Építőipari rezsióradíj

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.12.11. 20:54

Közzétéve: 2010.08.13. 21:48

 

Építőipari rezsióradíj


Az építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza:
- a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit,
- a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit,
- a közvetlen gépköltségeket,
- a kivitelezési dokumentáció tervezési díját,
- a hatósági eljárások díját,
- a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját,
- az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.

Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § h) pont].
 


Minimális építőipari rezsióradíjA minimális építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. A minimális építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § h) pont].
 

Az építőipari rezsióradíj - általános forgalmi adó nélküli - legkisebb mértéke 2021. évre 4530 forint/óra [56/2021. (XI. 19.) ITM rend. 1. §]. Az új rendelet 2021.11.24. napján lépett hatályba.


Az építőipari rezsióradíj korábbi időszakokban alkalmazott mértéke:
- 2020. évre 4165 forint/óra (17/2020. (VI. 12.) ITM rend. 1. §, Hatály: 2020.06.17. - 2021.11.24.)
- 2019. évre 3696 forint/óra (23/2019. (VIII. 14.) ITM rend. 1. §, Hatály: 2019.08.19. - 2020.06.17.)
- 2018. évre 3300 forint/óra (30/2018. (XI. 26.) ITM rend. 1. §, Hatály: 2018.12.01. - 2019.08.19.)
- 2017. évre 2870 forint/óra (15/2017. (VI. 7.) MvM rend. 1. §, Hatály: 2017.06.13. - 2018.12.01.)
- 2016. évre 2550 forint/óra (27/2016. (IX. 14.) MvM rend. 1. §, Hatály: 2016.09.19. - 2017.06.12.)
- 2015. évre 2490 forint/óra (40/2015. (IX. 14.) MvM rend. 1. §, Hatály: 2015.09.19. - 2016.09.18.)
- 2014. évre 2422 forint/óra (30/2014. (IV. 10.) BM rend.)
- 2013. évre vonatkozó minimális rezsióradíjról szóló tájékoztatást itt olvashatja el:

Egy, a minimális rezsióradíj alkalmazásának pozitív és negatív hozadékairól szóló 2013. évi tanulmányt innen letölthet.

Az ÉVOSZ honlapjáról két fontos tájékoztató tanulmányozását javasoljuk:
Tájékoztatás a minimális építőipari rezsióradíj alkalmazásának követendő joggyakorlatáról (2014. június 18.)
Összefoglaló a minimális építőipari rezsióradíjról (2016. január 27.)
 

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei


A minimális építőipari rezsióradíj költségnemeit és egyes értékeit az 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet melléklete tartalmazza: 

  A B  
1. Megnevezés A vállalkozások 2020. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték,
Ft/óra
 
2. Alapbér [2021. évben havi 219 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és
174 munkaórával számolva]
1259  
3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 419  
4. Foglalkoztatói járulékok:
- Szociális hozzájárulási adó 15,5%
- Szakképzési hozzájárulás 1,5%

260
25
 
5. Szállásköltség 23  
6. Csoportos személyszállítás 298  
7. Védőruha, védőfelszerelés 15  
8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 59  
9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 75  
10. Munkavédelmi költség 24  
11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 998  
12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 47  
13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 14  
14. Szerszámhasználat 20  
15. Értékcsökkenési leírás 63  
16. Nyomtatvány, írószer 3  
17. Postaköltség 3  
18. Telefonköltség 5  
19. Bankköltség 15  
20. Egyéb szolgáltatás:
- minőségbiztosítás, környezetvédelem

2
 
21. Kötelező adó, járulék:
- iparűzési adó 2%
- innovációs járulék 0,3%

81
1
 
22. Biztosítások 12  
23. 2-22. sor összesen 3721  
24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 87,16%  
25. Improduktív órák költsége [23. sor összesen × (1,00 - 0,8716)] 478  
26. Veszteségidő aránya 6,50%  
27. Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065) 242  
28. Elvárt eredmény 2,00%  
29. Elvárt eredmény értéke (23.+25.+27. sor összesen × 0,02) 89  
30. Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor 4530

 


Aránytalanul alacsony árajánlat


A Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.) tartalmazza azokat a szempontokat, amelyeket a kivitelezési szerződéses ár vizsgálata során az irreálisan alacsony ár mérlegelése tekintetében vizsgálandók, ezek az alábbiak:
a) irányadónak kell tekinteni az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél,
b) irányadónak lehet tekinteni az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. § (6) bek.].

A minimális rezsióradíj figyelembe vételére a közbeszerzési eljárásokban találhatunk előírást. Érdemes tudni, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2013. évben közzétett álláspontja szerint (lásd: A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 118. old.) a versenytörvény kartelltilalmi szabályai alapján az ajánlati árak versenytársak közötti összehangolása tilos, ezért az ajánlattevőknek minden esetben - még a közbeszerzési eljárásoknál is, amikor a kiírás ezt kéri - a saját tényleges, igazolható költségeik alapján kalkulált rezsióradíjakból és élőmunka ráfordításaikból kiindulva célszerű az ajánlataikat megtenniük. A miniszteri rendeletben található érték önmagában nem kötelezi arra a vállalkozásokat, hogy a rendeleti rezsióradíjat alkalmazzák akkor, ha a valós költségeik bizonyíthatóan az alatt maradnak.

A minimális rezsióradíj vizsgálata a közbeszerzési eljárásokban


A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti azon közbeszerzések részletes szabályait, amelyek tárgya építési beruházás, vagy építési koncesszió a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben találhatjuk meg az ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálatának szabályait (2015. november 1-je előtt a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet kellett alkalmazni). Aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 25. § (1) bek.].

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. Az ajánlatkérőnak au indokolás kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kell kérnie, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő az ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes - a Kivitelezési kódexben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező - költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb, mint a miniszteri rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértéke, az ajánlatkérő különös figyelemmel vizsgálja, hogy környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek megfelelhet-e az ajánlott ár [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 25. § (2) bek.; 2015. évi CXLIII. tv. 72. § (1) bek.; 2015. évi CXLIII. tv. 72. § (4) bek.].

Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat [2015. évi CXLIII. tv. 72. § (5) bek.].

Az aránytalanul alacsony ár fogalmának meghatározásának azért is van jelentősége, mert az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető [2015. évi CXLIII. tv. 72. § (7) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt