Közigazgatási és jogi ismeretek. Közigazgatási jog

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 29. csütörtök, 21:19

Közzétéve: 2016. szeptember 29. csütörtök, 21:19


 

 


6KM64KJINM
Közigazgatási és jogi ismeretek Táj_MSC (2. félév)
6KM64KOZJOGTM
Közigazgatási jog Település_MSC (4. félév)

NAPPALI
 

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(http://www.epitesijog.hu/altalanos-tajekoztatok)

1.
 

Építésügyi jogszabályok. Az építési folyamat résztvevői. Tulajdoni lap
Az építési folyamat résztvevői. A Kivitelezési kódex. A tulajdoni lap tartalma, elemei.

Jogszabályok, jogalkotók (az almenü címe):
- 07. Hogyan alkalmazzuk a jogszabályokat?
- 01. Az építésügyi igazgatás jogszabályai

Ingatlan-nyilvántartási eljárás
- 03. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
- 04. A tulajdoni lap

Építkezési útmutató:
- 01. Az építési folyamatban résztvevők
- 19. Szakmagyakorlási tevékenységek összeférhetetlenségi szabályai (2014. január 1.)

Szerződési alapismeretek:
- 01.4. A szerződés és a jogszabály viszonya
- 01.1. Milyen szerződésekre kell az új Ptk-t alkalmazni?
 

2.
 

A kivitelező feladata, felelőssége
A vállalkozó kivitelező, alvállalkozó kivitelező fogalma. Kivitelezők regisztrációs kötelezettsége. Kivitelezési jogosultság feltételei. A kivitelező feladata, felelőssége. Bejelentési kötelezettségek.

Építkezési útmutató:
- 07.1. Ki lehet kivitelező?
- 07.2. A kivitelező feladatai és felelőssége
- 11. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás
- 12. Mi minősül az építési tevékenység megkezdésének?

3.
 

Dokumentumok az építkezésen. Az építésfelügyelet feladata, szankciói
A kivitelezési tervdokumentáció. Építési napló vezetése. Felmérési napló. A műszaki átadás-átvétel és a birtokbaadás szabályai. Az építésfelügyeleti hatóság feladata, eljárása, szankciói

Építkezési útmutató:
- 13. A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének kötelező esetei
- 10.1. Az építési napló. Az elektronikus építési napló bevezetése
- 10.6. Építési munkaterület átadása (visszaadása) az építtető részére
- 10.4. Felmérési napló. Elektronikus teljesítésigazolás
- 10.5.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás

Építésügyi engedélyezés:
- 17. Az építésfelügyeleti ellenőrzés
- 17.6. Az építésfelügyeleti hatóság által alkalmazható szankciók
- 18.1. Az építésfelügyeleti bírság
- 18.2. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok

4.
 

Az építtető és a beruházáslebonyolító feladata, felelőssége
Az építtető és a beruházáslebonyolító feladata, felelőssége. Építésügyi hatósági szankciók rendszere.

Építkezési útmutató:
- 02. Az építtető feladatai és felelőssége
- 04.1. A beruházáslebonyolító (2013.12.31.)

Építésügyi engedélyezés:
- 15. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek
- 15.2. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek jogkövetkezményei
- 15.6. Az építésügyi bírság
- 16. Fennmaradási engedélyezési eljárás
 

5.
 

A műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető feladata, felelőssége
A megbízási szerződések típusai, tartalma. A műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető feladata és felelőssége

Szerződési alapismeretek:
- 15. Megbízási szerződés
Építkezési útmutató:
- 08.1. A felelős műszaki vezető
- 08.2. A felelős műszaki vezető feladatai és felelőssége
- 09. A műszaki ellenőr feladatai és felelőssége

6.
 

Kivitelezési szerződés I. (Szerződési típusok)
Építési (kivitelezési) szerződés típusai, tartalma. Az építési szerződésre vonatkozó jogszabályi előírások. Fővállalkozási szerződés és generál-kivitelezési szerződés.

Szerződési alapismeretek:
- 16. Vállalkozási szerződés
Építkezési útmutató:
- 03. Kivitelezési szerződés (2014.03.15-ig: Építési szerződés)

7.
 

Kivitelezési szerződés II. (Szerződési biztosítékok)
A szerződéskötési folyamat során előforduló jogi problémák felvázolása, megoldási javaslatok. Építési (kivitelezési) szerződéshez kapcsolódó biztosítékok. Konkrét építési szerződés, bírósági határozat elemzése, kiértékelése. Pótmunka vagy többletmunka

Építkezési útmutató:
- 03. Kivitelezési szerződés (2014.03.15-ig: Építési szerződés)
- 14. Pótmunka vagy többletmunka

8.
 

Kivitelezési szerződés III. (Szerződésszegések és visszaélések)
A kivitelezési (építési) szerződés megszegése, jogkövetkezményei. Építési szerződéshez kapcsolódó bűncselekmények, szabálysértések. A Büntető Törvénykönyvben és a szabálysértési törvényben meghatározott, a gazdasági életben előforduló fontosabb tényállások és szankciók

A szerződésszegés esetei:
- 01. Mi az a szerződésszegés?
- 02.1. Kötelezett késedelme
- 02.2. Átvételi késedelem. Közbenső szerződésszegés
- 03.1. Hibás teljesítés. A kellékszavatosság
- 03.2. Hibás teljesítés. A termékfelelősség
- 03.3. Hibás teljesítés. A jótállás
- 03.3.3. Kötelező jótállás az építőiparban
- 04. A teljesítés lehetetlenné válása és a teljesítés megtagadása
- 05. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai
- 07. A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai

9.
 

Követelések érvényesítése. A körbetartozás (lánctartozás)
Közvetítői eljárás. Választottbíráskodás. Bírósági eljárás (peres és nem peres eljárások). Bírósági végrehajtás. Felszámolási és csődeljárás, végelszámolás. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. A körbetartozási lánc, mint jelenség kialakulásának főbb okai. A körbetartozás mérséklésének és elkerülésének lehetőségei. Jogszabályi változások a körbetartozás megszüntetés érdekében

Követelések érvényesítése:
- 05. Követelések érvényesítése I.
- 01.Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a lánctartozás megakadályozásáért
- 02. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásának szabályai
- 03. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásának előnyei és jogkövetkezményei
- 04. Törölhetők a nemfizető vállalkozók a kamarai nyilvántartásból

10.
 

Tervezési szerződés. Tervező feladata, felelőssége
Tervezési szerződés. Tervező feladata, felelőssége. A szerződéskötési folyamat során előforduló jogi problémák felvázolása, megoldási javaslatok. Tervezési szerződéshez kapcsolódó biztosítékok. Konkrét tervezési szerződés, bírósági határozat elemzése, kiértékelése. Tervpályázati eljárás szabályai

Építkezési útmutató:
- 05.1. A tervező feladata, felelőssége
- 05.2. Tervezői szakmai címek. Összeférhetetlenségi előírások
- 05.3. A tervezési szerződés

Szerződési alapismeretek:
- 16. Vállalkozási szerződés

Versenyjog és közbeszerzés:
- A tervpályázati eljárás szabályai
- Építési beruházások és tervezési, mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályai

 

11.
 

A műemlékvédelem jogi keretei
A műemlék jelleg jelentősége. Az állami műemlékvédelmi eszközök, jelentőségük és kikényszeríthetőségi lehetőségeik. A műemléképület tulajdonosának jogai és kötelezettségei. A civil szervezetek szerepe a műemlékvédelemben.

Műemlék, régészet
- 01. Mi az a műemlék?
- 03. Honnan tudható meg, hogy mi műemlék?
- 04. Hogyan lesz valami műemlék?
- 05. Az ideiglenes védettség
- 06. A műemlék tulajdonosainak kötelezettségei
- 08. Milyen tevékenységekhez kell örökségvédelmi engedélyt kérni?
09. Műemlékvédelmi eszközök
- 10. Örökségvédelmi bírság

12.
 

Tulajdonosi jogok és kötelezettségek
A közös tulajdon. A társasház. A tulajdonjog korlátai. A tulajdonos jogai és kötelezettségei. Az ingatlan tulajdonosának jókarbantartási kötelezettsége. Szervízkönyv.

Ingatlan-nyilvántartás:
- 01. Közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet

Tulajdonjog szabályai:
- 02. Tulajdonszerzési jogcímek
- 09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei
- 09.2. A tulajdonos jogai
- 09.3. A tulajdonos kötelezettségei. Kárveszélyviselés, szükséghelyzetben okozott kár tűrése, egyéb kötelezettségek

Tulajdonjog szabályai:
- 12. A tulajdon korlátai
- 13. Szomszédjogok
- 14. Túlépítés
- 17. A haszonélvezeti jog és a használat joga
- 07. Ráépítés, beépítés, hozzáépítés

Ingatlankezelés:
- 01. Jókarbantartási kötelezési eljárás. Szervizkönyv