Közigazgatási eljárás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.01.28. 20:40

Közzétéve: 2008.08.07. 20:21

 

Közigazgatási hatósági eljárása közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) - Hatályon kívül: 2018.01.01., lásd: 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 142. §


az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)


a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény


a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)


a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2018.01.01., 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pont)


az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet


az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény


a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet


egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet


az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet


a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet


a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet


a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet


a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet


a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet


a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet


Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény


a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény


a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet


a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény


a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet


a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet


a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet


a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet


a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet


a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet


a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet


a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (Kihirdetve: 2012.07.05.)


a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet


a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény


a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
 

Helyi önkormányzatok


a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) - Hatályon kívül: a 2014. évi általános önkormányzati választások napjával, lásd: 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (3) bekezdése


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Kihirdetve: 2011.12.28.)


Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény


a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény


egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény

 
az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet


a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény


a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet


a helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior tartalék előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet


a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
 

Nemzeti vagyon


a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény


egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény


az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény


az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 2012. évi CXIV. törvény (Kihirdetve: 2012.07.23.)


az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet


a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény


Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Kihirdetve: 2011.12.30.)


a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (Hatályon kívül: 2014.01.01., lásd: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 57. § c) pont)


az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet


az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt