15. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.02.13. 15:38

Közzétéve: 2010.08.02. 19:40

Az Építési törvényt módosító 2012. évi CLVII. törvény vállalkozott arra, hogy meghatározza pontosan, hogy mit kell szabálytalan építési tevékenységnek minősíteni. Korábban a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályainál volt meghatározva az engedély nélküli vagy attól eltérő építés jogkövetkezménye, azonban a jogszabályok az építkezés szereplőinek jogosultságával és a tevékenységük minőségével kapcsolatos fogalmi elemeket nem tartalmaztak. A szabálytalan építési tevékenységek fogalmát a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 2016. január 1. napjától az egyszerű bejelentés nélkül vagy ettől eltérő építési tevékenység is jogszerűtlennek minősül.


Szabálytalan tevékenységek
 

Szabálytalan tevékenység megnevezése

Szabálytalan tevékenységet végzők lehetséges személyi köre

Jogkövetkezmény

Jogszerűtlen
tevékenység

Építtető (ingatlan tulajdonosa)

Építésügyi hatóság:
- Fennmaradási engedélyezési eljárás
- Bontási kötelezés
- Építésügyi bírság

Jogosulatlan
tevékenység

 

- Településtervezési tevékenység
- Településrendezési szakértői tevékenység [1997. évi LXXVIII. tv. 16. §]
- Építészeti-műszaki tervezési
- Építésügyi műszaki szakértői tevékenység [1997. évi LXXVIII. tv. 32. §]
- Építésügyi igazgatási szakértői tevékenység [1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. §]
- Építési műszaki ellenőri tevékenység [1997. évi LXXVIII. tv. 38/A. §]
- Felelős műszaki vezetői tevékenység [1997. évi LXXVIII. tv. 38/A. §]
- Beruházáslebonyolítói tevékenység [1997. évi LXXVIII. tv. 38/B. §][1] [2]
- Vállalkozó kivitelezői tevékenység

 

Építésügyi hatóság:
- Közigazgatási bírság

Építésfelügyeleti hatóság:
- Építésfelügyeleti bírság

Illetékes kamara:
- Kamarai intézkedések

Szakszerűtlen
tevékenység

 

- Építtető (ingatlan tulajdonosa)
- Településtervezési tevékenység
- Településrendezési szakértői tevékenység
- Építészeti-műszaki tervezési
- Építésügyi műszaki szakértői tevékenység
- Építésügyi igazgatási szakértői tevékenység
- Építési műszaki ellenőri tevékenység
- Felelős műszaki vezetői tevékenység
- Beruházáslebonyolítói tevékenység
- Energetikai tanúsítói tevékenység
- Vállalkozó kivitelezői tevékenység

 

Építésügyi hatóság:
- Fennmaradási engedélyezési eljárás
- Bontási kötelezés
- Építésügyi bírság

Építésfelügyeleti hatóság:
- Munkavégzési kötelezés
- Építésfelügyeleti bírság


Jogszerűtlen tevékenység az építési tevékenység[3], ha
a) a jogszabály alapján hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési vagy bontási tevékenységet
aa) engedély vagy tudomásulvétel nélkül végzik,
ab) az engedélytől vagy tudomásulvételtől eltérően végzik,
ac) az engedély jogerőssé válása nélkül - kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá válik -, vagy
ad) a jogerős engedély végrehajthatóságának felfüggesztése ellenére végzik;
b) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet[4]
ba) bejelentés nélkül, vagy
bb) bejelentéssel, de a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladva végzik[5],
c) ahhoz jogszabály alapján építési napló vezetése szükséges és a tevékenységet építési napló hiányában végzik [6] [1997. évi LXXVIII. tv. 48. § (2) bek.].

Nem minősül jogszerűtlen építési tevékenységnek az építési engedélytől a jogszabályban meghatározott szabvány szerinti tűréshatáron belüli eltérés, valamint ha a bíróság a jogerős építési engedély alapján végzett építési tevékenység végrehajthatóságát nem függeszti fel [1997. évi LXXVIII. tv. 48. § (3) bek.].

Jogosulatlan tevékenység:
a) a nem megfelelő jogosultsággal vagy szakképesítéssel végzett tevékenység;
b) a vállalkozó kivitelező nem rendelkezik kivitelezői névjegyzéki nyilvántartási számmal;
c) a vállalkozó kivitelező kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság felfüggesztésének időtartama alatt folytatott kivitelezési tevékenység [7] [1997. évi LXXVIII. tv. 48. § (4) bek.].

Szakszerűtlen tevékenység:
a) azt – az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó építési tevékenység kivételével - a helyi építési szabályzat és az alapvető követelmények megsértésével végzik,
b) az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó építési tevékenységet a „csonka HÉSZ” rendelkezéseitől eltérően végzik;
c) az alapvető követelmények, a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, előírások megsértésével végzik, vagy
d) a tevékenység végzése az életet, az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotot vagy használatot eredményez [1997. évi LXXVIII. tv. 48. § (5) bek.].

___________________________________________________________________________

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az ÉpítésiJog.hu portálon elérhető az oldalon a Bírságkalkulátor, mellyel pontosan ki lehet számítani egy-egy adott esetre az építésügyi bírságot. A számítás az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján történik.

A Bírságkalkulátor használatát bemutató oktatófilm ide kattintva megtekinthető.

 [1] Az energetikai tanúsítói tevékenység nem szerepel a jogosulatlanul végezhető tevékenységek között [1997. évi LXXVIII. tv. 38/C. §, 48. § (4) bek.].

[2] A Kivitelezési kódexben található meghatározás 2014.01.01. napjától hatályát vesztette, vagyis ezt követően nincs jogszabályi követelménye a beruházás-lebonyolítói tevékenységnek (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 8. § (1) bek.; hatályon kívül helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § g) pont gc) alpont).

[3] A 2015. évi CCXII. törvény 7. § c) pont ca) alpontja egészítette ki a jogszerűtlen tevékenység fogalmát az egyszerű bejelentéshez kötött tevékenységekkel (Hatály: 2016.01.01.).

[5] Az Étv. módosítás 2017. január 1. napjától kivette a jogszerűtlen építési tevékenységek közül a bejelentéstől eltérő építéseket, illetve ezen túl csak az minősülhet jogszerűtlennek, ha az építés meghaladná a 300 m2 összes hasznos alapterületet. Lásd: 2017-ben már a lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik

[6] A 2016. január 1. napjától hatályos változásról szóló tájékoztatót lásd: Építési napló vezetése nélküli kivitelezés miatt építésügyi bírság (is) kiszabható

[7] A 2013. évi XXXIV. törvény 23. § (9) bekezdés d) pontja, 2013. április 5-i hatállyal iktatta be a felfüggesztés időtartama alatt folytatott kivitelezési tevékenységet mint jogosulatlan tevékenységet.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt