Közigazgatási és jogi ismeretek. Közigazgatási jog

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.09.22. 21:44

Közzétéve: 2016.09.29. 21:19

 

 


6KM64KJINM
Közigazgatási és jogi ismeretek Táj_MSC (2. félév)
6KM64KOZJOGTM
Közigazgatási jog Település_MSC (4. félév)

NAPPALI

 

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(https://epitesijog.hu/magyarazatok)

1.

Építésügyi jogszabályok. Tulajdoni lap
Építési törvény, Kivitelezési kódex, Eljárási kódex, OTÉK és egyéb építésügyi jogszabályok. A tulajdoni lap tartalma, elemei.

Jogszabályok, jogalkotók (az almenü címe):
- 07. Hogyan alkalmazzuk a jogszabályokat?
- 01. Az építésügyi igazgatás jogszabályai

Ingatlan-nyilvántartási eljárás
- 03. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
- 04. A tulajdoni lap

Szerződési alapismeretek:
- 01.4. A szerződés és a jogszabály viszonya
- 01.1. Milyen szerződésekre kell az új Ptk-t alkalmazni?

2.

Az építési folyamat résztvevői
A vállalkozó kivitelező, alvállalkozó kivitelező fogalma. Kivitelezők regisztrációs kötelezettsége. Kivitelezési jogosultság feltételei. A kivitelező feladata, felelőssége. Bejelentési kötelezettségek. Az építtető és a beruházás-lebonyolító feladata, felelőssége. A műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető feladata, felelőssége

Építkezési útmutató:
- 01. Az építési folyamatban résztvevők
- 19. Szakmagyakorlási tevékenységek összeférhetetlenségi szabályai (2014. január 1.)

Építkezési útmutató:
- 07.1. Ki lehet kivitelező?
- 07.2. A kivitelező feladatai és felelőssége

Építkezési útmutató:
- 02. Az építtető feladatai és felelőssége

Szerződési alapismeretek:
- 15. Megbízási szerződés
Építkezési útmutató:
- 08.1. A felelős műszaki vezető
- 08.2. A felelős műszaki vezető feladatai és felelőssége
- 09. A műszaki ellenőr feladatai és felelőssége

3.

Építmény létesítési feltételek
Építési engedély nélkül végezhető tevékenységek. Építési engedély. Egyszerű bejelentés.


Építésügyi engedélyezés:
- 04.1. Az Eljárási kódex(ek)
- 05.2. Mihez nem szükséges építési engedély?
- Egyszerű bejelentés
- 17. Az építésfelügyeleti ellenőrzés
- 17.6. Az építésfelügyeleti hatóság által alkalmazható szankciók
- 18.1. Az építésfelügyeleti bírság
- 18.2. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok

4.

Építésügyi hatósági szankciók rendszere.
Szabálytalan építési, bontási tevékenységek. Fennmaradási engedélyezési eljárás. Építésügyi bírság

Építésügyi engedélyezés:
- 02. Az ügyfél és a jogutódlás
- 15. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek
- 15.2. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek jogkövetkezményei
- 15.6. Az építésügyi bírság
- 16. Fennmaradási engedélyezési eljárás

5.

Településkép-védelmi jogintézmények
Településképi követelmények. Településképi vélemény. Településképi bejelentés és kötelezés szabályai.

Építésügyi engedélyezés:

- Településképi törvény
- Településképi követelmények
- 02.3.1. Településképi véleményezési eljárás
- 02.3.2. Településképi bejelentési eljárás
- 02.3.3. Településképi kötelezés
 

6.

Jogorvoslat a hatósági és településkép-védelmi eljárásokban
A tényállás tisztázása és annak eszközei a közigazgatási hatósági eljárásban. A hatósági ellenőrzés. A közigazgatási hatóság döntései. Az Ákr. jogorvoslati rendszere. Közigazgatási per.

Közigazgatási eljárás:
- 07. Bizonyítás a hatósági eljárásokban
- 09. A hatóság döntései
- 10. A közigazgatási jogorvoslati rendszer

7.

Építési tevékenység. Kivitelezési szerződés
Építési (kivitelezési) szerződés típusai, tartalma. Az építési szerződésre vonatkozó jogszabályi előírások. Fővállalkozási szerződés és generál-kivitelezési szerződés. A szerződéskötési folyamat során előforduló jogi problémák felvázolása, megoldási javaslatok. Építési (kivitelezési) szerződéshez kapcsolódó biztosítékok.

Szerződési alapismeretek:
- 16. Vállalkozási szerződés
Építkezési útmutató:
- 03. Kivitelezési szerződés (2014.03.15-ig: Építési szerződés)
- 11. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás
- 12. Mi minősül az építési tevékenység megkezdésének?
- 14. Pótmunka vagy többletmunka
 

8.

Dokumentumok az építkezésen. Az építésfelügyelet feladata, szankciói
A kivitelezési tervdokumentáció. Építési napló vezetése. Felmérési napló. A műszaki átadás-átvétel és a birtokbaadás szabályai. Az építésfelügyeleti hatóság feladata, eljárása, szankciói

Építkezési útmutató:
- 13. A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének kötelező esetei
- 10.1. Az építési napló. Az elektronikus építési napló bevezetése
- 10.6. Építési munkaterület átadása (visszaadása) az építtető részére
- 10.4. Felmérési napló. Elektronikus teljesítésigazolás
- 10.5.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás

9.

Tervezési szerződés. Tervező feladata, felelőssége
Tervezési szerződés. Tervező feladata, felelőssége. A szerződéskötési folyamat során előforduló jogi problémák felvázolása, megoldási javaslatok. Tervezési szerződéshez kapcsolódó biztosítékok. Konkrét tervezési szerződés, bírósági határozat elemzése, kiértékelése

Építkezési útmutató:
- 05.1. A tervező feladata, felelőssége
- 05.2. Tervezői szakmai címek. Összeférhetetlenségi előírások
- 05.3. A tervezési szerződés

Szerződési alapismeretek:
16. Vállalkozási szerződés
 

10.

Követelések érvényesítése
Közvetítői eljárás. Választottbíráskodás. Bírósági eljárás (peres és nem peres eljárások). Bírósági végrehajtás. Felszámolási és csődeljárás, végelszámolás. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Követelések érvényesítése:
- 05. Követelések érvényesítése I.
- 01.Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a lánctartozás megakadályozásáért
- 02. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásának szabályai
- 03. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásának előnyei és jogkövetkezményei
- 04. Törölhetők a nemfizető vállalkozók a kamarai nyilvántartásból

11.

A műemlékvédelem jogi keretei
A műemlék jelleg jelentősége. Az állami műemlékvédelmi eszközök, jelentőségük és kikényszeríthetőségi lehetőségeik. A műemléképület tulajdonosának jogai és kötelezettségei. A civil szervezetek szerepe a műemlékvédelemben.

Műemlék, régészet
- 01. Mi az a műemlék?
- 03. Honnan tudható meg, hogy mi műemlék?
- 04. Hogyan lesz valami műemlék?
- 05. Az ideiglenes védettség
- 06. A műemlék tulajdonosainak kötelezettségei
- 08. Milyen tevékenységekhez kell örökségvédelmi engedélyt kérni?
09. Műemlékvédelmi eszközök
- 10. Örökségvédelmi bírság

12.

Tulajdonosi jogok és kötelezettségek
A közös tulajdon. A társasház. A tulajdonjog korlátai. A tulajdonos jogai és kötelezettségei. Az ingatlan tulajdonosának jókarbantartási kötelezettsége. Szervízkönyv.

Ingatlan-nyilvántartás:
- 01. Közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet

Tulajdonjog szabályai:
- 02. Tulajdonszerzési jogcímek
09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei
09.2. A tulajdonos jogai
09.3. A tulajdonos kötelezettségei. Kárveszélyviselés, szükséghelyzetben okozott kár tűrése, egyéb kötelezettségek

Tulajdonjog szabályai:
- 12. A tulajdon korlátai
- 13. Szomszédjogok
- 14. Túlépítés
- 17. A haszonélvezeti jog és a használat joga
- 07. Ráépítés, beépítés, hozzáépítés

Ingatlankezelés:
- 01. Jókarbantartási kötelezési eljárás. Szervizkönyv

 


 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt