A településrendezési sajátos jogintézmények új előírásai

- A rövidített eljárásoknak köszönhetően gyorsabban lehet módosítani a településterveket

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt