Megjelent a reklámok elhelyezésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.05.19. 14:01

Közzétéve: 2017.05.19. 13:16

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a legutóbbi módosítása során a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásokkal egészült ki. A településképi törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtására megjelent a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet, a Reklám-elhelyezési rendelet.
 


Magyar Közlöny: 2017. évi 63. szám
Érintett jogszabály: 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. május 28.

1.
Reklámok, reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a településkép fokozottabb védelme érdekében a Településképi törvényben keretszabályok kerültek megállapításra, ezzel a reklámok elhelyezése a korábbi gyakorlattal szakítva törvényi szabályozást kapott. A településképi törvény szövegéből kiolvasható volt, hogy a reklámok elhelyezhetőségének részletesebb szabályait a településképi törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet fogja megállapítani [2016. évi LXXIV. tv. 11/A. § (1)-(2) bek.].

A megjelent településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (Reklám-elhelyezési rendelet) részletezett általános szabályok keretein belül lehet, illetve kell majd az önkormányzatoknak a helyi településképi rendeletükben megállapítani a közterületen, illetve a közterületről látható magánterületeken elhelyezett reklámokra vonatkozó szabályokat. A jövőben kizárólag olyan reklámhordozó helyezhető el, illetve olyan reklám tehető közzé, mely megfelel a településképi törvényben, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendeletben és a településképi rendeletben foglalt követelményeknek [104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 2. § (1) bek.].

2.
Főszabályként nem lehet reklámberendezést kihelyezni


A Reklám-elhelyezési rendelet mellékleteiben határozza meg a közterületen, illetve közterületről látható magánterületeken a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének irányadó szabályait. A mellékletekben a településrendezési tervekben szereplő területfelhasználási egységenként került meghatározásra a reklámok elhelyezhetőségének módja. A területfelhasználási kategóriák sorait áttekintve azt láthatjuk, hogy a beépítésre szánt területeken lévő közterületen kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges reklám közzététele – kivétel ez alól a honvédelmi- és temető terület, ahol ez sem megengedett.Egyéb területeken egyáltalán nem megengedett reklám közzététele vagy reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése. Vonatkozik ez a beépítésre nem szánt területen lévő közterületekre és a közterületről látható magánterületekre mind beépítésre szánt, mind beépítésre nem szánt területen egyaránt [104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 2. § (4) bek., 1-2. számú melléklet].

3.
Reklámok közzétételének részletes szabályai


A reklám-elhelyezési kormányrendeletben foglalt korlátozás alól a helyi önkormányzat, a településképi rendeletében, jogosult átmeneti időre eltérni. Ez az átmeneti idő a településképi törvény rendelkezései alapján legfeljebb 12 naptári hét lehet. Az eltérés időszakában a reklámokat, reklámtartó berendezéseket természetesen csak a kormányrendeletben és a településképi törvényben meghatározott szabályok szerint lehet kihelyezni. Erre az esetre a reklám-elhelyezési kormányrendelet megszabja azokat a keretszabályokat is, amelyeknél a helyi településképi rendelet csak szigorúbb részletszabályokat állapíthat meg. Ez alapján a megengedhető reklámhordozók elhelyezésére igénybe vehető felület legfeljebb tizenegy négyzetméter lehet [2016. évi LXXIV. tv. 11/B.§; 104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 2. § (6) bek, 4. § (3) bek.].

3.1.
Csak utcabútoron helyezhető el reklám


Általános szabályként megállapításra került, hogy közterületen reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként kizárólag utcabútor használható. Továbbá fő szabály az is, hogy ragasztás útján nem lehet reklámot kihelyezni. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kizárólag a rendelet alkalmazásában utcabútornak számító utasváró, kioszk, közművelődési célú hirdetőoszlop és információs berendezés használható reklámok elhelyezésére, és ott is csak üveg mögött megjelenő reklám, vagy citylight jelenhet meg. Más szóval a településrendezésben és építésügyben az elmúlt években sok problémát okozó óriás reklámtáblák és hirdetőoszlopok 2020-ig eltűnhetnek az utcákról. Ugyanis a településképi törvény 2020. december 31-ig adott türelmi határidőt a Reklám-elhelyezési rendeletben megállapított szabályoknak nem megfelelő reklámberendezések fennmaradására, használhatóságára, ezután már a szabálytalannak minősülő reklámberendezéseket el kell bontani [2016. évi LXXIV. tv. 15. §; 104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 2. § (3) bek].

Az utcabútorokra vonatkozó szabályok alapjánaz utasváró és kioszk tetején nem lehet reklámot közzétenni, viszont azok teljes felülete felhasználható reklám közzététele céljából. A közművelődési oszlopok teljes felületén lehet akár ragasztás útján is reklámot elhelyezni, míg információs berendezésnek legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám elhelyezésére [104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 3.§ bek].

3.2.
Építési reklámháló kihelyezésének szabályai


Az építési reklámhálók kihelyezésére vonatkozó előírásokat az Építésijog.hu Fogalomtárában ide kattintva ismerhetők meg.

4.
Cégtáblákra nem vonatkoznak a korlátozások


Fontos megjegyezni, hogy a Településképi törvényben, illetve a Reklám-elhelyezési rendeletben megállapított szabályok kizárólag a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámokra terjednek ki. Nem vonatkoznak tehát a korlátozások és egyéb szabályok a cégtáblákra, üzletfeliratokra, üzletek kirakatában elhelyezett gazdasági reklámokra, vagy a vállalkozások használatában álló ingatlanokon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő feliratokra és grafikai megjelenítésre. Ugyanígy nem vonatkoznak a Településképi törvényben és a Reklám-elhelyezési rendeletben megállapított szabályok a járműveken elhelyezett reklámokra, illetve az ingatlanokon elhelyezett, azok eladására/kiadására vonatkozó felhívásokra, továbbá a helyi önkormányzat által biztosít, lakossági apróhirdetések elhelyezésére szolgáló táblára sem. Továbbá a kormányrendelet értelmében nem minősül reklám közzétételének az ingóságon elhelyezett, a gyártó és típus azonosítását lehetővé tevőlogó és védjegy vagy más jelzés [2016. évi LXXIV. tv. 11/F. § 3. pont; 104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 2. § (2) bek].

5.
Reklámokra vonatkozó szabályok betartását az illetékes kormányhivatal ellenőrzi


Korábbi cikkünkben írtunk arról is, hogy a településképi törvény legutóbbi módosításával a szabálytalanul kihelyezett reklámok szankcionálása többoldalú is lehet a jövőben. Vagyis a jogosulatlanul rögzített plakátokért a közterületfelügyelet szabhat ki borsos büntetést, míg a településképi rendeletben foglalt településképi követelmények megsértéséért a polgármester szabhat ki nem elhanyagolható mértékű bírásgot. A településképi törvény rendelkezései alapján a szabálytalanul kihelyezett reklámok közzé tévőjével szemben, a végrehajtásra kiadott kormányrendeletben, megnevezett hatóság járhat el és szabhat ki közigazgatási bírságot.

A településképi törvény végrehajtására kiadott Reklám-elhelyezési rendelet a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe utalta a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését, illetve szankcionálását. Vélhetően a kormányhivatal keretein belül az építésfelügyelet kapja majd ezt a feladatot is. Szabálytalanság észlelése esetén a kormányhivatal 8 napon belül szabja ki a bírásgot, illetve elrendeli a jogsértő állapot megszűntetését. A bírság 150.000,- Ft-tól akár 3.000.000,- Ft-ig is terjedhet, kiszabásánál a hatóságnak mérlegelési lehetősége van, meghatározott szempontok figyelembe vételével, mint például a jogsértés időtartama, vagy a településképi érdekek megsértésének mértéke [2016. évi LXXIV. tv. 4/A Alcím, 11/C. §; 104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 8. §].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt