Magánszemélyeknek és kkv-knak ingyenessé váltak a közműbekötések

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.06.11. 10:58

Közzétéve: 2017.07.08. 19:39

A jogszabályban rögzített fogyasztási mértékig 2017. július 1. napjától ingyenesen intézhetők a villany, gáz, ivóvíz és szennyvíz bekötések. A jogszabály a kapcsolódó eljárási díjak többségét is megszüntette, illetve szoros határidőket írt elő a közműcégek részére. A három-három törvényt és kormányrendeletet érintő változások az új ingatlanok létesítésére és a meglévő épületek közművesítésére is alkalmazandók.


Magyar Közlöny: 2017. évi 79. szám, 2017. évi 92. szám
Érintett jogszabály: 2008. évi XL. törvény, 2007. évi LXXXVI. törvény, 2011. évi CCIX. törvény, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 2017. évi LVII. tv., 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. július 1.

1.
MEGHATÁROZOTT FOGYASZTÁSI MÉRTÉKIG INGYENES A KÖZMŰBEKÖTÉS

A jogszabály a díjmentességet nem személyi körhöz, hanem a fogyasztásmérő kapacitásához köti. A kormányzati kommunikációban a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások részére nyújtott kedvezményként jelent meg az új rendelkezés, mivel a díjmentességet biztosító kapacitás nagyobb ipari épületekre, üzemekre nem alkalmazható.

A 2017. július 1. napjától hatályos rendelkezések alapján díjmentesen köteles végezni a közműszolgáltató:

a) a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelését azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig szintén díjmentes (látható, hogy a közcélú vezeték kiépítésére is díjmentesen kerül sor 250 méter hosszúsági) [2008. évi XL. tv. 108. § (7) bek.; 2017. évi LVII. tv. 3. §];

b) a legfeljebb 32 amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelését azzal, hogy ha ebben az esetben a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében
a) kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként
aa) szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) esetén legfeljebb 100 méter,
ab) földkábel esetén legfeljebb 50 méter
hosszúságú közcélú vezeték,
b) középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor kisfeszültségű vételezésnél új közép/kisfeszültségű transzformátorállomásonként, középfeszültségű vételezésnél csatlakozási pontonként
ba) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
bb) földkábel esetén legfeljebb 250 méter
hosszúságú közcélú vezeték, valamint a szükséges új nagy/középfeszültségű és közép/középfeszültségű transzformátorállomás létesítése (az új szabályok alapján a korábbi hosszúság kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet a szolgáltatónak ingyenesen kell kiépítenie) [2007. évi LXXXVI. tv. 146/A. § (9) bek.; 2017. évi LVII. tv. 7. §];

c) a bekötési vízmérőóra felszerelését és a nyomáspróbát a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése során (a jogszabály szerint a magánszemélyek tekintetében már korábban is fennálló víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ingyenességet kiterjesztették a kkv-kra is, és mindkét fogyasztói kör az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól kapott mentességet) [2011. évi CCIX. tv. 55/H §.; 2017. évi LVII. tv. 9. § (1) bek.].

A kormany.hu oldalon található tájékoztató szerint egy átlagos méretű családi háznál vagy üzlethelyiségnél mindhárom közműcsatlakozás kialakítása esetén a családok 450 ezer és 1,9 millió forint közötti összeget takaríthatnak meg, a kkv-k pedig akár 2,8 millió forintot is.

Bartal Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára által tartott sajtótájékoztatón készült videót ide kattintva tekintheti meg.

Fontos kihangsúlyozni, hogy víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nem egyenlő a víziközmű-társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulással, amelyet a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján kell fizetni [1995. évi LVII. tv. 35. § (3) bek.]. A 2017. évi LVII. törvény a társulati érdekeltségi hozzájárulás ingyenességét nem írta elő, így ezt a költséget az építtetőnek változatlanul vállalnia kell. Az építtetőknek változatlanul szaktervezővel kell megterveztetniük a víz- és szennyvízcsatorna bekötését, amelyért tervezői díjat kell fizetni. A tervhez a közműszolgáltató adatszolgáltatása, a társközművekkel való tervegyeztetés változatlanul díjfizetéssel jár.

2.
VÍZSZERELŐK IS ELVÉGEZHETIK AZ IVÓVÍZ ÉS SZENNYVIZ BEKÖTÉSEKET


A bejelentett és jogosult gázszerelők nyilvántartásában szereplő gázszerelők közül már korábban is választhattak a fogyasztók a közműbekötése elvégeztetésére. Ezt a lehetőséget a jogszabály a villamos áram és a víziközmű tekintetében is bevezeti.

Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíztörzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni [2011. évi CCIX. tv. 55/I §.; 2017. évi LVII. tv. 9. § (2) bek.].

Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésé nem a víziközmű-szolgáltató végzi el, ettől függetlenül ezek átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni. Természetesen a vízszerelőnek a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított kiviteli tervnek megfelelően kell elkészítenie a bekötést [2011. évi CCIX. tv. 55/J §. (2) bek.; 2017. évi LVII. tv. 9. § (2) bek.].

A törvény felhatalmazása alapján a kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat, valamint a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának megállapítása iránt a műszaki-biztonsági hatóság előtt indított eljárás szabályait külön kormányrendelet tartalmazza [2011. évi CCIX. tv. 74. §. (1) bek. 26-27. pont; 2017. évi LVII. tv. 10. §].

3.
A KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ HELYETT A MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG IS DÖNTHET A KIVITELI TERVEKRŐL


Ha a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló a bekötéssel összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, új terv benyújtását, vagy a tervek olyan kiegészítését írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását.

A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása szintén díjmentes [2011. évi CCIX. tv. 55/J §. (1) bek.; 2017. évi LVII. tv. 9. § (2) bek.].

Ugyanilyen eljárási rendelet alakítottak ki arra az esetre, ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tulajdonos kiviteli tervét kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, illetve ha a hálózati engedélyes a nyilatkozatával a villamos hálózati csatlakozással összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, vagy a hálózati csatlakozással összefüggő tervek olyan módosítását írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet [2007. évi LXXXVI. tv. 27. § (2) bek.; 2017. évi LVII. tv. 5. § (2) bek.; 2008. évi XL. tv. 89. §. (2) bek.; 2017. évi LVII. tv. 1. § (1) bek.].

4.
ÚJ HATÁRIDŐKET KAPTAK A KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK


Több olyan esetben határidőket állapított meg a jogszabály, ahol korábban a közműszolgáltató részére nem volt kötött a szolgáltatás elvégzésének időtartama. A földgáz bekötésnek is már jogszabályi határidőben (60 napon belül) kell megtörténnie [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 1. melléklet 3.5. e) pont; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 1. melléklet 2. pont].

Ha például a vízközmű bekötésének terve 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. mellékletben foglaltaknak nem felel meg, vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, a víziközmű-szolgáltató a terv benyújtását követő 5 napon belül kérheti - írásos indokolással ellátva - a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását. Korábban erre a felhívásra nem volt jogszabályi határidő kikötve [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 55/A. § (3) bek.; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 4. §].

2017. július 1. napjától határidőt írt elő a jogszabály a kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítésének, fertőtlenítésének, a helyszíni szemlének, a nyomáspróbának, a működőképességi és vízzárósági próbának, a geodéziai bemérésnek és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésének elvégzésére is. Ezeket a feladatokat a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó köteles a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. napig befejezni [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 55/B. § (1) bek.; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 5. § (1) bek.].

A Kormány már meglévő határidőket is csökkentett. Így például a földgázelosztó a kérelem beérkezésétől számított 30 nap helyett 10 napon belül köteles írásban kiadnia az előzetes tájékoztatását [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 1. melléklet 1.3. pont; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 1. melléklet 3. pont]. Ha az igénybejelentés hiányos vagy az elbíráláshoz további adat, okirat szükséges, úgy arról az igénybejelentőt 3 napon belül kell értesíteni (a korábbi határidő 15 nap volt) [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 1. melléklet 2.4. pont; 157/2017. (VI. 16.) Korm. rend. 1. melléklet 3. pont].

LÁSD MÉG: Fontos változás a közműegyeztetésben - Tervezők figyelem!
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt