A felvonókra vonatkozó új jogszabály: a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.10.23. 16:37

Közzétéve: 2014.06.10. 17:26

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet teljes körűen újraszabályozza a felvonók, a mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezését, felügyeletét, nyilvántartását, ellenőrzését, üzemeltetését, és a műszaki-biztonsági követelményeket. Az ellenőri jogosultság megszerzése és a felvonók létesítését, felülvizsgálatát végző cégek működési feltételei is módosultak. Az új jogszabály hatályba lépésével egyidejűleg (2014.06.05.) több kormányrendeletben érdemi változás történt.

Magyar Közlöny: 2014. évi 63. szám
Érintett jogszabály: 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. június 5.

1.
A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet tartalma


A 2014. június 5. napján hatályba lépő kormányrendelet teljes körűen újraszabályozza a felvonók, a mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezését, felügyeletét, nyilvántartását, ellenőrzését, üzemeltetését, és a műszaki-biztonsági követelményeket.

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról (egyszóval berendezés) szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet az alábbi 13 témakörben szabályoz, továbbá 6 mellékletben határozza meg a berendezésekkel kapcsolatos tevékenységek ellátásához szükséges adattartalmakat:
a) A rendelet alkalmazási köre
b) Értelmező rendelkezések
c) A berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése
d) A berendezések műszaki-biztonsági felügyelete
e) A berendezések nyilvántartása
f) A berendezések ellenőrzése
g) Az ellenőri tevékenység gyakorlásának feltételei
h) A nyilvántartott szervezet
i) A berendezésekkel kapcsolatos kötelezettségek, üzemeltetés
j) A gépkönyv
k) A berendezésekkel kapcsolatos díjak
l) A Hatóság által kiszabható bírság
m) Műszaki-biztonsági követelmények

A mellékletek témakörei:
-
A berendezés kivitelezési dokumentációja
- A berendezések létesítésének használatbavételének, megszüntetésének műszaki-biztonsági engedélyezési dokumentációja
- Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda műszaki adatlap adattartalma
- Kérelem adattartalma a felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatához szükséges ellenőri engedély megszerzése, módosítása vagy meghosszabbítása iránt
- Kérelem adattartalma a szervezet e rendelet szerinti nyilvántartásba vételéhez
- Tervezői nyilatkozat a 4. § szerint kérelemre indult engedélyezési eljárásban

A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 37. § a) pont].

2.
A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet alkalmazási köre


Az építményekbe és azon kívül állandó jelleggel létesített minden felvonóra, mozgólépcsőre és mozgójárdára, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre, továbbá az e tevékenységeket végzőkre a rendelet előírásait alkalmazni kell. Kivételt képez e szabály alól:
a) a bányaműveléshez szükséges,
b) a robbanásveszélyes térben működő, továbbá
c) a gyártási (technológiai) sorba beépített berendezés [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 1. § (1) és (2) bek.].

A közlekedési nyomvonal jellegű építményeket kiszolgáló-, a nukleáris létesítményben lévő-, és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás részét képező berendezések tekintetében a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit a rájuk vonatkozó jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 1. § (3) bek.]. A jogszabályban használt fogalmakat a második szakasz 17 pontban határozza meg. Érdemes tudni, hogy a jogszabály a berendezés elnevezés alatt szabályozza a felvonót, a mozgólépcsőt és a mozgójárdát is [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 2. § 4. pont].

Az egyes fogalmakat az Építésijog.hu Előfizetője a Fogalomtárban itt megtalálhatja: Felvonó, Mozgólépcső, Mozgójárda

3.
Mi az a nyilvántartott szervezet és melyek a kötelességei?


Felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni a 2012. évi LXXXVIII. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével (nyilvántartásba vételével) lehet [2012. évi LXXXVIII. tv. 17/A. § (1) bek.]. Ez a törvényi rendelkezés 2014. április 1-jétől hatályos, és az ott említett kormányrendelet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet, az engedélyező hatóság pedig a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH).

A nyilvántartott szervezet azon személyek, szervezetek jogszabályi elnevezése, amelyek a berendezések létesítését, áthelyezését, átalakítását és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát elvégezhetik, mivel a MKEH nyilvántartásba vette őket. A nyilvántartásba vétel feltételei:
a) értékarányos felelősségbiztosítással és a tevékenységét szabályozó eljárási renddel kell rendelkeznie;
b) öt ellenőri jogosultsággal rendelkező természetes személyt kell munkaviszony keretében alkalmaznia;
c) vállalnia kell az ellenőrök rendszeres, évenkénti szakmai továbbképzését;
d) Nemzeti Akkreditáló Testület általi akkreditálással kell rendelkeznie [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 15. § (2) bek.].

A nyilvántartásba történő felvételt a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében található nyomtatványon lehet kérni [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 15. § (1) bek.]. Fontos tudni, hogy a korábban kijelölt szervezetek a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározott nyilvántartott szervezetek feladatait 2014. szeptember 3. napjáig végezhetik [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 28. § (1) bek.].

A nyilvántartott szervezet kötelessége:
- a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzése,
- megfelelő számú ellenőr foglakoztatása,
- az elvégzett vizsgálatok eredményének bejegyezése a berendezés gépkönyvébe,
- a gépkönyvben általa rögzített adatok és jegyzőkönyvek elküldése a MKEH-nak,
- berendezés újraindításhoz szükséges írásbeli hozzájárulást megadása vagy megtagadása [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 15. § (3) bek.].

4.
Melyek az ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei?


Ellenőr az lehet, aki
a) rendelkezik
- erkölcsi bizonyítvánnyal,
- szakirányú felsőfokú (közlekedési, gépészeti vagy villamossági) szakképesítéssel,
- három év szakmai gyakorlattal,
b) a tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett.

Aki a feltételeknek megfelel, annak a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében található nyomtatványon benyújtott kérelmére a MKEH ad engedélyt az ellenőri tevékenység végzésére. A jogosultsággal rendelkező ellenőr felelős az általa elvégzett munkáért. A nyilvántartott szervezetekről és az ellenőrökről az MKEH nyilvántartást vezet.  Az ellenőri jogosultság a megadásától számított öt évig hatályos, meghosszabbításának feltétele az ötévenként kötelező továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 11. §, 12. §, 13. §].

A MKEH közhitelű hatósági nyilvántartást vezet a felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát végző ellenőrökről. A nyilvántartás - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - tartalmazza az ellenőr nevét, születésének helyét és időpontját, az ellenőr képesítésének megnevezését, az általa végezhető tevékenységek meghatározását. Az ellenőrök jegyzéke a MKEH honlapján érhető el [2012. évi LXXXVIII. tv. 17/A. § (2)-(3) bek.].

A korábbi jogszabály alapján kiadott ellenőri jogosultságok az engedély időbeli hatályának leteltéig, de legfeljebb 2019. júniusáig gyakorolhatóak [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 28. § (2) bek.].

Szigorú szabályokat léptetett hatályba a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet az ellenőrökkel szemben. A MKEH ugyanis törli a nyilvántartásból az ellenőrt, ha az ellenőr
a) a tevékenysége során vagy mulasztásával közvetlen életveszélyes, vagy közvetlen balesetveszélyes helyzetet okoz,
b) ellenőri tevékenységével összefüggő jogszabályokat, szakmai előírásokat súlyosan megsérti,
c)adatszolgáltatási kötelezettségét ismételten elmulasztotta,
d) jogosulatlan ellenőri tevékenységet végez.

Ha a nyilvántartásból való törlésre az a)pontban foglaltak alapján került sor, az ellenőri engedély öt évig, míg ha a b)-d)pontban foglaltak valamelyike volt a törlés oka, az ellenőri engedély három évig nem adható meg.

Az ellenőr az ellenőri engedélyét a visszavonó határozat szerinti idő letelte után, az elmaradt továbbképzések pótlását követően kaphatja vissza. Az a) és b) pont szerinti esetekben az ellenőr az ellenőri engedélyét csak a tanfolyami és vizsgakötelezettségének ismételt teljesítése után kaphatja vissza [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 14. §].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt