Jótállás, szavatosság. Termékfelelősség, fogyasztóvédelem. Építési termék (teljesítménynyilatkozat)

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018.11.26. 11:39

Közzétéve: 2008.08.08. 15:53


Jótállás, szavatosság


a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (XXIII., XXV. fejezet, a 2014. március 14-ig megkötött szerződések tekintetében)


a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Hatodik Könyv XXIV. fejezet, a 2014. március 15-e után megkötött szerződések tekintetében)


az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet


a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet


az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet


egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2014.04.09., lásd: 97/2014. (III. 25.) Korm. rend.)


az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet


a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (Hatályon kívül: 2014. 05. 14., lásd: 19/2014. (IV. 29.) NGM rend.)


a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Hatályos: 2014.06.13.)


az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet  (Hatályon kívül: 2014.06.13., lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rend.)


a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.06.13., lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rend.)


a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (Hatályos: 2014.05.14.)


Termékfelelősség, fogyasztóvédelem


a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény (Hatályon kívül: 2014.03.15.; lásd: 2013. évi CLXXVII. tv.)


a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény


a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény


a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény


a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.03.15.; lásd: 2013. évi CLXXVII. tv.)


a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Kihirdetve: 2012.06.29.)


a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet


az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény


a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény


a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet


a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet


a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet


a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény


a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet


a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet


a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet


Építési termék (teljesítménynyilatkozat)


az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet
 

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet


az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet (Hatályon kívül: 2013.07.01., lásd: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rend.)


az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről szóló 157/2014/EU rendeleta 305/2011/EU európai parlamenti és bizottsági rendelet V. mellékletének az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzése tekintetében történő módosításáról szóló 568/2014/EU rendelet


a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat elkészítése során használt minta tekintetében történő módosításáról szóló 574/2014/EU rendeleta nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény


a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény


a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet


az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel való együttműködésről szóló 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet


az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet


a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet


Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet


a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2017.01.01., lásd: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rend. 35. § a) pont)


a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2017.01.01., lásd: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rend. 35. § b) pont)


a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet (Hatályon kívül: 2017.01.01., lásd: 61/2016. (XII. 29.) NGM rend. 6. § (2) bek.)


a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet


a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2017.01.01., lásd: 364/2016. (XI. 29.) Korm. rend. 5. §)


a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet


a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet


az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról szóló 55/2013. (X. 2.) BM rendelet


az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet


a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt