08. Munkavédelmi előírások az építési munkahelyeken

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.04.07. 13:56

Közzétéve: 2008.09.09. 18:13

Az építőipari kivitelezési terv készítése és a kivitelezés során is közreműködik a munkavédelmi koordinátor. A kivitelezéshez kapcsolódó alapvető munkavédelmi előírásokat az alábbiakban mutatjuk be.

1. Az építőipari kivitelezési terv készítése során a tervezést végzőnek munkavédelmi szakvégzettséggel rendelkező személyt, úgynevezett munkavédelmi koordinátort kell igénybe venni a tervdokumentáció részét képező biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítéshez.
Ennek során az alábbi feladatokat látja el:
- koordinálja a munkavédelmi előírások érvényre-jutását a tervezés során,
- szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet,
- összeállítja a munkavédelmi követelményeket,
- közreműködik az egyszerre, vagy csak egymás után végezhető munkafolyamatok meghatározásában,
- közreműködik a munkaszakaszok előre látható időtartamának meghatározásában.
A biztonsági és egészségvédelmi terv nélkül a kivitelezési tevékenység nem kezdhető el [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM egy. rend. 3. § (1) bek., 4. §, 7. §].

2. A kivitelező az építési tevékenység során köteles munkavédelmi szakvégzettséggel rendelkező személyt, úgynevezett munkavédelmi koordinátort igénybe venni, aki az alábbi feladatokat látja el:
- a biztonsági és egészségvédelmi tervben rögzített követelmények megvalósulásának összehangolása,
- szükség esetén a biztonsági és egészségvédelmi terv kiegészítése,
- közreműködik a különböző munkáltatók közötti tevékenységek összehangolásában,
- munkafolyamatokat ellenőrzése,
- illetéktelenség megakadályozására intézkedési terv készítése [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM egy. rend. 3. § (2) bek., 8. §].
Nem kötelező a munkavédelmi koordinátor igénybevétele, ha a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel el [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM egy. rend. 3. § (4) bek.].

3. Előzetes bejelentés megtétele szükséges a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége felé, ha a tevékenység időtartama meghaladja a 30 munkanapot, és ott egyidejűleg több, mint 20 fő munkavállaló végez tevékenységet, vagy ha a tervezett munka meghaladja az 500 embernapot. Továbbá a bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan ki kell helyezni [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM egy. rend. 5. §].

4. Bontási munkálatokhoz tervet kell készíteni, mely tartalmazza a bontás sorrendjét, technológiáját, eszközöket, segédszerkezeteket [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM egy. rend. 4. melléklet III. 11.2.].

5. Azoknál a tevékenységeknél, melyeknél ténylegesen, vagy feltételezhetően fennáll az azbesztexpozíciós veszély, ott a munka kezdetét megelőző 15. napig azt jelenteni kell a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége felé. Közmű meghibásodás esetén, előre nem tervezhető javítási munka esetén a munkavégzést követő három napon belül kell a bejelentést megtenni. 
Az ilyen jellegű munkákhoz munkatervet kell készíteni [12/2006 III.23. EüM rendelet 4. §, 11. §].

6. Az építési állványokat csak meghatározott dokumentáció (szerkezeti vázlat, általános szerkezeti dokumentáció, teljes szerkezeti dokumentáció) alapján lehet elkészíteni, felállítani, illetve bontani. Használatba vétel előtt dokumentáltan vizsgálatnak kell alávetni [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM egy. rend. 4. melléklet III. 11.6., 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 27. §].

7. Előzetesen, illetve folyamatosan szükséges végezni az alábbiakat:
- munkaterület megközelíthetősége, közlekedési útvonalak meghatározása,
- kémiai biztonsági szabályok meghatározása,
- karbantartási, ellenőrzési feladatok, javítási feladatok meghatározása,
- tárolási területek meghatározása,
- hulladékkezelés szabályainak meghatározása,
- tervek folyamatos áttekintése, szükség esetén azok változtatása [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM egy. rend. 10. §].

8. Az elektromos fogyasztói vezetékhálózatot, illetve annak részét képező érintésvédelmi rendszert - ideértve az EPH-t is - létesítő, bővítő, átalakító vagy javító kivitelező vállalat köteles a munkálatok befejező műveleteként a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelően
- az érintésvédelem szerelői ellenőrzését elvégezni, illetve
- az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatának az elvégzéséről gondoskodni [8./1981. (XII. 27.) IpM rendelet 22. §].
9. Alpintechnika alkalmazása esetén mentési tervet kell készíteni a rendkívüli veszélyhelyzetben lévő munkavállalók mentési módjáról [11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 7. § (1) bek.].

10. Beszállási engedély kiadása szükséges azoknál a munkatevékenységeknél, melyeknél a munkafolyamatot szűk, zárt, nem emberi tartózkodásra kialakított helyen kell végezni, és ott olyan veszélyes, ártalmas munkaköri tényezők (pl. veszélyes légállapot, oxigénhiány) léphetnek fel, melyek súlyosan veszélyeztetik a munkavállalók egészségét, életét. MSZ-09-57.0033:1990)

11. Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenységről építési naplót (vagy elektronikus építési naplót) kell vezetni [191/2009 (IX. 15.) Korm. rend. 18. § (1) bek.].

12. A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként műszaki leírást készít, amely tartalmazza: 
a) a tervezett építési tevékenység 
aa) helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való utalást, 
ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit, 
b)
 a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését, 
c) az építészeti-műszaki tervező és a szakági tervezők nevét, címét, aláírását, tervezői jogosultságuk igazolását, az általuk tervezett dokumentáció(rész) megnevezését, 
d) annak kinyilvánítását, hogy 
da) az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, 
db) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, 
dc) az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, 
de) műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll, 
e) a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot, továbbá 
f) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 9. § (5) bek.].

13. A kivitelezés befejezésével a kivitelezőnek rendelkezésre kell bocsátani a mérési jegyzőkönyveket, az alkalmazott építési termékek teljesítménynyilatkozatait [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2 (h))].

14. További követelmények, illetve figyelembe veendő témakörök:
- munkáltatók, önálló vállalkozók közötti együttműködés biztosítása; munkavállalók folyamatos tájékoztatása azon intézkedésekről amelyek a munkavállalók biztonságát egészségét érintik,
- rend, tisztaság; stabilitás, szilárdság; energia-elosztó berendezések; szintkülönbségek; menekülési útvonalak; tűzjelzés-oltás; szellőzés; veszélyes fizikai-kémiai körülmények közötti munkavégzés; hőmérséklet; megvilágítás; útvonalak; veszélyes területek; munkatér; elsősegély; szociális helyiségek; ivóvízellátás; szakipari munkák; állványok-létrák; emelő-berendezések; anyagkitermelő-kezelő gépek; anyagkitermelés-földmunkák; bontási munkák; zsaluzatok; nehéz előre gyártott elemek; szádfalak; keszonok; magasban végzett munkálatok [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM egy. rend. 10. §, 4. melléklet III.].
- az építési tevékenységtől függően a különböző szakági (Feszültség alatti munkavégzés; Ipari alpin munkák; Vízügyi; Az egyes veszélyes tevékenységek; Mezőgazdasági; Erdészeti; Hegesztési; Emelőgép; Gázpalack; Vas- és Fémipari; Robbanóanyagipari) biztonsági szabályzatok előírásai [72/2000. (X.29.) GKM rendelet, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet, 24/2007. VII. 3.) KvVM rendelet, 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet, 16/2001. (II. 03.) FVM rendelet, 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet, 143/200. (XII. 22.) GKM rendelet, 47/1999. (VIII.4) GM rendelet, 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet, 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet;, 2/1987. (II. 17.) IpM rendelet].

Lásd még: a koos.hu oldal 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM : Az egyszerű bejelentéssel épülő házakhoz is kell biztonsági és egészségvédelmi terv című tájékoztató.

Munkajoggal kapcsolatos további tájékoztatókat, információkat itt találhat: http://www.opussimplex.com

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt