A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság dolgozza ki a tűzvédelmi műszaki irányelveket

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015.03.04. 20:25

Közzétéve: 2015.03.03. 17:08

Az országos tűzvédelmi szabályzatról kiadott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet – a sokak által csak OTSZ-nek hívott szabályozás – 2015. március 5-ével hatályát veszti és helyébe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet lép (új OTSZ). Az új OTSZ hatálybalépéséhez kapcsolódóan a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól szóló jogszabályt is alkalmazni kell. Az alábbi tájékoztatóból az is kiderül, hogy a tűzvédelmi műszaki irányelvektől el lehet-e térni.

Magyar Közlöny: 2014. évi 166. szám
Új jogszabály: 53/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Hatályos: 2014. december 13.

1.
Biztonsági szint


Az országos tűzvédelmi szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet [1996. évi XXXI. tv. 3/A. § (1) bek.].

Az országos tűzvédelmi szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető:
- tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,
- a tűzvédelmi műszaki irányelvekben (a továbbiakban: TvMI) kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
- a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja [1996. évi XXXI. tv. 3/A. § (3) bek.].

Az új OTSZ meghatározza a tűzvédelmi követelményeket:
- a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása,
- a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata,
- gép, berendezés, eszköz használata, tárolása,
- anyagok előállítása, használata, tárolása,
- egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata,
- a szabadtéri rendezvények tartása, valamint
- egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység
során.

Amennyiben az új OTSZ nem tartalmaz a fenti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek [54/2014. (XII. 5.) BM 1. § (1)-(2) bek.].

2.
A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság fő feladata: a
tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozása

Az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság dolgozza ki.

Az alábbi a tűzvédelmi műszaki irányelveket (TvMI) dolgozzák ki:
- tűzterjedés elleni védelem,
- kiürítés,
- hő és füst elleni védelem,
- beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok,
- tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények,
- beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok,
- tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv,
- számítógépes szimuláció,
- villamos és villámvédelmi berendezések.

3.
A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság tagjai


A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság elnöke a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője, tagjai:
- a Magyar Építész Kamara,
- a Magyar Mérnöki Kamara,
- a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség,
- a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete,
- a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara,
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és  Mentésirányítási Tanszéke,
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
- a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ,
- a Magyar Szabványügyi Testület,
- az Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., valamint
- az Országos Atomenergia Hivatal
képviselője.

A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal ülésezik. Az ülést a Bizottság elnöke hívja össze, de az összehívására a Bizottság bármely tagja javaslatot tehet.

A Bizottságon belül egy konkrét feladat végrehajtására az elnök munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportban az arra kijelölt bizottsági tagok által delegált legfeljebb három, az adott feladat elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező személy vesz részt. A munkacsoport vezetőjét a Bizottság elnöke jelöli ki a tagok által delegált személyek közül. A munkacsoport vezetője gondoskodik a munka megszervezéséről, a határidők betartásáról, valamint az elvégzett feladatnak, elkészített TvMI-tervezetnek az elnök részére történő megküldéséről.

A Bizottság szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a TvMI-ket és tartalmukat indokolt esetben módosítja. A Bizottság által kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által kiadott TvMI-ket a BM OKF honlapján közzéteszi [53/2014. (XII. 5.) BM rend. 1-4. §].

A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság 2014. december 17-én tartotta alakuló ülését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, és megalakították a kilenc témakörben a munkacsoportokat is. Az alakuló ülésről szóló hivatalos tájékoztatót itt olvashatja el.

4.
El lehet-e térni a tűzvédelmi műszaki irányelvekben foglaltaktól


Az új OTSZ rendelet előírásaitól való eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja a rendeletben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet. A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja.

Az eltérési engedély és a jóváhagyás iránti kérelem tartalmaznia kell:
- az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
- az eltérés indokát,
- az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
- eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását,
- jóváhagyás esetén az e rendeletben meghatározott biztonsági szint teljesülését,
- alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt.

A tűzvédelmi szakhatóság kérelemre – jogszabályban meghatározott esetben és módon – lehetőséget biztosít a tűzvédelmi követelményekkel kapcsolatos egyeztetés megtartására [54/2014. (XII. 5.) BM rend. 3. §].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt