06.2. A szerződés érvénytelensége az új Ptk-ban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.23. 20:34

Közzétéve: 2014.09.23. 20:34

Az érvénytelen szerződéseknek az új Ptk-ban is két nagy csoportja van: megtámadható és semmis szerződések. Az új Ptk. érvénytelenségre vonatkozó szabályaiban a korábbi rendelkezések mellett lényegében a bírósági gyakorlat jelenik meg. Az új Ptk. eddig nem ismert érvénytelenségi okokat is bevezet.

1.
A szerződések csoportosítása a kikényszeríthetőségük alapján (az új Ptk. alapján)

Elnevezés

Meghatározás

Példa


Államilag meghatározott szerződések

A szerződéskötés kötelező

Gépjármű felelősség-biztosítás

A szerződés tartalmát jogszabály rögzíti

Kötelező jótállás esetei

Bíróság határozza meg a szerződés tartalmát

Szerződésmódosítás bírósági úton [2013. évi V. tv. 6:192. §]


Államilag elfogadott és ki nem kényszeríthető szerződések

Fontos tudni:
- Az ilyen követelés biztosítására kötött szerződés nem semmis, de bírósági úton nem érvényesíthető.
- Az önkéntes teljesítést nem lehet visszakövetelni
- Azt, hogy a követelés bírósági úton nem érvényesíthető, a bíróságnak hivatalból kell figyelembe vennie [2013. évi V. tv. 6:121. §]

1. A játékból vagy fogadásból eredő követelés (kivéve, ha a játékot vagy fogadást hatósági engedély alapján bonyolítják le)

Baráti kártyapartiból eredő tartozás

2. A kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követelés (akkor is, ha maga a fogadás államilag engedélyezett)

Lóversenyre kölcsönadott összeg

3. Azok a követelések, amelyek bírósági úton való érvényesítését törvény kifejezetten kizárja

Három évnél régebbi időre tartási követelést nem lehet bírósági úton érvényesíteni, és a hat hónapon túli is feltételhez kötött [2013. évi V. tv. 4:208. §]

4. Az 1-3. pontban felsorolt követeléseket biztosító vagy megerősítő szerződésből vagy kikötésből eredő követelés

 


Államilag elfogadott és kikényszeríthető szerződések

A felek által megkötött szerződést a felek kötelesek teljesíteni. A szerződésszerű teljesítés elmaradása esetében a sérelmet szenvedett fél az állam által rendelkezésre bocsátott eszközökkel a jogos követeléseit érvényesítheti.

Az érvényes és hatályos szerződések.


Államilag el nem fogadott szerződések

A felek által megkötött szerződés teljesítését az állam megakadályozza, a feleknek nincs lehetőségük a teljesítés állami úton történő kikényszerítésére.

Az érvénytelen szerződések.


2.
Az érvénytelenség szabályai a 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében:

2013. évi V. tv.
6:88. §-6:89. §
(új Ptk.)

Megtámadhatóság

Semmisség

Ki hivatkozhat az érvénytelenségre?

Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz jogi érdeke fűződik.

Az hivatkozhat rá, és a szerződés semmisségével kapcsolatos peres eljárást az indíthat, akinek ehhez jogi érdeke fűződik vagy akit erre törvény feljogosít (pl. tisztességtelen általános szerződési feltétellel kapcsolatos közérdekű keresetet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület).

Közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében és uzsorás szerződés esetén az ügyész.

Milyen határidővel lehet rá hivatkozni?

1 év

A megtámadási határidő megkezdődik: a szerződés megkötésének időpontjában.

Az egyéves megtámadási határidő elévülési jellegű, ezért az elévülés nyugvásának szabályai alkalmazandók, ha az érintett menthető okból nem tudott élni egy éven belül a megtámadási jogával.

A megtámadásra jogosult a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogás útján megtámadási jogát akkor is érvényesítheti, ha a megtámadási határidő már eltelt.

Az elévülési időn belül

Milyen eljárást kell lefolytatni?

A megtámadási jog a szerződés megkötésétől számított egyéves határidőn belül a másik félhez intézett jognyilatkozattal vagy közvetlenül bíróság előtti érvényesítéssel gyakorolható (a sorrend nem kötött, lehet azonnal bírósághoz is fordulni, de a keresetet egy éven belül kell benyújtani).

A bíróságnak meg kell állapítani az érvénytelenséget.

Külön eljárásra nincs szükség. A semmis szerződés megkötésének időpontjától érvénytelen.

Hivatalból vizsgálják?

Nem, a jogosultnak hivatkoznia kell rá.

Igen, a bíróságnak és a hatóságoknak bármelyik fél hivatkozása nélkül is vizsgálniuk kell.

Megszűnhet-e az érvénytelenségi ok?

A megtámadási jog megszűnik:
a) a megtámadásra jogosult a megtámadási ok ismeretében, a megtámadási határidő megnyílása után
aa) a szerződési akaratát megerősíti, vagy
ab) a megtámadás jogáról lemond;
b) a megtámadási határidő lejár (ebben az esetben az elévülés szabályainak alkalmazása miatt lehetnek kivételek)

A semmisségre való hivatkozás jogáról való lemondás is semmis, vagyis a semmisségi okra való hivatkozás joga nem szűnhet meg.


Fontos tudni:
Az érvénytelenségi oknak a szerződés megkötésekor kell fennállnia, ha ez később következik be, akkor a szerződésszegésre vagy a szerződés megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3.
Érvénytelenségi okok (az új Ptk. szerint)

A szerződésben lévő hiba fajtája


Megtámadhatósági ok


Semmisségi ok

A szerződési akarat hibája

1. Tévedés
2. Megtévesztés
3. Jogellenes fenyegetés

1. Cselekvőképességi hiba
2. Színlelt szerződés
3. Kényszer

A szerződési jognyilatkozat hibája

 

4. Alaki hiba
5. Álképviselet

A célzott joghatás hibája

4. Feltűnő értékaránytalanság
5. Tisztességtelen általános szerződési feltétel

6. Tilos szerződés
7. Jóerkölcsbe ütköző szerződés
8. Uzsorás szerződés
9. Fiduciárius hitelbiztosítékok semmissége
10. Fogyasztói jogot csorbító feltétel
11. Fogyasztó joglemondó nyilatkozata
12. Tisztességtelen szerződési feltétel fogyasztói szerződésben
13. Lehetetlen szerződés

 


4.
Az érvénytelenség jogkövetkezményei


4.1. Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek megállapítása

4.1.1. Keresethez kötött jogkövetkezmények

Az új Ptk. már kimondja – amelyet a bírósági gyakorlat a régi Ptk. alatt is alkalmazott –, hogy érvénytelen szerződésre jogosultságot alapítani és a szerződés teljesítését követelni nem lehet.

Fontos tudni, hogy az érvénytelenség további jogkövetkezményeit a bíróság a fél erre irányuló kérelme alapján – az elévülés és az elbirtoklás határai között – alkalmazza, tehát a keresetben meg kell jelölni, hogy mire irányul a felperes kérése. A fél a szerződés érvénytelenségének megállapítását a bíróságtól anélkül is kérheti, hogy az érvénytelenség következményeinek alkalmazását kérné [2013. évi V. tv. 6:108. § (2) bek.].

A bíróság az érvénytelenség jogkövetkezményeiről a fél kérelmétől eltérő módon is rendelkezhet; nem alkalmazhat azonban olyan megoldást, amely ellen mindegyik fél tiltakozik [2013. évi V. tv. 6:108. § (3) bek.].

4.1.2. Kárveszélyviselés

Az új Ptk. által rögzített előírás, hogy érvénytelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatással a kárveszély a másik félre száll át. Ugyan nincs, érvényes szerződés, de a jogalkotó döntése értelmében annak kell viselnie a dologban bekövetkezett olyan károkat, amelyek viselésére mást nem lehet kötelezni, akinél a szolgáltatás tárgya van [2013. évi V. tv. 6:109. §].

4.1.3. Részleges érvénytelenség

Főszabály a részleges érvénytelenség: ha az érvénytelenségi ok a szerződés meghatározott részét érinti, az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek erre a részére kell alkalmazni. A szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés akkor dől meg, ha
a) feltehető, hogy a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg, vagy
b) jogszabály ilyen rendelkezést tartalmaz.

Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető [2013. évi V. tv. 6:114. §].

4.2. Az érvénytelenség jogkövetkezményei a szerződés hatályára vonatkozóan

4.2.1. Bírósági érvényessé nyilvánítás visszamenő hatállyal

Az érvénytelen szerződést a bíróság a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé nyilváníthatja, ha
a) az érvénytelenség miatti érdeksérelem a szerződés megfelelő módosításával kiküszöbölhető; vagy
b) az érvénytelenség oka utóbb megszűnt [2013. évi V. tv. 6:110. § (1) bek.].

Az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánítása esetén a szerződő felek úgy kötelesek egymásnak teljesíteni, és az érvényessé nyilvánítást követő szerződésszegésért úgy felelnek, mintha a szerződés megkötésétől fogva érvényes lett volna [2013. évi V. tv. 6:110. § (2) bek.].

4.2.1. A szerződés érvényessé válása a felek akaratából

Az új Ptk. lehetőséget biztosít arra a feleknek, hogy az érvénytelen szerződést hibáját orvosolják. Az érvényessé nyilvánítás lehet a szerződés megkötésére visszamenő, vagy jövőbeni hatályú.

a) Visszamenőleges hatályú érvényessé nyilvánítás
A szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha
a) az érvénytelenségi okot a felek utólag kiküszöbölik, vagy
b) annak más okból való megszűnése esetén a szerződési akaratukat megerősítik [2013. évi V. tv. 6:111. § (1) bek.].

Az érvénytelen szerződés érvényessé válása esetén a szerződő felek úgy kötelesek egymásnak teljesíteni és az érvényessé válást követő szerződésszegésért úgy felelnek, mintha a szerződés megkötésétől fogva érvényes lett volna [2013. évi V. tv. 6:111. § (2) bek.].

b) Jövőbeni hatályú érvényessé nyilvánítás
Ha a felek az érvénytelenségi okot utólag kiküszöbölik, és abban állapodnak meg, hogy a szerződés a jövőre nézve válik érvényessé, az addigi teljesítéseket az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásával kell rendezni [2013. évi V. tv. 6:111. § (3) bek.].

4.3. Eredeti állapot helyreállítása és egyéb követelések

4.3.1. Főszabály: eredeti állapot helyreállítása (in integrum restitutió)

Érvénytelen szerződés esetén bármelyik fél kérheti a nyújtott szolgáltatás természetbeni visszatérítését, ha maga is természetben visszatéríti a számára nyújtott szolgáltatást (vagyis csak kölcsönösen működik a szolgáltatások visszaadása). Az új Ptk. rögzíti, hogy a visszatérítési kötelezettség az elévülési vagy az elbirtoklási idő elteltétől függetlenül terheli az eredeti állapot helyreállítását kérő felet [2013. évi V. tv. 6:112. § (1) bek.]. Ezzel a rendelkezéssel egyértelművé válik, hogy a dolog visszaadása (amely tulajdonjogi igény és nem évül el, kivéve az elbirtoklás korlátozását) és a dolog ellenértékének visszaadása (amely kötelmi igény, és az általános 5 év után elévül) akkor is megtörténik, ha az ellenérték visszakövetelésének igénye esetleg már elévült.

Az eredeti állapot helyreállítása során gondoskodni kell a szolgáltatások eredeti értékegyensúlyának fenntartásáról [2013. évi V. tv. 6:112. § (2) bek.].

4.3.2. Az alaptalan gazdagodás pénzbeni megtérítése

Ha a szerződés nem nyilvánítható érvényessé, és a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, a bíróság elrendeli az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeni megtérítését. Ezt a jogkövetkezményt alkalmazhatja a bíróság abban az esetben is, ha az eredeti állapot helyreállítása valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti [2013. évi V. tv. 6:113. § (1) bek.].

A fél nem köteles az ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatás ellenértékének pénzbeni megtérítésére, ha bizonyítja, hogy a neki teljesített szolgáltatást visszatéríteni olyan okból nem tudja, amelyért a másik fél felelős. Ha a fél a szolgáltatás ellenértékét megfizette, kérheti annak visszatérítését akkor is, ha ő maga a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni nem tudja, és bizonyítja, hogy ennek oka olyan körülményre vezethető vissza, amelyért a másik fél felelős [2013. évi V. tv. 6:113. § (2) bek.].

Uzsorás szerződés esetén a bíróság egészben vagy részben elengedheti a visszatérítést, ha az a sérelmet szenvedő felet részletfizetés engedélyezése esetén is súlyos helyzetbe hozná; a sérelmet okozó fél a kapott szolgáltatásból az aránytalan előnynek megfelelő részt a sérelmet szenvedő félnek köteles visszatéríteni [2013. évi V. tv. 6:113. § (3) bek.]. Az új Ptk. már nem teszi lehetővé az állam javára történő marasztalást.

4.3.3. Járulékos igények érvénytelen szerződés esetén

a) Hasznok és kamatok
A felek az eredeti állapot helyreállításával nem orvosolt hasznok és kamatok kiegyenlítésére a jogalap nélküli birtoklás szabályai szerint kötelesek. Az a fél, aki a maga szolgáltatását nem teljesítette, vagy ingyenesen jutott a szolgáltatáshoz, a hasznokat vagy a kamatokat a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint köteles a másik félnek megtéríteni [2013. évi V. tv. 6:115. § (1) bek.].

b) Kártérítés
Az érvénytelen szerződés megkötésével a másik félnek okozott károkat a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint kell megtéríteni.

Ha a szerződés érvénytelenségét okozó fél magatartását kimenti, a másik félnek a szerződéskötésből eredő kárát köteles megtéríteni [2013. évi V. tv. 6:115. § (2) bek.].

Az érvénytelen szerződés fennálltában jóhiszeműen bízó harmadik személy a szerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését követelheti attól a szerződő féltől, akinek a magatartása az érvénytelenséget okozta. A kártérítési kötelezettség a szerződő feleket egyenlő arányban terheli, ha az érvénytelenséget együtt okozták [2013. évi V. tv. 6:115. § (3) bek.].

Az a szerződő fél, aki a jóhiszemű harmadik személlyel szemben felróhatóan járt el, teljes kártérítéssel tartozik, függetlenül attól, hogy kinek a magatartása okozta az érvénytelenséget [2013. évi V. tv. 6:115. § (4) bek.].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt