16.2. Építési termékkel kapcsolatos fontosabb fogalmak, magyar és EU jogszabályok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.10.02. 13:39

Közzétéve: 2013.08.06. 14:26

Az építési termék forgalmazásával, illetve az építménybe történő betervezésével és beépítésével kapcsolatosan számos jogszabályi fogalmat kell ismerni. A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a forgalmazásra, míg a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet főként a betervezésre és beépítésre vonatkozó előírásokat tartalmazza. Az alábbiakban megtalálható egyebek mellett az építési termék, a teljesítménynyilatkozat és az elvárt műszaki teljesítmény fogalma.


 

1. Építési termék, terméktípus2013. július 1-jétől az építési termék fogalmát is az uniós rendeletben találhatjuk meg: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 1. pont; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 7. pont].

Készlet: egyetlen gyártó által, legalább két külön elemből álló együttesként forgalomba hozott építési termék, amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 2. pont].

Bontott építési termék: építmény bontása során keletkezett, újbóli felhasználásra szánt, újrafeldolgozás nélkül beépítésre szánt anyag, szerkezet [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 2. pont].

Hagyományos vagy természetes építési termék: ismert és gyakorolt hagyományos eljárással előállított, az előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt, fa, terméskő, föld, agyag, vályog, nád, szalma és más természetes vagy növényi anyagok és az ezekből jellemzően nem sorozatban gyártott építési termékek [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 11. pont].

Egyedi termék: nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 4. pont].

Terméktípus: meghatározott alapanyagok kombinációjából vagy más elemek felhasználásával, egy bizonyos gyártási folyamat eredményeként előállított építési termék, amely az alapvető jellemzőivel összefüggésben tipikus teljesítményszintekkel vagy -osztályokkal jellemezhető [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 9. pont].

 

2. Alapvető jellemzőkAlapvető jellemzők: az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó alapvető követelményekkel függnek össze [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 4. pont; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 1. pont].

Építési termék teljesítménye: a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 5. pont; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 8. pont].

Szint: az építési termék alapvető jellemzői tekintetében vizsgált teljesítménye értékelésének számértékben kifejezett eredménye [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 6. pont].

Osztály: az építési termékek teljesítményszintjeinek egy alsó és egy felső érték által határolt tartománya [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 7. pont].

Küszöbszint: az építési termék valamely alapvető jellemzője teljesítményének minimális vagy maximális szintje[305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 8. pont].

Elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 5. pont].

Lényeges terméktulajdonság: az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék tervezett felhasználása során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti szempontból betöltött szerep és a környezeti hatások figyelembevétele mellett az alapvető követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasztásához nélkülözhetetlen [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 13. pont].

Tervezett felhasználás: az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre vonatkozó rendeltetés [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 17. pont].

Építményekre vonatkozó alapvető követelmények: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben (OTÉK) meghatározott alapvető követelmények [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 9. pont].

 

3. Teljesítménynyilatkozat 

Teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 15. pont].


Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet vagy gyártat és értékesít [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 19. pont; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 10. pont].

Termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma, mely az alábbi kategóriák közül lehet valamelyik [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 16. pont]

Harmonizált európai szabvány (MSZ EN)

A 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai szabványügyi testület által, ugyanezen irányelv 6. cikkének megfelelően a Bizottság kérelme alapján elfogadott szabvány [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 11. pont; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 12. pont].

Európai műszaki értékelés (ETA)

Az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában a megfelelő európai értékelési dokumentummal (European Assessment Document, EAD) összhangban végzett dokumentált értékelése [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 13. pont; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 6. pont]. Európai műszaki engedély útmutató (European Technical Approval Guideline, ETAG) helyett lesz az EAD. Az Európai műszaki engedély (European Technical Approval, ETA) helyébe lép az Európai műszaki értékelés (European Technical Assesment, ETA).

Nem harmonizált európai szabvány

Európai szabvány: olyan szabvány, amelyet európai szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetővé [1995. évi XXVIII. tv. 5. § ].

Magyar szabvány (MSZ)

A nemzeti szabvány olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet (a Magyar Szabványügyi Testület) alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a Szabványügyi Közlönyben. A nemzeti szabvány jele: MSZ (Magyar Szabvány) [1995. évi XXVIII. tv. 5. §].

Nemzeti műszaki értékelés - ha Magyarország területén elfogadott

A nemzeti műszaki értékelés olyan műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre vonatkozó más műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma, szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, továbbá meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 14. pont].

Nemzeti műszaki értékelés kiállítható európai értékelési dokumentum, 2013. július 1-je előtt kiadott, hatályos építőipari műszaki engedély, a kölcsönös elismerés elve alapján figyelembe vett külföldi forgalomba hozatali engedély, vagy más, az építési termék teljesítményét hitelesen igazoló műszaki dokumentum, tanúsítvány vagy akkreditált vizsgáló laboratórium vizsgálati jelentése alapján. A felhasznált műszaki dokumentumnak értékelhető információt kell tartalmaznia az építési termék tervezett felhasználása, alapvető termékjellemzői, a termékjellemzők szintje, osztálya vagy kategóriája, a teljesítményértékelés módja vagy a teljesítmény állandóság ellenőrzése szempontjából. Ha az igazoló dokumentum a hatályos jogszabályi követelményeknek (mérési módszerek stb.) és a (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel és így a nemzeti műszaki értékelés alátámasztására alkalmas, úgy azt az eljárás során a műszaki értékelő szervezet figyelembe veszi [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 8. § (3) bek.].

Építőipari műszaki engedély (ÉME) - ha hatályos

A 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig hatályban marad. Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első típusvizsgálatok vizsgálati eredménye felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 12. §].


A nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély alapján kiállított teljesítménynyilatkozat akkor fogadható el, ha a felsorolt dokumentumokból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 5. § (2) bek.].

Ha nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély külön-külön, vagy a dokumentumok összessége nem szolgáltat elegendő információt a teljesítménynyilatkozat kiállításához, a gyártó – választása szerint – a rendelkezésére álló dokumentumok felhasználásával, belföldi célú betervezés és beépítés céljából nemzeti műszaki értékelést, vagy a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt eljárás szerint az EGT területén történő felhasználás céljából, európai műszaki értékelést készíttethet [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 5. § (3) bek.].

Amennyiben nem állnak rendelkezésre az építési termékekre alkalmazandó harmonizált szabványok vagy európai műszaki értékelés,
a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban az adott ország előírásaival összhangban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban az adott ország előírásaival összhangban előállított
építési termékek az építményekbe betervezhetők és beépíthetők [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 10. §].

Mindkét esetben feltétel, hogy ezek az építési termékek a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet által előírttal egyenértékű szintű védelmet biztosítanak az élet- és egészségvédelem, a biztonság és az adott célra való alkalmasság tekintetében [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 10. §].

Azoknak az építési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai szabvány és nem készült európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi adatokat és információt tartalmazza:
a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták,
b) az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően,
c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy az építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és kibocsátási dátumát,
d) az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját,
e) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető jellemzők felsorolását,
f) az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével,
g) az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás eredményeképpen megadott teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre vonatkozóan,
h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs megállapítva a termék teljesítménye, az NPD (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) betűket kell feltüntetni [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 5. § (4) bek.].

Egyedi műszaki dokumentáció: annak igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló alkalmazandó rendszeren belüli módszereket más módszerekkel helyettesítették, feltéve, hogy az e módszerekkel nyert eredmények megfelelnek a vonatkozó harmonizált szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel nyert eredményeknek [305/2011/EU rend. I. fejezet 2. cikk 15. pont; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 3. pont].

 

4. Elvárt műszaki teljesítmény (beépítési feltételek)Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. Az építményekre vonatkozó alapvető követelményeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) határozza meg [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 3. § (1) bek.; 1997. évi LXXVIII. tv. 41. § (1) bek.; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 2. § 9. pont].

Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését igazolja:
a) általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozat,
b) egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki épületbe beépített építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 3. § (2) bek.]. Az építési termék az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét

a) általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozata igazolja, amely az alábbi módokon készíttethető el:

aa) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően kiállított teljesítménynyilatkozattal igazolt, vagy

ab) nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély alapján kiállított teljesítménynyilatkozattal igazolt,

ac) nemzeti műszaki értékelés, vagy a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt eljárás szerint az EGT területén történő felhasználás céljából, európai műszaki értékelés alapján készíttetett teljesítménynyilatkozattal igazolt.

b) egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki épületbe beépített építési termék beépítése esetében az alapvető követelmények teljesítését igazolhatja:

ba) a gyártó által önkéntesen kiadott teljesítménynyilatkozattal, amely az a) pont szerinti dokumentumok alapján készülhet, feltéve, ha ezt a felhasználóval, tervezővel kötött szerződése rögzíti,és ezt a termék speciális jellege, vagy a beépítés különleges követelményei vagy más körülmények indokolják;

bb) a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal igazolja. Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti. Kötelező szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium igénybevétele, ha az építési termékre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány és nem adtak ki európai műszaki értékelést és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazását írja elő az Európai Bizottság vonatkozó határozata [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 7. § (1)-(3) bek.].

 

5. Átmeneti rendelkezésekA 2013. július 1-je előtt a 89/106/EGK irányelv (CPD irányelv) szerint forgalomba hozott építési termékek a 305/2011/EU rendeletnek (CPR rendeletnek) megfelelő termékeknek tekintendők [305/2011/EU rend. IX. fejezet 66. cikk 1. pont]. Ez azt jelenti, hogy azok a termékek, amelyeket 2013. július 1-je előtt már forgalomba hoztak, azokat be lehet építeni a CPR rendelet alapján, ha a korábbi szabályok szerinti megfelelőség igazolással rendelkezik az adott termék. A 2013. július 2-án forgalomba hozott termékek – akkor is, ha már korábban legyártották – ez az átmeneti szabály már nem vonatkozik.

A gyártók teljesítménynyilatkozatot tehetnek a 2013. július 1-je előtt a 89/106/EGK irányelv szerint kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy megfelelőségi nyilatkozat alapján [305/2011/EU rend. IX. fejezet 66. cikk 2. pont]. Azokat az európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásokat, amelyeket 2013. július 1-je előtt a 89/106/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően tettek közzé, európai értékelési dokumentumként lehet használni [305/2011/EU rend. IX. fejezet 66. cikk 3. pont].

Azokat az európai műszaki engedélyeket, amelyeket 2013. július 1-je előtt a 89/106/EGK irányelv 9. cikkének megfelelően adtak ki, a gyártók és importőrök az engedélyek érvényességi ideje alatt európai műszaki értékelésként használhatják [305/2011/EU rend. IX. fejezet 66. cikk 4. pont].
 

6. EU jogszabályokAz építési termékek kapcsán a vonatkozó magyar jogszabályok mellett az alábbi EU rendeletek alkalmazása is szükséges:

- az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet

- az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről szóló 157/2014/EU rendelet

- a 305/2011/EU európai parlamenti és bizottsági rendelet V. mellékletének az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzése tekintetében történő módosításáról szóló 568/2014/EU rendelet

- a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat elkészítése során használt minta tekintetében történő módosításáról szóló 574/2014/EU rendelet

Javasoljuk, hogy - amennyiben a tevékenységüket érinti – az Európai Bizottság alábbi határozatait is tanulmányozzák át  (nem teljeskörű a lista, és ellenőrizzék a hatályt is ezen a honlapon: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html):

1999/92/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a könnyű, összetett, faanyagú gerendákra és oszlopokra vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/91/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a hőszigetelő anyagokra vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/90/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a vízszigetelő lemezekre vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/89/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az előre gyártott lépcsőkészletekre vonatkozó igazolási eljárásáról

1998/601/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az útépítési termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról

1998/600/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az önhordó, fényáteresztő tetőszerkezetekre (az üvegből készült rendszerek kivételével) vonatkozó igazolási eljárásáról

1998/599/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a folyadékként felhordott tető-vízszigetelési szerkezetekre vonatkozó igazolási eljárásáról

1997/556/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerekre/készletekre (ETICS) vonatkozó igazolási eljárásáról

1997/555/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a cementre, az építőipari mészre és más hidraulikus kötőanyagokra vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/454/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a tűzgátló, tűzterjedést gátló, és tűzvédelmi termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról

1999/455/EK határozat

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a favázak és gerendák előre gyártott épületszerelvényeire vonatkozó igazolási eljárásáról

Az építési termék szabályozásával kapcsolatos tájékozódás érdekében az alábbi honlapok felkeresését is javasoljuk:

www.emi.hu

http://mkeh.gov.hu/

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt