12. Tájékoztató a vállalkozó földmérői tevékenységekről

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.10.02. 19:53

Közzétéve: 2013.09.27. 20:44


2013. január 1. napon lépett hatályba a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (új Fttv.), ezzel a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (régi Fttv.) hatályát vesztett. A korábbi jogszabály lecserélésével a földmérési tevékenység szabályaiban is változások következtek be.


1.
Földmérési és térképészeti tevékenységek


A régi Fttv. IV. Fejezete rendelkezett „a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység” cím alatt azon földmérői tevékenységekről, melyeket a vállalkozó földmérők végezhettek.A régi Fttv. nem sorolta fel ezeket a tevékenységeket, hanem a 16. §(1) bekezdésében definiálta sajátos célú földmérési és térképészeti munkaként: „Sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységnek kell tekinteni az állami alapfeladatok körébe nem tartozó földmérési és térképészeti munkákat.” (1996. évi LXXVI. tv. 16. § (1) bek.).

A régi Fttv-vel szemben az új Fttv. IV. fejezetében taxatíve felsorolja az ingatlan-nyilvántartás megváltoztatására irányuló és az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységeket. Ezek között vannak olyan munkák, melyeket kizárólag az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) végezhet: új Fttv. 23. § (1) bek. f) és g) pontjai szerint a földvédelmi, földminősítési tevékenységgel kapcsolatos, továbbá a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kiigazítására irányuló munkák. A földmérő vállalkozók az ingatlan-nyilvántartási célú tevékenységek közül a telekalakítások, a kisajátítás, a közigazgatási határvonalak megváltoztatásának, földrészleten belüli (épület, alrészlet, művelési ág) változások, egyéb önálló ingatlanok alaprajzának változásával kapcsolatos, telki szolgalmi jog, és egyéb jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, valamint tények feljegyzéséhez szükséges földmérési munkákat, továbbá a földrészlethatárok kitűzésével, illetőleg a földrészleten belüli használati megosztással kapcsolatos munkákat végezhetnek [2012. évi XLVI. tv. 23. § (1)-(2) bek.].

Az új Fttv. egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységnek nevesíti azokat a földmérési és térképészeti munkákat, amelyek nem eredményezik az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis megváltozását. Ezek a munkák is az állami térképi adatbázisok adatain kellenek, hogy alapuljanak, de ezek a tevékenységek nem tartoznak az állami alapfeladatok és alapmunkák, valamint az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek körébe [2012. évi XLVI. tv. 23. § (3) bek.].

2.
Jogosultságok


A földmérési és térképészeti munka végzése szakképzettséghez kötött tevékenység. A földmérési és térképészeti munka végzéséhez szükséges szakképzettséget a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet határozza meg. A földmérési és térképészeti jogosultságot a jogosult (földmérő) részére a térinformatikai államigazgatási szerv által kiállított földmérő igazolvány tanúsítja [2012. évi XLVI. tv. 28. § (1) bek.].

Ingatlanrendező földmérő minősítéssel kell rendelkeznie a földmérőnek, aki az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező földmérési és térképészeti munkát irányítja, illetve e munka minőségét tanúsítja, továbbá a földrészlet-határvonalak kitűzési munkáinak végzése esetén is [2012. évi XLVI. tv. 28. § (3)-(4) bek.].

Ingatlanrendező földmérő minősítést az a büntetlen előéletű, a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem álló személy kaphat, aki megfelel az e törvény felhatalmazása alapján a miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek [2012. évi XLVI. tv. 28. § (7) bek.].

Aki földmérési munkát jogosulatlanul végez, kormányrendeletben[1] meghatározott mértékű bírságot köteles fizetni [2012. évi XLVI. tv. 28. § (9) bek.]. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet csak 2015. június 12. napjától hatályos.

3.
Nyilvánosság, közhitelesség


A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bárki számára ingyenesen hozzáférhető - a természetes személyazonosító és a lakcímre vonatkozó adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartást vezet a földmérő igazolvánnyal, valamint az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személyekről, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, telephelyét, lakcímét és elérhetőségeit. [2012. évi XLVI. tv. 28. § (8)-(8a) bek.].

4.
Felelősség


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályain túl (Ptk. 6:238. § - 6:250. §) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet speciális felelősséget is meghatároz, mely szerint a kitűzési munka minőségéért a munkát végző földmérő felelős. A földrészlethatár kitűzésére irányuló munkának minősül a földrészlethatáron lévő új épület kitűzése is [25/2013. (IV. 16.) VM rend. 40. § (1)-(2) bek.].[1] A bírságot meghatározó kormányrendelet az alap kézirat lezárásának időpontjában (2013. szeptember 17.) még nem született meg, a gyakorlatban ezért ezt még nem lehetett alkalmazni.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt