Új gyorsforgalmi út típus az országos településrendezési tervben

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2016.03.23. 07:47

Közzétéve: 2016.03.23. 07:47

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2016. január 7. napján hatályba lépett módosítása szerint az 1/1. számú mellékletben a gyorsforgalmi utak felsorolásai kiegészítésre kerültek egy új gyorsforgalmi út kategóriával, a gyorsúttal, mely kategória a törvényben az „R” jelet kapta.
A módosításra a gyorsutakkal kapcsolatos jogszabályok miatt volt szükség, ugyanakkor a megváltozott jogszabályi környezet továbbra is felvet pár kérdést az új gyorsforgalmi utak szabályozásával kapcsolatban.


Magyar Közlöny: 2015. évi 202. szám
Érintett jogszabályok: 2003. évi XXVI. törvény
Módosító jogszabály: 2015. évi CCXXV. törvény
Hatályos: 2016. január 7.

1.
Fontos módosítások az OTrt gyorsforgalmi utak felsorolását tartalmazó mellékletében.


A 2015. évi CCXXV. törvény 35. §-a szerint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/1. melléklete helyébe a 2015. évi CCXXV. törvény 1. melléklet lép. Az OTrT 1/1. melléklete az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemeit, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutakat két csoportra osztva határozta meg 2016. január 6. napjáig, melyek a mellékletben két pontba rendezett táblázatos felsorolások voltak. Az 1. pont a gyorsforgalmi utakat sorolta fel, a 2. pontban a főúthálózat elemei és a főutak tervezett településelkerülő szakaszai voltak felsorolva. A mellékletben megjelölt út típusok elhelyezésére vonatkozó szabályok szerint a kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok helyét a törvényben meghatározott térbeli rend figyelembevételével, a településrendezési eszközök készítése során pedig, a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni [2003. évi XXVI. tv. 9. §]. Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy a településrendezési terveknek hierarchikusan egymásra kell épülniük és az OTrt-ben szabályozott térbeli rendet – melyek az érintett úthálózatok országon belüli nyomvonalát, elhelyezkedését tartalmazza – figyelembe kell venni a településrendezési tervek, eszközök készítése során. Az 1/1. melléklet 2. táblázata az országos főutak felsorolását tartalmazta, úgy, hogy a táblázat „A” oszlopában a főúthálózat jele, „B” oszlopában a főúttal érintett települések, illetve térségeik voltak felsorolva [2003. évi XXVI. tv. 1/1. melléklet].

A módosított OTrT 1/1. melléklete viszont már nem tartalmazza a 2., tehát a főútvonalakat felsoroló táblázatot, ugyanakkor a térképi melléklet tartalmazza, illetve ábrázolja a főútvonal hálózatot. Továbbá a törvény vegyes rendelkezései között azt olvashatjuk, hogy az OTrt 1/1-11. mellékletében nem szereplő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az OTrt által meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni [2015.évi CCXXV. tv. 35. §; 2003. évi XXVI. tv. 1/1. és 2. melléklet; 31/B. § a) pont]. Az említett jogszabályhelyek összevetéséből az következik, hogy bár a főúthálózat elemei a táblázatos felsorolásként hatályon kívül helyezésre kerültek, de a jogszabály vegyes rendelkezései és térképi melléklete szerint továbbra is figyelembe kell venni a tervezés során.

2.
A módosított OTrt még nincs minden jogszabállyal összhangban


A módosított OTrT törvény 1/1. mellékletének1. pontjában felsorolt gyorsforgalmi utak kiegészítésre kerültek egy új útkategóriával, a gyorsúttal, mely kategória „R” betűjellel került megjelölésre, ahogy azt a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéréről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében láthatjuk [2003. évi CXXVIII. tv. 1. melléklet; 2003. évi XXVI. tv. 1/1. melléklet].

Az OTrT törvény 1/1. mellékletének 1. pontja 7 db új típusú gyors utat (R11, R21, R23, R49, R67, R76, R83) tartalmaz.

A törvénymódosítás után az országos településrendezési tervben átvezetett új gyorsforgalmi út kategóriával, az OTrt jelenleg még nincs összhangban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú mellékletével. A településrendezési eszközökben alkalmazandó jelkulcsokat ábrázoló melléklet 4.1.1. pontjában a gyorsút még nincs feltűntetve a hozzátartozó jelkulccsal egyetemben. Ezen megállapítás igaz a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelettel kapcsolatban is [2015.évi CCXXV. tv. 35. §; 2003. évi XXVI. tv. 1/1. melléklet; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 6. melléklet 4.1.1.) pont; 218/2009. (X. 6.) Korm. rend. 7. melléklet].

3.
A gyorsút építési területének helybiztosításához szükséges méret még nem ismert.


A gyorsút útkategória kialakításának feltételeiről 2015. november 29. napján megjelent tájékoztatónk 4. pontjában a következőket írtuk: „Az új gyorsforgalmi útkategóriának, vagyis a gyorsútnak megfelelő, meglévő úthálózati elemek átsorolását a minisztériumnak még ez évben el kell végezni. A határidő azért tűnik igen rövidnek, mert az átsorolást csak akkor lehet megkezdeni, ha az új gyorsforgalmi útkategória jogszabályi és műszaki szabályozási környezete meghatározásra került. A jogszabályi és műszaki követelmények meghatározása azonban csak az érintett miniszterek bevonásával történhet, tehát a rendelkezésre álló két hónapból elhagyva a Karácsonyi ünnepeket, legfeljebb két hét marad az átsorolások elvégzésére”.

A jogszabályi környezet pontos kialakítására nem is került sor.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében felsorolva láthatjuk azokat a méterben meghatározott értékeket (szabályozási szélességek), melyek helyet biztosítanak a különböző műszaki infrastrukturális létesítményeknek. Más jogszabályi előírás hiányában a közlekedési és közműterületek tekintetében ezeket az előírt méreteket kell a településrendezési eszközök készítésénél figyelembe venni.

A gyorsút útkategóriára vonatkozó jogszabályi környezet, illetve a fogalom és a hozzátartozó előírások koherens átvezetésének hiányosságai a vonatkozó jogszabályokban bizonytalan helyzetet, vagy jogértelmezést szülhet a gyakorlatban, mikor a településrendezési eszközök készítése megtörténik. Az OTrt-ben ugyan megjelenik a gyorsút kategória, de az anyagi jogi jogszabályokban is szükséges lenne az átvezetést mielőbb elvégezni [2015.évi CCXXV. tv. 35. §; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 26. § (2) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt