4.2. A Beruházási Ügynökség feladatai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.01.21. 21:30

Közzétéve: 2019.01.21. 20:56

A 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet jelölte ki azt a száz százalékos állami tulajdonban álló gazdasági társaságot, amely közreműködik az állami magasépítési beruházások előkészítési folyamatában és lefolytatja a beruházások kivitelezési szakaszát. A Kormány egy olyan szervezet létrehozásra törekedett, amely képes garantálni az állami érdekek teljes körű szem előtt tartása mellett a központi költségvetési forrásból megvalósuló mind esztétikailag, mind funkcionálisan kiemelkedő értéket képviselő építési beruházások költséghatékony, határidőre történő megvalósítását. A Beruházási Ügynökség feladatait a 2000. évben alapított BMSK Zrt. látja el.

 

A BMSK a törvény erejénél fogva az előkészítő jogutódja


A kormányzati magasépítési beruházások előkészítésével összefüggő feladatokat ellátó személy, szerv által a beruházás előkészítése érdekében megkötött szerződésekben a kormányzati magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően, a kivitelezési dokumentáció Beruházási Ügynökség általi jóváhagyásával egy időben a Beruházási Ügynökség a Törvény erejénél fogva az előkészítő-építtető helyébe lép. A jogutódláshoz a szerződésben részes harmadik fél hozzájárulása nem szükséges, de a szerződő fél személyében bekövetkezett változásról a szerződésben részes feleket értesíteni kell.

Az Ügynökséget az érintett beruházás előkészítéséhez kapcsolódó további közbeszerzési kötelezettség, és a tervek felhasználási joga tekintetében további tervpályázati kötelezettség sem terheli [2018. évi CXXXVIII. tv. 6. § (1)-(3) bek.].

A hatósági engedélyek tekintetében nincs szükség külön jogutódlási eljárás lefolytatására, mivel –törvény erejénél fogva – a Beruházási Ügynökség lép az engedélyes helyébe. A változást a BMSK köteles bejelenteni a hatósági engedélyt kiadó hatóság részére [2018. évi CXXXVIII. tv. 6. § (4)-(5) bek.].
 

A Beruházási Ügynökség feladatai

Az Ügynökség feladatkörei attól függnek, hogy kormányzati magasépítési beruházásról, vagy a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházásról van szó.

A BMSK feladatai ellátása során együttműködik a kormányzati magasépítési beruházás előkészítőjével, illetve a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházással érintett helyi önkormányzattal. Abban az esetben, ha a Beruházási Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházás előkészítője és megvalósítója is egyben, a Beruházási Ügynökség együttműködik a beruházás tárgya szerint érintett miniszterrel [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 2. § (6)-(7) bek.].

 

Kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos feladatok


A Beruházási Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházások egyes szakaszaiban az alábbi feladatokat látja el:

a) Közreműködik a kormányzati magasépítési beruházás előkészítésében:
aa) véleményezi, és egyetértése esetén jóváhagyja a kormányzati magasépítési beruházások megvalósításához szükséges tervezési programot, terveket, dokumentációt;
ab) előkészíti és lefolytatja a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásokat.

A kivitelezési dokumentációhoz szükséges költségvetést a Beruházási Ügynökség költségszakértő útján véleményezteti, és azt a kivitelezési dokumentáció keretében hagyja jóvá [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 11. § (4) bek.].

A kormányzati magasépítési beruházások esetén az alábbi dokumentumok elkészítésére irányuló, illetve e dokumentumok elkészítését magába foglaló beszerzési és közbeszerzési eljárások járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség:
- tervezési program elkészítése,
- tervpályázat lebonyolítása,
- vázlatterv készítése,
- jóváhagyási terv készítése,
- engedélyezési dokumentáció készítése,
- kivitelezési dokumentáció elkészítése [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 2. § (3) bek.; 299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 4. §].

b) Ellátja a tervellenőri feladatokat

A kormányzati magasépítési beruházás tervellenőre kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség, vagyis más ezt a tevékenységet nem végezheti. A Beruházási Ügynökség a tervellenőri tevékenység során ellenőrzi a beruházás terveinek, dokumentációjának tartalmát az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott követelményeknek az érvényre juttatása érdekében [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 9. § (3) bek.].

b) A kormányzati magasépítési beruházások megvalósítása során ellátja az építtetői feladatokat:
ba) megköti a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítására vonatkozó szerződéseket;
bb) gondoskodik az üzempróbák lefolytatásáról, üzembe helyezésről;
bc) megvalósulási dokumentációt készíttet;
bd) gondoskodik a műszaki átadás-átvétel lebonyolításáról;
be) közreműködik a használatbavételi engedélyezési eljárásban és az egyéb szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban;
bf) beruházásonkénti pénzügyi nyilvántartást vezet a beszámolási kötelezettségek teljesítése és a Kormány tájékoztatása érdekében;
bg) az állam nevében kötött szerződések esetén a központi költségvetés terhére kifizetést teljesít;
bh) közreműködik a szavatossági és jótállási jogok érvényesítésében;

c) A kormányzati magasépítési beruházások kivitelezése során gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról [2018. évi CXXXVIII. tv. 5. § (3) bek.; 2018. évi CXXXVIII. tv. 5. § (5) bek.].

d) A Beruházási Ügynökség az általa megvalósított kormányzati magasépítési beruházás műszaki átadás-átvételét követően gondoskodik a beruházás átadásáról [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 15. § (4) bek.].

A Kormány egyedi határozatában kijelölheti a Beruházási Ügynökséget a kormányzati magasépítési beruházások előkészítési feladatainak elvégzésére is, vagyis csak kivételesen, de sor kerülhet arra is, hogy a BMSK végzi a beruházás előkészítését is [2018. évi CXXXVIII. tv. 5. § (4) bek.].

 

Tájékoztatási és javaslattételi jog


A Beruházási Ügynökség különleges jogosítványokkal rendelkezik. Az állami magasépítési beruházással összefüggésben bármely érintett hatóságtól, közigazgatási szervtől, közműszolgáltató, közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaságtól, a beruházás előkészítőjétől, egyéb állami tulajdonban álló társaságtól, az érintett állami magasépítési beruházás megvalósításában közreműködő bármely szervezettől tájékoztatást kérhet, illetve az érintett szerv részére intézkedés megtételét javasolhatja [2018. évi CXXXVIII. tv. 4. § (4) bek.].

A cég az állam nevében végzett tevékenysége során teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül [2018. évi CXXXVIII. tv. 4. § (3) bek.].

 

Az érintettek kötelesek együttműködni


A Beruházási Ügynökséggel együtt kell működnie a kormányzati magasépítési beruházás előkészítőjével, építtetőjével, valamint – annak érdekében, hogy az épület a tervezett funkciónak is megfeleljen, illetve az üzemeltetési szempontok is maradéktalanul érvényesüljenek – a Kormány határozatában megjelölt, a beruházás eredményeként megvalósuló létesítmény leendő vagyonkezelő, üzemeltető is részt vesz az előkészítésben [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 9. § (1) bek.].

Az együttműködés keretében a Beruházási Ügynökség, a leendő vagyonkezelő és üzemeltető véleményezi a beruházás előkészítési dokumentációit, illetve a Beruházási Ügynökség jóváhagyja az engedélyes dokumentációt, valamint a kivitelezési dokumentációt [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 9. § (2) bek.].

 

A Beruházási Ügynökség gyakorolja az állami ingatlanok feletti tulajdonosi jogokat


A Beruházási Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítása során: az állam javára és nevében jár el, az ingatlanon felépített új építmény az állam 100%-os tulajdonába kerül [2018. évi CXXXVIII. tv. 5. § (1) bek.; 2018. évi CXXXVIII. tv. 8. § (3) bek.; 2018. évi CXXXVIII. tv. 9. § (1) bek.]. Az állami tulajdonú ingatlanokat az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásába kell adni, akkor is, ha azokon esetleg vagyonkezelői jog áll fenn [2018. évi CXXXVIII. tv. 8. § (2) bek.].

Az Ügynökségnek arra is joga van, hogy a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításához szükséges ingatlant az állam nevében eljárva, az állam javára polgári jogi úton megszerezze. Ha nem jön létre megállapodás az ingatlan tulajdonosa és az Ügynökség között, akkor – a kisajátításról szóló törvényben foglalt közérdekű cél fennállása esetén – a Beruházási Ügynökség az állam nevében az ingatlan kisajátítását kezdeményezi az állam javára [2018. évi CXXXVIII. tv. 7. §]. Ezen eljárások alapján az állam tulajdonába kerülő ingatlanok tekintetében szintén a Beruházási Ügynökség fogja a tulajdonosi jogokat gyakorolni [2018. évi CXXXVIII. tv. 8. § (1) bek.].

A tulajdonosi joggyakorlás a beruházás keretében létrejött építmény műszaki átadás-átvételének lebonyolítását követően, a munkaterület kivitelező által a Beruházási Ügynökség részére történő visszaadását követő napon szűnik meg, szintén a Törvény erejénél fogva (külön megállapodás nem szükséges) [2018. évi CXXXVIII. tv. 8. § (4) bek.].

A kormányzati magasépítési beruházások esetén az alábbi dokumentumok elkészítésére irányuló, illetve e dokumentumok elkészítését magába foglaló beszerzési és közbeszerzési eljárások járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség:


A Beruházási Ügynökség a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás során a Beruházási rendeletben meghatározott feladatait a beruházással érintett helyi önkormányzat nevében és javára látja el [2018. évi CXXXVIII. tv. 11. § (3) bek.].

 

A központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházással kapcsolatos feladatok


Az önkormányzati magasépítési beruházások esetében majdnem ugyanazokat a feladatokat látja el a Beruházási Ügynökség, mint a kormányzati magasépítési beruházásoknál.

A Beruházási rendelet szerint a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházások esetén - amelyek kivitelezési becsült értéke meghaladja a hétszázmillió forintot – a Beruházási Ügynökség a beruházás:
a) tervellenőre,
b) beruházás-lebonyolítója (ez egy érdekes kijelölés, mivel ennek pontos feladatkörét a Beruházási törvény nem, csak egy közbeszerzési jogszabály sem határozza meg)
c) építési műszaki ellenőre, valamint
d) járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal (itt tehát egyetlen közbeszerzései eljárást sem folytattathat le az Önkormányzat más szolgáltatóval) [299/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 2. § (3) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt